Łaski-Sobniów
Powiat jasielski
Łaski-Sobniów

Łaski

Sołtys 

Marian Jarecki

Rada Sołecka

 Dorota Szudy
  Henryk Kwilosz
  Marek Skicki
  Wiesława Skiba
  Ireneusz Stachura
  Józefa Zych

STATUT SOŁECTWA ŁASKI-SOBNIÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.1. Ogół mieszkańców sołectwa Łaski-Sobniów stanowi Samorząd Mieszkańców sołectwa.
2. Nazwa Samorządu mieszkańców sołectwa brzmi: Łaski -Sobniów .

§ 2.1. Sołectwo Łaski Sobniów jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Jasło.

Rozdział II

Obszar działania sołectw

§ 3. Siedzibą sołectwa jest wieś Łaski Sobniów .

§4.1.Sołectwo tworzy i znosi Rada Gminy Jasło w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami wsi lub z ich inicjatywy.
2.Zasady tworzenia i podziału oraz znoszenia sołectw określa Statut Gminy.

§ 5. Obszar działania sołectwa w Łaski-Sobniów obejmuje wieś Łaski-Sobniów graniczącą z sołectwami: Żółków i Sobniów. <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } -->

Rozdział III

Organy sołectwa

§ 6.1. Organami sołectwa są:
1/ zebranie wiejskie
2/ sołtys

§ 7.1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie . Organ uchwałodawczy podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania sołectwa.
2. Prawo do udziału w zebraniach, o którym mowa w ust. l mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

§ 8.1. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys .
2. Działanie sołtysa wspomaga rada sołecka, wybierana spośród stałych mieszkańców sołectwa. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.
3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i upływa z dniem wyboru nowych organów.

§ 9.1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa :
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
c) na polecenie Rady Gminy lub Wójta Gminy
2. Zebranie wiejskie na pisemny wniosek mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Wójt Gminy może zwołać zebranie wiejskie w przypadku gdy sołtys nie wykona poleceń określonych w § 9 ust. 1 pkt c oraz w przypadku nieobecności sołtysa lub choroby trwającej dłużej niż 10 dni.
4. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§10.1. Zawiadomienie o zebraniu powinno określać dzień, godzinę i miejsce jego odbycia oraz proponowany porządek obrad.
2. Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu, jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 11.1. Zebraniu przewodniczy sołtys , a w przypadku gdy sołtysa jeszcze nie wybrano lub w razie jego nieobecności - inny mieszkaniec sołectwa wybrany przez zebranie wiejskie.
2. Z zebrania sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca zebraniu i protokolant.
3. Do protokołu załącza się listę obecności, podjęte uchwały i inne dokumenty.
4. Protokół z zebrania wraz z dokumentami, sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni po odbyciu zebrania.
5 . Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.
6. Uchwały na zebraniach zapadają zwykłą większością głosów mieszkańców biorących udział w zebraniu w głosowaniu jawnym, chyba, że inny tryb wynika z postanowień niniejszego statutu.

Rozdział IV

Zakres działań i kompetencji organów sołectwa

§ 12. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:
1) określenie składu ilościowego i wybór rady sołeckiej,
2) opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawie:
a) planu zagospodarowania przestrzennego,
b) planu budżetu na dany rok,
c) zmiany granic i zniesienie sołectwa,
d) zbycia składników mienia komunalnego położonego na terenie sołectwa,
e) przepisów gminnych w zakresie dotyczącym sołectwa,
3) występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres możliwości mieszkańców sołectwa,
4) podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia do władz Gminy z wnioskiem o podjęcie budowy, utrzymania, konserwacji i remontów domów ludowych, urządzeń komunalnych dróg,
5) dokonanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej,
6) inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej.

