Powiat jasielski
Samoklęski

Samoklęski


Sołtys


Kudłaty Adam


Rada Sołecka


Bilski Wiesław


Łącki Tomasz


Brączyk Henryk


Sidor Henryk


Mroczka Fryderyk


Stachurski Alfred


Łącki Jerzy


Władyka Jan

 

STATUT
SOŁECTWA SAMOKLĘSKI

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Sołectwo Samoklęski jest jednostką pomocniczą Gminy Osiek Jasielski , której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tej gminy tworzą wspólnotę samorządową.


§ 2

Statut sołectwa Samoklęski zwany dalej „statutem" określa:
1)nazwę i obszar sołectwa,
2)zadania i kompetencje sołectwa,
3)organizację i zadania organów sołectwa,
4)zasady i tryb wyborów organów sołectwa,
5)zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa.


§ 3

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1)gminie - należy przez to rozumieć Gminę Osiek Jasielski,
2)sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego statutu,
3)statucie - należy przez to rozumieć statut sołectwa,
4)sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy sołectwa,
5)radzie sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający sołtysa,
6)zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy sołectwa.


§ 4

1.Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni około 217 ha .
2.Obszar i granice sołectwa określa mapka stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.
3.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej .
4.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności :


1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r O samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r Nr 142 ,
poz 1591 z póżn.zm./
2/ statutu gminy Osiek Jasielski uchwalonego uchwałą Nr IV/36/2003 Rady Gminy w
Osieku Jasielskim z dnia 18 marca 2003 r ,
3/ niniejszego statutu.


Rozdział II

ZADANIA I KOMPETENCJE SOŁECTWA


§ 5

1.1. Sołectwo i jego organy dbają o zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców sołectwa.
2.2. Sołectwo współdziała z organami gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych gminie.
3.3. Rozstrzygnięcia organów gmin dotyczące żywotnych spraw sołectwa, podejmowane są
4. dopiero po uzyskaniu opinii sołectwa.
5.4. Sołectwo posiada prawo zwracania się do organów gminy o rozstrzygnięcie każdej sprawy
6. w przypadku uznania, że naruszane są istotne interesy mieszkańców sołectwa.
7.5. Sołectwo współdziała z właściwymi organami i instytucjami w sprawach umacniania
8. bezpieczeństwa i porządku publicznego, dyscypliny społecznej, sąsiedzkiej pomocy,
9. kultury współżycia mieszkańców, kultywowania gospodarności, poszanowania mienia, poprawy warunków sanitarnych,ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej
10. oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

§ 6


1.Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mienia komunalnego.
2. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego
w granicach zwykłego zarządu. Czynności zwykłego zarządu obejmują w szczególności
załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia zgodnie z jego
przeznaczeniem, utrzymaniem mienia w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie
niezbędnych napraw, konserwacji i remontów.
3.Realizując zadania, o których mowa w ust.2 sołectwo rozporządza w ramach budżetu gminy dochodami osiągniętymi z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy przekazanymi do korzystania.


§ 7

Obowiązkiem organów i mieszkańców sołectwa uczestniczących w zarządzaniu mieniem Gminy Osiek Jasielski jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochroną.


§ 8

1.Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
2.Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.
3.Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy wydzielone na wspomaganie określonych zadań sołectwa, mogą być przeznaczone na cele określone w uchwale Rady Gminy.

 


Rozdział III

ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SOŁECTWA


§ 9

1. Organami sołectwa są:
1)zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,
2)sołtys - jako organ wykonawczy,
2.Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.


§ 10

1. Do zadań i kompetencji zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach pozostających w zakresie działania sołectwa, a w szczególności:
1)wybór sołtysa i rady sołeckiej oraz ich odwoływanie,
2)określenie sposobu korzystania ze składników mienia stanowiącego własność gminy przekazanych sołectwu oraz przeznaczania dochodów uzyskanych z tego źródła,
3)określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa,
4)wyrażanie opinii w sprawie łączenia, podziału, znoszenia lub zmiany granic sołectwa,
5)wyrażanie stanowiska sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub gdy o zajęcie stanowiska przez sołectwo wystąpi organ gminy,
6)przyjmowanie sprawozdań finansowych składanych przez sołtysa.
2.Uchwały zebrania wiejskiego, w tym zawierające wnioski i opinie zebrania wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
3.Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez Radę Gminy.

§ 11

1.Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego obrad są mieszkańcami sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.

