Nowy Glinik
Powiat jasielski
Nowy Glinik

Nowy Glinik

Sołtys

 Leszek Chochołek 

Rada Sołecka

Wokurka Barbara
Wojtasiewicz Wincenty
Chochołek Jan
Wiśniowski Marian
Chochołek Wiesław
Lawera Zofia

 

Statut sołectwa Nowy Glinik

 

Rozdział I


Postanowienie ogólne

§ 1. 1. Mieszkańcy wsi Nowy Glinik teren wsi stanowią sołectwo, które jest jednostką pomocniczą
Gminy Tarnowiec.
2. Sołectwo obejmuje obszar 527.12 ha.
3. Sołectwa tworzy Rada Gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
lub z ich inicjatywy.
§ 2. 1. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
2. Sołectwo działa na podstawie:
a) ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Gminy.
§ 3. Terenem działania sołectwa jest wieś Nowy Glinik .


Rozdział II


Zakres działania sołectwa

§ 4. 1. Do zadań sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych
potrzeb.
2. Zadania sołectwa obejmują w szczególności sprawy:
1) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
2) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem wypoczynku. Wspomaganie
Gminy w realizacji jej zadań.
3. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w
szczególności:
1) planu zagospodarowania gminy i jego realizacji,
2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej spraw sołectwa,
3) występuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza jego
możliwości.


Rozdział III


Organy sołectwa

§ 5. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,
b) sołtys - organ wykonawczy.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3. Wybory do organów sołectwa zarządza Wójt Gminy.
4. Kadencja organów trwa 4 lata.
Zebranie Wiejskie
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
b) Rady Sołeckiej,
c) Wójta Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze.
4. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 a, b, c, powinno być zwołane w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa i Wójt Gminy muszą być powiadomieni co najmniej 7 dni
przed terminem.
Zawiadomienie powinno zawierać:
- informację, na czyj wniosek zebranie jest organizowane,
- dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
- podanie proponowanego porządku obrad,
- podanie zakresu proponowanych do podjęcia uchwał.
§ 7. 1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
1) dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/20
uprawnionych mieszkańców sołectwa,
2) uchwały zapadają jawnie zwykłą większością głosów.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego qworum, a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom § 6 ust. 6 ustala się następny termin zebrania co najmniej pół godziny później po
zebraniu zwołanym w terminie określonym w § 6 bez względu na liczbę zebranych.
§ 8. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie sołtysa,
2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej,
4) opiniowanie spraw określonych w § 4 ust. 3,
5) współdecydowanie o prawach własności, użytkowania, lub innych sprawach rzeczowych,
majątkowych w zakresie mienia oddanego sołectwu,
6) wnioskowanie w sprawach ważnych dla mieszkańców sołectwa, a mianowicie:
a) dostosowania godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej i opiekuńczowychowawczej
do potrzeb ludności,
b) zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji,
7) realizacja zadań określonych w § 4 niniejszego Statutu, w szczególności poprzez:
a) inicjowanie czynów społecznych,
b) przeprowadzenie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego
porządku i estetyki wsi,
c) organizowanie mieszkańców do poprawy ochrony przeciwpożarowej w sołectwie oraz
zabezpieczenia przeciwpożarowego,
d) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowanie i wypoczynek,
e) organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców
niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 16 prowadzi sołtys.
2. Podczas obrad każdego zebrania sołtys składa sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków oraz
opinii zebrania poprzedniego.
3. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa.
4. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie bezzwłocznie.
§ 10. W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie rady gminy dla referowania spraw i udzielania
wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą
sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 11. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a) numer, datę, miejsce zebrania oraz numery podjętych uchwał,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania,
c) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
d) zatwierdzenie porządku zebrania,
e) przebieg zebrania: streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków.
2. Protokoły numeruje się cyframi:
- rzymską - oznaczającą numer zebrania,
- arabską - oznaczającą rok odbycia zebrania.
3. Uchwały numeruje się cyframi:
- rzymską - oznaczającą numer uchwały,
- arabską oznaczającą rok podjęcia uchwały.
4. Kolejność numeracji protokołów i uchwał zachowuje się przez okres kadencji.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 12. 1. Protokół z zebrania powinien być w terminie 14 dni po odbyciu zebrania przekazany do Urzędu
Gminy.
2. Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.
Sołtys i Rada Sołecka
§ 13. 1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.
2. Rada Sołecka wspomaga sołtysa w realizacji zadań.
3. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany zamieszkujący na stałe mieszkaniec
sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 14. 1. Rada Sołecka składa się z 3 -7 osób.
2. Liczbę osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie.
§ 15. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym
Zarządzeniem Wójta Gminy do 6 miesięcy po wyborze Rady Gminy.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. Wójt lub
upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, a następnie
zarządza wybory przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Wójt lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie przepisów statutu sołectwa.
§ 17. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania.

2. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej
przeprowadza się oddzielnie.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku
uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, głosowanie należy powtórzyć. Jeżeli kandydaci ponownie
uzyskają równą liczbę głosów komisja skrutacyjna przeprowadza losowanie.
4. Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej.
§ 18. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników
zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
2. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i
ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje
przewodniczący zebrania i członkowie komisji.
§ 19. 1. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej,
b) zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego,
e) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała
sołectwu do korzystania.
2. Wnioskowanie do ośrodka pomocy społecznej w sprawie przyznawania mieszkańcom sołectwa
zasiłków lub udzielenia innej pomocy.
3. Wykonywanie innych zadań w zakresie obronności i ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków
i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków.
4. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy oraz współdziałanie z Wójtem Gminy w sprawach
odnoszących się do Sołectwa.
§ 20. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
4) przesłanie do Urzędu Gminy w terminie do dnia 20.09. danego roku wniosków do budżetu
gminy na rok następny.
§ 21. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i
mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji na pisemny wniosek co najmniej 1/5
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają
postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii
środowiska.
2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do Zebrania Wiejskiego również Wójt Gminy.
3. Uchwała o odwołanie z zajmowanej funkcji podejmowana jest większością ważnie oddanych głosów
po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 22. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub wszystkich członków Rady Sołeckiej -Wójt w
terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 17.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza sołtys na zebraniu,
informując o tym Wójta Gminy.


Rozdział IV


Majątek sołectwa i jego finanse

§ 23. 1. Rada nie może uszczuplić dotychczasowych praw Sołectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania Wiejskiego.
2. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone.
§ 24. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu . Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych
prowadzona jest wyłącznie w ramach budżetu gminy, gdzie kumulowane są wszystkie dochody i skąd finansowane są wszystkie wydatki.
2. Uzyskane przez Sołectwo dochody z tytułu:
- przedsięwzięć organizowanych z własnej inicjatywy,
- środków z dobrowolnych wpłat i świadczeń osób fizycznych i prawnych, winny być odprowadzone na
rachunek budżetu Gminy wraz z uchwałami Rady Sołeckiej określającymi ich przeznaczenie, w
pierwszej kolejności na utrzymanie domu ludowego.
3. Wydatki o których mowa w ust. 2 winny być uzgodnione ze Skarbnikiem Gminy.


Rozdział V


Kontrola organów Gminy nad działalnością sołectwa

§ 25. 1. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
3. Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i
Skarbnika Gminy.
4. Wójt zobowiązany jest czuwać, żeby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia
oraz aby dochody sołectwa i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z prawem i
statutem.
§ 26. Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów sołectwa oraz organizuje wyminę doświadczeń w
tym zakresie.
§ 27. Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

 

www.wirtualnejaslo.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024