§ 13.1. Do zadań i kompetencji sołtysa należy w szczególności :
1) organizowanie i koordynowanie przy współpracy z działającymi organizacjami społecznymi inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa,
2) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
3) przewodniczenie radzie sołeckiej,
4) kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego i rady sołeckiej,
5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców,
6) sporządzanie rozliczeń gospodarczej i finansowej działalności sołectwa,
7) wykonywanie zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów z zakresu obronności, ochrony p.poż, inkasa podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków,
8) uczestniczenie w sesji Rady Gminy z prawem wnoszenia uwag dotyczących sołectwa,
9) współdziałanie z organami Gminy w zakresie publikacji przepisów gminnych i informacji urzędowych w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z nimi.
2. Sołtys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§14. 1. Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy :
1) przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu programów pracy,
3) występowanie z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
4) organizowanie i wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego,
5) prowadzenie społecznej kontroli jednostek organizacji prowadzących obsługę miejscowej ludności, formułowanie wniosków pokontrolnych analizowanie ich realizacji.
2. Posiedzenie rady sołeckiej zwołuje sołtys w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. W posiedzeniach rady sołeckiej mogą brać udział radni oraz przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie sołectwa.
4. Uchwały rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§15.l. Działalność organów sołectwa i rady sołeckiej jest jawna .
2. Jawność działania obejmuje w szczególności prawo mieszkańców sołectwa do uzyskania informacji o działalności organów sołectwa, prawo wglądu do protokołów z zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, prawo zapoznania się z uchwałami zebrania wiejskiego oraz pisemnymi odpowiedziami organów gminy na uchwały lub wnioski zebrania wiejskiego.

Rozdział V

Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 16.1. Wybory sołtysa zarządza Wójt Gminy Jasło określając datę, godzinę, siedzibę obwodowej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy,
2. Zarządzenie wyborów następuje w terminie 6 miesięcy od wyborów do Rady Gminy
3. Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkujących na obszarze działania sołectwa.
4. Wybory przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, w który osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie kart do głosowania.
5. Spisy wyborców sporządza Wójt.
6. Wybory na sołtysa są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec sołectwa, który, najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.
7. Wybory odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej.
8. Kandydować na sołtysa może każdy, kto posiada prawo wybierania, ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.
9. Kandydatów na sołtysa zgłasza się do Wójta Gminy Jasło w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
10. Zgłoszenie danego kandydata powinno być poparte co najmniej przez 5 wyborców stale zamieszkałych w sołectwie. Zgłoszenie powinno zawierać ponadto imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek i wykształcenie.
11. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
12. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.
13 . Wójt Gminy Jasło lub upoważniona osoba na podstawie pisemnych zgłoszeń rejestruje kandydatów na sołtysa i w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego, podaje do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, dane o kandydatach na sołtysa.
14. W przypadku nie zgłoszenia kandydatów na sołtysa przedłuża się termin zgłaszania o 3 dni informując o tym mieszkańców sołectwa.
15. Jeżeli zgłoszony został 1 kandydat na sołtysa, to wyborów się nie przeprowadza, a uznaje się osobę zgłoszoną za wybraną. Fakt ten potwierdza Wójt spisując protokół.

§17.1. Dla przeprowadzenia wyborów sołtysa Wójt Gminy Jasło powołuje spośród złożonych zgłoszeń skład osobowy obwodowej komisji wyborczej.
2. Skład komisji liczy od 3 do 5 osób, z urzędu jako członek wchodzi osoba wskazana przez Wójta spośród pracowników samorządowych.
3. Prawo zgłoszenia jednego kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ma kandydat na sołtysa z pośród mieszkańców stale zamieszkałych w sołectwie.
4. Wójt Gminy Jasło lub upoważniona osoba przyjmuje zgłoszenia pisemne, które powinny zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz zgodę kandydata w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
5. W przypadku gdy liczba zgłoszeń kandydatów jest wyższa niż określona w ust.2, Wójt Gminy ustala listę członków komisji w drodze losowania.
6. Osoba powołana do komisji nie może kandydować na sołtysa.
7. Zmian i uzupełnień w składzie komisji dokonuje Wójt.
8. W przypadku. braku zgłoszeń kandydatów do obwodowej komisji wyborczej, składy osobowe ustala Wójt spośród wyborców stale zamieszkałych w sołectwie.
9. Pierwsze posiedzenie zwołuje Wójt. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i zastępcę.
10. Do zadań komisji należy:
l. Przygotowanie lokalu wyborczego,
2. Przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
3. Ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej.

§18.1.Głosowanie przeprowadza się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 800 do 1800 w dniu ustawowo wolnym od pracy.
2. W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsce zasłonięte zapewniające tajność głosowania, oraz godło państwowe.