2.W zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy oraz zaproszeni goście.
3.Zebranie wiejskie powinno odbywać się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.


§ 12


1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:
1)z własnej inicjatywy,
2)z inicjatywy rady sołeckiej,
3)na żądanie rady gminy, wójta gminy,
4)na pisemny wniosek 1/10 uprawnionych mieszkańców do udziału w zebraniu wiejskim.
2.Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców lub organów Gminy powinno odbyć się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


§ 13

1.Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys.
2.Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej przez nią wybrany.


§ 14

1.O zebraniu wiejskim sołtys zawiadamia mieszkańców sołectwa, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem , w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.
2.Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać datę, godzinę i miejsce zebrania oraz zasadnicze punkty porządku obrad.


§ 15

1.Zebranie Wiejskie jest ważne /prawomocne/, jeżeli na zebraniu jest obecnych nie mniej niż 1/20 mieszkańców i jeżeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
2.Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganej obecności określonej w ust.1, zebranie zwołuje się w drugim terminie, który nie może być krótszy niż 1/2 godziny od pierwszego wyznaczonego terminu.

§ 16

1.Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii i wniosków, w drodze głosowania .

2.O ile niniejszy statut nie stanowi inaczej uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3.W głosowaniu jawnym mieszkańcy wypowiadają się poprzez podniesienie ręki.
4.Zwykła większość głosów jest to więcej głosów „za" od głosów „przeciw".Głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę .


§ 17

1.Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa, uchwałami i zarządzeniami organów gminy.
2.Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy w szczególności:
1)reprezentowanie mieszkańców sołectwa na zewnątrz,
2)zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiejskim,
3)zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej i przewodniczenie jej pracy,
4)przygotowywanie porządku obrad oraz projektów uchwał zebrania wiejskiego,
5)organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego i informowanie zebrania wiejskiego o ich wykonaniu,
6)współpraca z radą gminy i wójtem gminy w realizacji zadań sołectw,
7)reprezentowanie gminy w wykonywaniu zarządu mieniem do niej należącym i przekazanym sołectwu do korzystania,
8)uczestniczenie w sesjach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy,
9)organizowanie i koordynowanie inicjatyw mieszkańców mających na celu poprawę gospodarki i warunków życia w sołectwie,
10)uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez wójta,
11)wykonywanie innych zadań należących do sołtysa z mocy obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów gminy.
3.Sołtys składa na zebraniu wiejskim przynajmniej raz w roku informację ze swej działalności .


§ 18

1.Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys współpracuje z radą sołecką .
2.Rada sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3.Rada sołecka składa się z 3 - 10 osób.
4.Zebranie wiejskie ustala liczbę członków rady sołeckiej.
5.Do zadań rady sołeckiej należy:
1)inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jej mieszkańców,
2)podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa,
3)współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa.
6.Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.


Rozdział IV

ZASADY I TRYB WYBORÓW ORGANÓW SOŁECTWA


§ 19

1.Zebranie wiejskie wybiera sołtysa i radę sołecką na okres kadencji odpowiadający kadencji rady gminy.
2.Sołtys i rada rołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego sołtysa i nowej rady sołeckiej.


§ 20

1.Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza wójt gminy. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego .
2.Zarządzenie wójta gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego, o którym mowa ust.1 podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.
3.Wyboru sołtysa i rady sołeckiej na nową kadencję dokonuje się w terminie 6- ciu miesięcy od daty wyborów do rady gminy.


§ 21

1.Dla dokonania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej wymagany jest udział co najmniej 1/5 stałych, uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.
2.Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganej obecności mieszkańców, zebranie zwołuje się w drugim terminie, który nie może być krótszy niż 1/2 godziny od pierwszego wyznaczonego terminu.
3.Wybory w nowym terminie przeprowadza się bez względu na liczbę obecnych mieszkańców sołectwa.
4.Uprawnieni uczestnicy zebrania mają obowiązek podpisania listy obecności.


§ 22

1.W celu przeprowadzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej, zebranie wiejskie
powołuje 3 - osobową komisję skrutacyjną.

2.Do zadań komisji należy:
1)rejestrowanie kandydatur na sołtysa i członków rady sołeckiej,
2)przeprowadzenie głosowania,
3)ustalenie i podanie do wiadomości uczestnikom zebrania wiejskiego wyniku głosowania i wyborów,
4)sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.
3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

4.Protokół z wyborów podpisują członkowie komisji.
5.Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko sołtysa, ani do rady sołeckiej.
6.Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy.
7.Nieważne są karty inne niż urzędowe lub nie opatrzone pieczęcią Urzędu Gminy.
8.Za nieważny uważa się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X" przy większej liczbie kandydatów niż miejsc do obsadzenia lub nie postawiono znaku „X" przy żadnym kandydacie.


