Siepietnica
Powiat jasielski
Siepietnica

Siepietnica

Sołtys

Wędrychowicz Jan

Rada Sołecka

Gliwa Stanisław
Kantor Wiesław
Kędzior Jan
Niemiec Kazimierz
Rąpała Jan
Rąpała Władysław
Trzeciak Władysław

 

STATUT SOŁECTWA SIEPIETNICA

I. Postanowienia ogólne.
§ 1.

1.S ołectwo jest jednostką pomocniczą tworzoną przez Radę Gminy w drodze uchwały na zasadach określonych w Statucie Gminy.
2.Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów, a w szczególności:
a)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
b)Statutu Gminy Skołyszyn uchwalonego Uchwałą Nr X/79/03 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 11 listopada 2003 r.
c)niniejszego statutu.

§ 2.

Terenem działania sołectwa jest wieś Siepietnica , której powierzchnia wynosi 274.10 ha.

§ 3.

1.Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie .
2.Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys.
3.Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.
4.Kadencja organów samorządu sołectwa związana jest z kadencją rady gminy.
5.Po upływie kadencji sołtys i rada sołecka działają do dnia wyborów nowego sołtysa i rady sołeckiej.

II. Sołectwo .
§ 4.

1.Do zadań sołectwa należy :
a)udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych. kulturalnych; opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, budowy dróg. planowania przestrzennego i innych związanych z miejscem zamieszkania.
b)organizowanie samopomocy mieszkańcom i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości, spokoju i porządku publicznego.
c)wykonywanie zadań oraz uprawnień należących do jego właściwości wynikających z ustaw, statutu gminy i statutu sołectwa.

§ 5.

1.Sołectwo decyduje w następujących sprawach:
a)własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych związanych z mieniem komunalnym gminy pochodzących z mienia wiejskiego.
b)wyboru jego organów wykonawczych.
c)rozpatrywanie rocznych sprawozdań sołtysa i rady sołeckiej,
d)przeznaczenia środków finansowych, przewidzianych w budżecie gminy na daną miejscowość.
e)czynów społecznych.
f)decydowanie w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu przez radę gminy.
2.Sołectwo wyraża opinię we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
a)planu zagospodarowania przestrzennego gminy i jego realizacji.
b)projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa a mianowicie lokalizacji uciążliwych inwestycji dla otoczenia oraz środowiska naturalnego,
c)Sołectwo występuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza jego możliwości.
d)Sołectwo w celu integracji społecznego działania współdziała z organizacjami społecznymi zainteresowanymi problematyką miejsca zamieszkania i wy stepującymi na jego terenie różnymi formami samorządu zwłaszcza samorządem społecznym, społeczno - zawodowym.


III. Organy sołectwa, ich organizacja i zadania. Zebranie wiejskie

§ 6

1.Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.
2.Mieszkańcy sołectwa, o których mowa w ust. l biorący udział w zebraniu wiejskim maj ą prawo do:
a)inicjatywy uchwałodawczej,
b)udziału w dyskusji nad każdą sprawa objętą porządkiem obrad.
c)zadawania pytań sołtysowi, członkom rady sołeckiej i obecnym na zebraniu wiejskim przedstawicielom organów gminy.
d)udziału w głosowaniu,
e)zgłaszania kandydatur do organów sołectwa.
3.W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy oraz zaproszeni goście.

§ 7

1.Zebranie wiejskie zwołuje sołtys :
a)z własnej inicjatywy.
b)na pisemny wniosek, co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa,
c)na wniosek rady gminy, wójta gminy,
d)na wniosek rady sołeckiej.
2.Wójt gminy może zwołać zebranie wiejskie w trybie nadzwyczajnym.
3.Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
4.Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 pkt b, c, d powinno być zwoływane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
5.O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 7 dni przed jego terminem, poprzez pisemne ogłoszenia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
6.Zawiadomienie powinno zawierać:
informację, na czyj wniosek zebranie jest organizowane,
dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
podanie proponowanego porządku obrad, zakresu proponowanych do podjęcia uchwał.

§ 8

1.Zebranie wiejskie prowadzi sołtys.
2.W przypadku nieobecności sołtysa lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków obradom zebrania wiejskiego przewodniczy najstarszy wiekiem członek rady sołeckiej.
3.W porządku obrad każdego zebrania wiejskiego powinno znajdować się sprawozdanie z realizacji uchwał, wniosków i opinii zebrania poprzedniego, które składa sołtys lub członek rady sołeckiej.

