Osiedle - Mickiewicza
Powiat jasielski
Osiedle - Mickiewicza

 

Osiedle „Mickiewicza "

Zarząd Osiedla

Wacław Dusza - Przewodniczący

Krzysztof Czeluśniak - członek

Jerzy Filipowicz - członek

Piotr Gogosz - członek

Maria Gubała - członek

Kazimierz Krzanowski - członek

Krystyna Stęgowska - członek

 

STATUT OSIEDLA „Mickiewicza "

                                                             

Rozdział I
                               

Postanowienia ogólne


                                                                                              § 1

1.Osiedle jest jednostka pomocnicza w Gminie Miejskiej Jasło, zwanej dalej Miastem.
2.Organizacje i zakres działania Osiedla Mickiewicza " zwanego dalej Osiedlem określa niniejszy Statut.
3.Terenem działania Osiedla jest część terytorium Miasta obejmującego obszar wskazany w załączniku graficznym.
4.Osiedle jest wspólnotą obejmująca wszystkich mieszkańców.
5.Osiedle działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. Zmianami) zwanej dalej ustawa oraz Statutu Gminy Miejskiej Jasła uchwaloną przez radę Miejską Jasła w dniu 23 lutego 2004 r. Opublikowanego w Dz. U. Województwa Podkarpackiego Nr 105 poz. 1145 z późn. Zmianą, zwanego dalej Statutem.

§ 2

Celem Osiedla jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, należących do
zakresu zadań własnych Miasta oraz tworzenie warunków pełnego współudziału mieszkańców
Osiedla w życiu wspólnoty.

   § 3

1.Do zakresu działania Osiedla należą publiczne mające istotne znaczenie dla mieszkańców Osiedla, które nie są zastrzeżone ustawą na rzecz innych podmiotów.
2.Osiedle bierze udział w realizacji uchwały Rady Miejskiej Jasła, zwanej dalej Radą, o samorządzie gminnym oraz zadań własnych Miasta określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz realizują zadania własne Miasta obejmujące w szczególności sprawy:
1) wydania opinii o przystąpieniu do uchwalenia MPZP na terenie osiedla lub jego części oraz proponowanych ustaleń, w tym opiniowanie złożonych uwag,
2) utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Osiedla,
3)zmiany sieci placówek szkolnych,
4) likwidacji lub utworzenia palcówek kultury i sportu na terenie Osiedla,
5) organizowania różnych form pomocy sąsiedzkiej,
6) organizowania prac na rzecz Osiedla.
3.Osiedle opiniuje sprawy i projekty Uchwał Rady przedstawione w tym celu przez Burmistrza Miasta Jasła, zwanego dalej Burmistrzem lub Komisje rady.
4.Osiedle występuje do rady lub Burmistrza z wnioskami o rozpatrzenie spraw osiedlowych, których rozstrzygnięcie wykracza poza zakres działania Osiedla lub jego możliwości.
                                                    

Rozdział II
                         

Zasady Organizacji

  § 4

1.Mieszkańcy Osiedla podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym ( poprzez wybory lub referendum).
2.Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w Rozdziale VI.
3.Nadzór nad działalnością Osiedla sprawuje rada w imieniu której działa Komisja Rewizyjna oraz komisja właściwa do spraw samorządowych i Burmistrz.

   § 5

Organami Osiedla są;
1).uchwałodawczym - ogólne zebranie mieszkańców osiedla zwane dalej Zebraniem,
2).wykonawczym - zarząd Osiedla zwany dalej Zarządem.

§ 6

1.Wybory do zarządu są przeprowadzane w sposób tajny, bezpośredni, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2.Kandydatów do zarządu mogą zgłaszać tylko osoby zameldowane na pobyt stały na obszarze Osiedla, zwanymi dalej stałymi mieszkańcami Osiedla.
3.Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom Osiedla . Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Zarządu określa Rozdział IV niniejszego Statutu " Regulamin Wyborów".
4.Z zastrzeżeniem przypadków odmiennie uregulowanych. Uchwały i inne akty organów Osiedla podejmowane są zwykłą większością głosów.
5.Zarząd zobowiązany jest do składania Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności na każdym zebraniu.

§ 7

1.Wszystkie posiedzenia organów Osiedla są protokołowane.
2.Materiały i protokoły z obrad organów Osiedla przechowuje się w siedzibie Zarządu.
3.Z zebrania sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca zebraniu i protokolant. Do protokołu załącza się podjęte uchwały, stanowiska, opinie i inne akty. Protokolanta na początku Zebrania wyznacza Przewodniczący Zebrania spośród stałych mieszkańców Osiedla obecnych na zebraniu.
4.Każdy ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek, odpisów.
5.Uchwały organów Osiedla sprzeczne z prawem są nieważne.
6.O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Burmistrz na zasadach określonych w § 40.
                                                       

Rozdział III
                 

Ogólne Zebranie mieszkańców

   § 8

1.Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek :
1. co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Osiedla,
2. Burmistrza.