§ 19.1. Druk, zabezpieczenie oraz dostarczenie kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym zapewnia Wójt.
2. Na karcie do głosowania znajdują się imiona i nazwiska kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym, przy każdym kandydacie z lewej strony znajduje się kratka, u dołu odcisk pieczęci komisji oraz informacja o sposobie głosowania i nadruk pieczęci Rady Gminy Jasło.
3. Głos będzie ważny tylko wtedy jeżeli:
- zostanie oddany na urzędowej karcie do głosowania,
- na karcie do głosowania na sołtysa wyborca postawi znak ,,X' w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata na którego głosuje,
4. Za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.
5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania mandatu o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone niezwłocznie przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej w obecności członków komisji.
6. Komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów na drzwiach lokalu wyborczego.

§ 20. Wójt Gminy Jasło wydaje obwieszczenie o wynikach wyborów na podstawie otrzymanych protokołów od obwodowej komisji wyborczej

§ 21. Wójt Gminy ustala wzory druków:
a) zgłoszenie kandydata na sołtysa,
b) zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborcze,
c )wzór karty do głosowania na sołtysa
d) wzór protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa,
e )wzór protokołu z przeprowadzonego losowania

§ 22. l . Odwołanie sołtysa może nastąpić na zwołanym przez Wójta Gminy zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek w sprawie odwołania sołtysa składany jest do Wójta Gminy w formie pisemnej i podpisany przez co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa może zwrócić się do zebrania również Wójt Gminy, jeżeli sołtys nie wywiązuje się z obowiązków, dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska oraz za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
4. Utrata mandatu sołtysa następuje w skutek:
a) pisemnego zrzeczenia się funkcji
b) niemożności pełnienia funkcji lub nieobecności w miejscu zamieszkania dłużej niż 3 miesiące,
c) śmierci sołtysa.
5. W przypadkach wymienionych w ust.4 Wójt niezwłocznie zarządza wstąpienie w jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności .Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia kandydata na liście, a w przypadku braku kandydatów do obsadzenia funkcji sołtysa zarządza przeprowadzenie wyborów w terminie 45 dni. Do czasu przeprowadzenia wyboru Wójt powierza funkcje sołtysa tymczasowo jednemu z członków Rady Sołeckiej.

§ 23.1. Radę Sołecką wybiera zebranie wiejskie na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez sołtysa spośród stałych mieszkańców sołectwa.
2. Zebranie wiejskie w drodze uchwały ustala ilość członków rady sołeckiej.
3. Członków rady sołeckiej wybiera się w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców uprawnionych do głosowania.

§ 24.1. Rada sołecka lub poszczególni członkowie rady sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji , jeżeli nie wywiązują się ze swoich obowiązków, naruszając przepisy prawa, postanowienia uchwał lub zarządzeń organów gminy i zebrania wiejskiego, albo dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii mieszkańców sołectwa.
2. Z wnioskiem o odwołanie rady sołeckiej może wystąpić sołtys lub grupa co najmniej 20 mieszkańców sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze.
3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, większością głosów.
4. Wybory uzupełniające można przeprowadzić w trybie określonym § 22 ust.3 na tym samym zebraniu na którym podjęto uchwałę o odwołaniu.

Rozdział VI

Zakres działania sołectwa

§ 25. Do zakresu działań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne mające istotne znaczenie dla mieszkańców, przekazane mu przez Radę Gminy Jasło w drodze uchwały, a w szczególności:
1) opiniowanie spraw dotyczących sołectwa, w których zwróci się Rada Gminy,
2) występowanie do Rady Gminy z wnioskami w sprawach sołectwa i gminy,
3) współpraca z komisjami Rady Gminy,
4) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Rady Gminy

§ 25. Sołectwo współpracuje z organami gminy w następujących sprawach:
1) gospodarki terenami, ochrony środowiska,
2) lokalnych dróg, mostów i placów,
3) wodociągów zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków,
4) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
5) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
6) utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej położonych na terenie sołectwa,
7) czynów społecznych,
8) organizowania różnych form pomocy sąsiedzkiej

§26. Dotychczasowe mienie z mocą prawa jest mieniem gminnym i wszystkie przysługujące mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania tego mienia lub inne prawa pozostają nienaruszone.

§27. Sołectwo sprawuje zwykły zarząd mieniem komunalnym położonym na jego terenie.

§28. Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych im składników mienia komunalnego , nie dotyczy to jednak czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu określonych w ustawach i Statucie Gminy Jasło.

§29.1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
2. Gospodarka finansowa prowadzona jest tylko w ramach budżetu gminy.
3. Wszystkie uzyskane przez sołectwo dochody winny być odprowadzane na rachunek Gminy.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024