§ 9

1.O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
a)dla prawomocności zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność na zebraniu w sołectwie 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania ,
b)w przypadku braku quorum określonego w ust. l zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu,
c)uchwały zapadają jawnie, zwykłą większością głosów tzn. liczba ważnych głosów „za" jest większa od liczby ważnych głosów „przeciw".

§ 10

1.Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy:
a)zgłaszanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej.
b)rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej.
c)podejmowanie uchwał w sprawach łączenia, podziału i likwidacji sołectwa-uchwały te mają charakter opiniodawczy i nie posiadają dla rady gminy mocy wiążącej,
d)wnioskowanie w sprawach:
dostosowanie godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej i opiekuńczo-wychowawczych do potrzeb ludności
zmian w rozmieszczeniu przystanków autobusowych i funkcjonowaniu komunikacji,
e)realizacja zadań określonych w § 4 ust. l niniejszego statutu w szczególności poprzez:
inicjowanie czynów społecznych,
organizowanie mieszkańców do poprawy ochrony przeciwpożarowej w sołectwie, oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży ich wychowanie i wypoczynek,
organizowanie różnych form opieki społecznej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku. dotkniętych kieskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
f)podejmowanie uchwał dotyczących rozporządzania mieniem gminnym przekazanym sołectwu przez gminę.

§ 11

1.Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół , który powinien zawierać:
a)datę. miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbyło.
b)liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, wybór protokolanta,
c)nazwiska zaproszonych osób na zebranie i oznaczenie ich stanowisk.
d)zatwierdzony porządek obrad.
e)sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,
f)przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji, oraz sformułowanie zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
g)przyjęte uchwały na zebraniu, podpis prowadzącego zebranie i protokolanta.

§ 12

1.Protokół powinien być w terminie do 7 dni po odbyciu zebrania przekazany do Urzędu Gminy.
2.Wyciągi z protokołów, wnioski z zebrania i jego uchwały przekazywane są do załatwienia wójtowi Gminy.

Sołtys, rada sołecka.
§ 13

1.Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys.
2.Rada sołecka wspomaga sołtysa w realizacji jego zadań.
3.Sołtys przewodniczy radzie sołeckiej.
4.Rada sołecka składa się z 7 członków.

§ 14

1.Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego, oraz inne zadania określone przepisami prawa oraz uchwałami i zarządzeniami organów gminy.
2.Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
a)zwoływanie zebrań wiejskich,
b)przewodniczenie zebraniom wiejskim.
c)przygotowywanie projektu porządku obrad oraz projektów uchwał zebrania wiejskiego,
d)organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego i informowanie zebrania wiejskiego o ich wykonaniu.
e)współpraca z radą gminy w realizacji zadań sołectwa.
f)występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji jego zadań.
g)przedkładanie na zebraniach wiejskich informacji o swojej działalności.
h)pośredniczenie w sprawach dotyczących sołectwa między radą gminy i wójtem gminy a mieszkańcami sołectwa.
i)wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów gminy.

§ 15

1.Sołtys uczestniczy - bez prawa udziału w głosowaniu w sesjach rady gminy .
2.Sołtys może uczestniczyć - bez prawa udziału w głosowaniu w posiedzeniach komisji stałych i doraźnych rady gminy.
3.Uczestnictwo, o którym mowa w ust. l, 2. wynika wyłącznie z pisemnego zawiadomienia przewodniczącego rady gminy lub przewodniczącego komisji.
4.Sołtys może zabierać głos w każdej sprawie dotyczącej gminy oraz jego sołectwa.
5.Przewodniczący posiedzenia udziela sołtysowi głosu na zasadach określonych w Statucie Gminy.

§ 16

1.Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy :

a)współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa.
b)podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków na cele rozwoju gospodarczego sołectwa,
c)inicjowanie zadań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców.
d)przygotowywanie na wniosek sołtysa materiałów na zebrania wiejskie.
2.Sołtys zobowiązany jest zapraszać do udziału w posiedzeniach rady sołeckiej radnych z danej wsi.

§ 17

1.Działalność sołectwa, sołtysa i rady sołeckiej jest jawna.
2.Jawność działania sołectwa, sołtysa i rady sołeckiej obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich, uchwał oraz z protokołami z posiedzeń rady sołeckiej..

IV. Tryb wyborów, odwołania członków organów samorządu oraz uzupełnienie składu w toku kadencji.


§ 18

1.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy w drodze uchwały.
2.Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy, określając termin i miejsce zebrania wiejskiego oraz wyznaczając jego przewodniczącego.
3.Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego, o którym mowa w ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
4.Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję dokonuje się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wyborów do rady gminy.

