Powiat jasielski
WróblowaWróblowa

Sołtys

Stanisław Papciak

Rada sołecka

Dariusz Madejczyk - Członek Rady Sołeckiej
Grzegorz Madejczyk - Członek Rady Sołeckiej
Bogusław Wolak - Członek Rady Sołeckiej
Stanisław Achwat - Członek Rady Sołeckiej

 

STATUT SOŁECTWA

WRÓBLOWA

Sołectwo i teren jego działania

§ 1

Mieszkańcy wsi Wróblowa i teren wsi stanowią sołectwo, które jest jednostką pomocniczą Gminy.

Organy sołectwa

§ 2

1. Organami sołectwa są:
- zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy, 
- sołtys - organ wykonawczy, którego działalność wspomaga rada sołecka w liczbie 8 stałych mieszkańców wsi posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.

2. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.
Zakres działania sołectwa

§ 3

Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców,
2. wybieranie i odwoływanie sołtysa i Rady Sołeckiej,
3. stanowienie w innych sprawach dotyczących sołectwa w granicach obowiązującego prawa.

§ 4

Kompetencje i obowiązki sołtysa :
1. Reprezentuje sołectwo na zewnątrz.
2. Prowadzi dokumentację związaną ze swoja działalnością.
3. Przewodniczy radzie sołeckiej
4. Zwołuje zebrania wiejskie. 
5. Realizuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa.
6. Może uczestniczyć w sesjach Rady Gminy.
7. Składa sprawozdanie ze swojej działalności do końca kwietnia każdego roku.
8. Wykonuje inne zadania należące do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów.

 

Rada sołecka

§ 5

1. Rada sołecka pomaga sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa wspólnie 
z organami Rady Gminy.
2. Inicjuje i prowadzi na terenie sołectwa prace przy współudziale mieszkańców.
Zasady zwoływania zebrania wiejskiego

§ 6

1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys.
2. Zebranie może również zwołać Rada Gminy i Wójt
3. Zebranie może podejmować prawomocne uchwały gdy uczestniczy w nim co najmniej 40 mieszkańcó w posiadających czynne i bierne prawo wyborcze.
Przebieg zebrania wiejskiego

                                                            § 7 

1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebraniu przewodniczy sołtys a w przypadku zebrania na którym przeprowadza się wybory sołtysa i rady sołeckiej osoba wyznaczona przez Rade Gminy.
3. Zebrania wiejskie są protokołowane przez protokolanta, którym powinien być członek rady sołeckiej lub osoba wybrana przez zebranie.
4. Protokół zebrania powinien zawierać: 
* miejscowość i datę zebrania, 
* stwierdzenie ważności zebrania,
* porządek zebrania,
* treść uchwał,
* podpisy sołtysa i protokolanta,
* do protokołu załącza się listę obecności.
5. Kopię protokołu przesyła się do Urzędu Gminy.
Zasady i tryb wyboru organów sołectwa

§ 8

1 . Do wyboru sołtysa i rady sołeckiej uprawnione jest zebranie wiejskie .
2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Zebranie wiejskie do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich zarządza Rada Gminy, podejmując stosowną Uchwałę w której określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza prowadzącego zebranie spośród radnych.
4. W uchwale o której mowa w ust. 3 Rada Gminy może ustalić drugi termin zebrania w tym samym dniu ,jeżeli pierwsze zebranie nie dojdzie do skutku z uwagi na małą frekwencje z zachowaniem półgodzinnego odstępu czasu przy obecności co najmniej 30 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 9

1. W zebraniu wiejskim wyborczym powinna uczestniczyć liczba mieszkańców określona w § 6 pkt.3 Statutu.
2. Ogłoszenie o terminie zebrania wyborczego powinno dotrzeć do mieszkańców co najmniej 7 dni przed terminem wyborów. Ogłoszenia powyższe podane są do wiadomości w sposób ustalony w § 4 pkt.4 statutu
3. W zebraniu wyborczym mogą uczestniczyć mieszkańcy posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 10