§ 23

1.W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, a w drugiej członków rady sołeckiej.
2.Kandydatury na stanowisko sołtysa mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy zebrania wiejskiego .
3.Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie uczestnicy zebrania wiejskiego.
4.Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie zebrania wiejskiego.


§ 24

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatur na stanowisko sołtysa po zarejestrowaniu i odczytaniu wszystkich nazwisk i imion kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania wiejskiego.


§ 25

1.Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko sołtysa, przewodniczący komisji, o jakiej mowa w § 22 niniejszego statutu, poddaje pod głosowanie zebrania wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności, w jakiej zostały one zarejestrowane.
2.Na stanowisko sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą liczbę ważnie oddanych głosów.
3.W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów, równej ilości głosów, sołtysa wybiera się w II turze spośród tych kandydatów.


§ 26

1.Kandydatury na członków rady sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy zebrania wiejskiego.
2.Postanowienia § 25 ust 1,2 stosuje się odpowiednio.
3.W przypadku uzyskania w wyborach do rady sołeckiej przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby głosów, którzy ze względu na brak miejsc w radzie nie mogą wszyscy uzyskać mandatu, przepis art.25 ust.3 stosuje się odpowiednio.


§ 27

Wyboru i odwołania sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.


§ 28


1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
wiejskimi mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
2.Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa i członków rady sołeckiej jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia statutu lub dopuszczają się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska albo zostali prawomocnie skazani za przestępstwo umyślne.
3.Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego, jeśli jest obecny na zebraniu wiejskim.
4.Odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej następuje w trybie i na zasadach ustalonych dla ich wyboru.


§ 29

1.W przypadku odwołania sołtysa lub zrzeczenia się funkcji sołtysa, wójt gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa .
2.Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady
sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie zwołane przez sołtysa.
3.Do czasu wyboru nowego sołtysa jego obowiązki pełni dotychczasowy sołtys, nie dłużej niż 3 miesiące od jego odwołania lub ustąpienia.
4.W wiązku z chorobą lub śmiercią sołtysa wójt gminy powierza prowadzenie spraw sołectwa członkowi rady sołeckiej lub innej osobie, po uprzednim zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego, do czasu wyboru nowego sołtysa.
5.Wyborów ponownych nie przeprowadza się, jeżeli odwołanie lub rezygnacja nastąpiła na krócej niż 6 miesięcy przed upływem kadencji sołtysa.Rozdział V

KONTROLA I NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW SOŁECTWA


§ 30

1.Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2.Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje rada gminy i wójt gminy.
3.Działalność finansowa sołectwa podlega kontroli:
1)Komisji rewizyjnej rady gminy w zakresie zleconym przez radę gminy i zgodnie z ustaleniami statutu gminy,
2)Skarbnika gminy.
4. Bieżący nadzór nad statutową działalnością sołectwa sprawuje wójt gminy .
5.Organy kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa mają prawo żądania niezbędnych informacji,danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa, dokonywania wizji w sołectwie oraz uczestniczenia w posiedzeniach zebrania wiejskiego i rady sołeckiej.
6.Do dokonywania czynności, o których mowa w ust 5 organy kontroli i nadzoru nad działalnościa sołectwa mogą delegować swoich przedstawicieli.


§ 31

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia wójtowi gminy wszystkich uchwał zebrania
wiejskiego oraz oryginału protokołu z zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od daty odbycia
zebrania.
2. Wójt gminy, jeżeli uzna uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres przekazanych im
kompetencji lub sprzeczne z prawem, powinien wstrzymać ich realizację.
3. Organy sołectwa mogą wnieść sprzeciw do wójta na postępowanie, o którym mowa w
ust.2 jeżeli narusza ono istotne interesy mieszkańców.
4.Wójt gminy rozpatrując sprzeciw albo uznaje jego zasadność albo wnosi sprawę pod
obrady rady gminy, która uchwałą ostatecznie rozstrzyga sprawę.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 32


1. Zmiany statutu dokonuje rada gminy w drodze uchwały.


§ 33

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia statutu gminy oraz innych uchwał i zarządzeń organów gminy.

 

 

 

 

 

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024