§ 19

1.Zebranie wiejskie jest uprawnione do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2.W przypadku braku quorum, o którym mowa w ust. 1 wybory organów sołectwa mogą być przeprowadzone po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania bez względu na liczbę uprawnionych biorących udział w zebraniu.
3.Przewodniczący zebrania wiejskiego zwołanego dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stwierdza ważność zebrania wiejskiego podając powyższe do protokołu.

§ 20

1.Wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym.
2.Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.
3.Kandydatem na sołtysa i członka Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec sołectwa, który posiada czynne prawo wyborcze w danym sołectwie.
4.Kandydat na Sołtysa nie może jednocześnie kandydować na członka rady Sołeckiej.
§ 21
1.Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2.Jeżeli zostanie zgłoszony tylko jeden kandydat na sołtysa wybory przeprowadza się, z tym, że tego kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał zwykłą większość głosów.
§ 22
1.Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy Skołyszyn.
2.Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów.
3.Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie. Wielkość i rodzaj czcionek powinny być jednakowe dla nazwisk wszystkich kandydatów.
4.Wzory do kart do głosowania ustala Wójt Gminy.

§ 23

1.W pierwszej kolejności przeprowadza się głosowanie dla wyboru Sołtysa, a w drugiej kolejności dla wyboru członków Rady Sołeckiej.
2.Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych spośród uczestników zebrania wiejskiego. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
3.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
1)przeprowadzenie głosowania,
2)ustalenie wyników głosowania,
3)ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu z głosowania tajnego,
4.Wzory protokołów z głosowania ustala Wójt Gminy.

§ 24

1.W wyborach sołtysa wyborca może oddać głos tylko na jednego kandydata.
2.Wyborca głosuje stawiając znak „X" w kratce obok nazwiska jednego z kandydatów.
3.Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków poza kartką nie wpływa na ważność oddanego głosu.

§ 25

1.W wyborach Rady Sołeckiej wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „X" w kratce obok nazwiska najwyżej tylu kandydatów, ilu członków Rady Sołeckiej jest wybieranych w sołectwie.
2.Postanowienia § 24 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 26

1.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej podlegają zebraniu wiejskiemu i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji , jeżeli nie wywiązują się ze swoich obowiązków, naruszają przepisy prawa oraz postanowienia uchwał i zarządzeń organów gminy i zebrania wiejskiego lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2.Zebranie wiejskie może odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na uzasadniony wniosek co najmniej 5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.
3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym został zgłoszony lub na następnym w terminie do 1 miesiąca od daty jego zgłoszenia.
4.Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanych osób.

§ 27

1.Dla dokonania ważnego odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wymagana jest osobista obecność na zebraniu wiejskim co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2.Odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy komisja skrutacyjna wybrana w składzie co najmniej trzech osób spośród mieszkańców sołectwa obecnych na zebraniu wiejskim. Komisja skrutacyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.
3.W głosowaniu tajnym mieszkańcy sołectwa głosują na kartach opatrzonych pieczęcią sołectwa, ustalonych dla każdego głosowania oraz w określony każdorazowo sposób. Po przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów komisja skrutacyjna sporządza protokół z głosowania tajnego, który podpisują wszyscy członkowie komisji. Protokół z tajnego głosowania stanowi załącznik do protokołu z zebrania wiejskiego.
4.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej zostają odwołani przed upływem kadencji jeżeli za ich odwołaniem opowie się ponad 50 % mieszkańców sołectwa, którzy brali udział w głosowaniu i oddali ważne głosy.
5.Sołtys i Rada Sołecka po odwołaniu przed upływem kadencji działają do czasu wyboru nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 28

1.W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub Rady Sołeckiej Rada Gminy zarządza nowe wybory w terminie 30 dni od daty odwołania lub ustąpienia.
2.Wybory uzupełniające do składu Rady Sołeckiej przeprowadza się jeżeli po odwołaniu lub ustąpieniu poszczególnych jej członków w składzie Rady Sołeckiej pozostaje mniej niż 3 osoby.
3.Wybory uzupełniające do składu Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy.

V. Gospodarka finansowa sołectwa.
§ 29

Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy.

VI. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa.

§ 30

1.Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności.
2.Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
1.Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki w sołectwie.
3.Wójt zobowiązany jest czuwać, żeby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie oraz aby dochody sołectwa i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z prawem i statutem.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 31

1.Zmian w statucie dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.
2.W przypadkach spornych wiążącej wykładni postanowień statutu dokonuje Rada Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024