1. Na zebraniu wyborczym sołtys składa sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres kadencji . Zebrani jawnie głosują o przyjęcie sprawozdania.
2. Kandydaci na sołtysa mogą zgłaszać się sami lub być zgłaszani przez mieszkańców sołectwa oraz organizacje społeczne i polityczne działające na terenie gminy. Zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący Zebrania.
3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Zebrani wybierają komisję skrutacyjną w liczbie 3 osób. Członkiem komisji nie może być kandydat na sołtysa.
5. Komisja skrutacyjna przeprowadza w kolejności wybory na sołtysa, członków Rady Sołeckiej.
6. Głosowanie jest tajne. W tym celu komisja skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią danego sołectwa z nazwiskami kandydatów.
7. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że mieszkaniec sołectwa stawia znak x przy nazwisku kandydata, na którego oddaje swój głos. Wybranym na sołtysa jest kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.,, W przypadku braku rozstrzygnięcia przewodniczący zebrania przeprowadza kolejne głosowanie z uwzględnieniem kandydatów, którzy otrzymali jednakową największą liczbę głosów ,,
8. Dalszymi czynnościami komisji skrutacyjnej są: 
- zebranie głosów,
- ustalenie wyników głosowania,
- sporządzenie protokołu.
9. Określony w pkt. 2-8 sposób przeprowadza się wybory rady sołeckiej w składzie określonym w § 1 pkt.2.
10. Protokół komisji skrutacyjnej zawiera:
- skład komisji,
- ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
- ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
- ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
- stwierdzenie wyboru.

§ 11

1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed upływem kadencj i , jeśli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich 
w opinii środowiska.
2. Odwołanie sołtysa lub członka Rady Sołeckiej dokonuje Zebranie Wiejskie zwołane w trybie i na zasadach dla jego wyboru.
3. Jeżeli w trakcie kadencji zajdzie potrzeba dokonania wyboru sołtysa, uzupełnienia składu
rady sołeckiej zebranie wyborcze zwołuje się jak w § 8.
4. Czynności doprowadzające do wyboru przeprowadza się analogicznie jak w § 9.
5. Każdy mieszkaniec uczestniczący w Zebraniu Wiejskim ma prawo domagania się sprawozdania z wykonania uchwały Zebrania Wiejskiego. Ma on prawo wglądu do protokołów.
Zarządzanie majątkiem i finansami sołectwa

§ 12

1. Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectwa do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.
2. Rada Gminy może przekazać sołectwu wydzieloną część mienia gminnego do zarządzania i rozporządzania dochodami z tego źródła w ramach budżetu gminy
3. W przypadku przekazania sołectwu mienia gminnego, do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy podejmować decyzje w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego mienia.
4. Przez zwykły zarząd rozumie się zwykłą eksploatację rzeczy i utrzymanie jej w stanie nie pogorszonym, osiągnięcie normalnych korzyści, prowadzenie bieżących spraw. 
5. Na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zgoda Rady Gminy.
6. Sołectwo rozporządza i korzysta z przekazanego mu mienia gminnego oraz rozporządza
pochodzącymi z tego źródła dochodami, przeznaczając je na cele sołectwa w ramach budżetu gminy.

§ 13

Gospodarkę finansową sołectwa prowadzi się w ramach budżetu Gminy.

§ 14

1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje rada Gminy przy pomocy komisji rewizyjnej i Wójta.
2. Kontrole gospodarki finansowej organów sołectwa dokonuje komisja rewizyjna na zasadach i w zakresie określonym w regulaminie komisji rewizyjnej stanowiącym załącznik Nr 3 do Statutu Gminy, oraz w zakresie bieżącej działalności Skarbnik Gminy.
Postanowienia końcowe

§ 15

Zmian w statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.

 

 

 

 

 


 

 

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024