2.Na pisemny wniosek, który mowa w ust. 1 Przewodniczący Zarządu Osiedla zwany dalej Przewodniczącym Zarządu zobowiązany jest zwołać Zebranie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Zebranie rozpatruje tylko problemy i sprawy dla których zostało zwołane.
3.Zebranie, na którym ma być dokonany wybór zarządu po wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego Zarządu lub w razie jego bezczynności lub bezczynności Zarządu Osiedla, zwołuje Burmistrz.
4.Zebrania odbywają się w miarę potrzeb , jednak nie rzadziej niż raz do roku, na którym Zebranie dokonuje oceny celowości wydatków środków finansowych i ich zgodności z przeznaczeniem.
5.O zebraniu zawiadamia się w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscach publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Zawiadomienie winno określić : nazwę organu zwołującego Zebranie oraz termin, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 9

1.Prawo do udziału w Zebraniu, o którym mowa w 8 ust. 1 maja wszystkie osoby, które potwierdzają swoją obecność na zebraniu złożeniem podpisu na liście obecności prowadzonej przez członka Zarządu.
2.Zebranie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu stałych mieszkańców Osiedla, jeżeli mieszkańcy Osiedla zostali o nim zawiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.

  § 10

1.Zebraniu przewodniczy Przewodniczący Zarządu lub jeden z członków Zarządu.
2.W przypadku, gdy zebranie zwoływane jest w trybie określonym w $ 8 ust. 3 Zebranie otwiera i przewodnicz obradom do czasu wyboru Przewodniczącego Zebrania, Burmistrz lub upoważnią a przez niego osoba. Przewodniczącego Zebrania wybiera się spośród stałych mieszkańców Osiedla obecnych na Zebraniu, w głosowaniu jawnym.

   § 11

1.Otwarcie Zebrania następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Zebrania formuły ; " Otwieram Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla ( podając kolejny numer Zebrania i nazwę Osiedla) zwołane przez ( podaje się organ, który zwołał Zebranie".
2.Po otwarciu Zebrania Przewodniczący Zebrania, na podstawie listy obecności stałych mieszkańców Osiedla, stwierdza prawomocność bądź nie prawomocność obrad Zebrania.

  § 12

1.Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący Zebrania przedstawia do zatwierdzenia projekt porządku obrad.
2.Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy stały mieszkaniec Osiedla.
3.Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 może również wystąpić Burmistrz.

§ 13

1.Przewodniczący Zebrania prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów, przy czym w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów, jeżeli nie zostanie zgłoszony uzasadniony sprzeciw któregokolwiek z mieszkańców Osiedla.
2.Listę mówców, według kolejności zgłoszeń prowadzi jeden z członków Zarządu.
3.Przewodniczący Zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Osoby zaproszone mogą zabierać głos na równi z mieszkańcami.
4.Osoba zabierająca głos w dyskusji podaje swoje imię i nazwisko. W przypadku osób nie będących stałymi mieszkańcami Osiedla prezentację może uzupełnić podaniem stanowiska zawodowego lub funkcji społecznej.
5.Merytoryczne wnioski mające być przedmiotem głosowania mogą być zgłaszane tylko przez stałych mieszkańców Osiedla. Wnioski te w miarę możliwości należy dodatkowo złożyć w formie pisemnej. W przypadku wniosków zgłoszonych w formie § 21 stosuje się odpowiednio.
6.Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 10 minut, a powtórne zabranie głosu w tej samej sprawie 5 minut. W uzasadnionych przypadkach Zebranie może ograniczyć lub wydłużyć czas wystąpienia.
7.Gościom zaproszonym na zebranie przez Zarząd, Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu poza kolejnością w każdym czasie.

§ 14

1.Przewodniczący Zebrania czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, może czynić uwagi dotyczące przestrzegania formy i czasu trwania wystąpienia.
2.W przypadku, gdy forma lub treść wystąpienia albo zachowania mieszkańca w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad, bądź naruszają powagę Zebrania, Przewodniczący Zebrania przywołuje mówcę do porządku, a jeśli przywołanie nie odniosło skutku, odbiera mu głos polecając odnotowanie tego faktu w protokole Zebrania.
3.Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Zebrania może nakazać opuszczenie sali obrad przez osoby, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze Zebrania.
4.Na wniosek stałego mieszkańca Osiedla Przewodniczący Zebrania przyjmuje do protokołu Zebrania wystąpienie zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad informując o tym niezwłocznie Zebranie.
5.W ciągu całego Zebrania, Przewodniczący Zebrania udziela głosu poza kolejnością zgłoszonych do dyskusji mówców, dla zgłoszonych wniosków o charakterze formalnym oraz w celu złożenia wyjaśnień.
6.Za wnioski formalne uważna się wnioski w sprawach:
1) zmiany porządku obrad,
2) odroczenie Zebrania,
3) kontynuowanie obrad na następnym posiedzeniu,
4) zdjęcie danego tematu z porządku obrad,
5) zakończenie dyskusji i przystąpienie do głosowania,
6) zamknięcie listy mówców,

7) przeliczanie głosów,8) zarządzenia przerwy,9) przestrzegania regulaminu obrad.       

 

§ 15

1.Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania kończy Zebranie wypowiadając formułę: "Zamykam Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla" , podając kolejny numer Zebrania i nazwę Osiedla.
2.Postanowienie ust. 1 dotyczy również Zebrania, które objęło więcej niż jedno posiedzenie, z tym, że do numeru kolejnego Zebrania podaje dodatkowo kolejny numer posiedzenia.

§ 16

1.Z każdego Zebrania sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć.
2.Protokoły z Zebrania powinny zawierać:
1) numer, datę i miejsce posiedzenia,
2) imię i nazwisko przewodniczącego Zebrania,
3) stwierdzenie prawomocności obrad,
4) porządek obrad
5) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i
uchwalonych wniosków,
6) numery i tytuły podjętych uchwał,
7) czas trwania posiedzenia,
8) imię i nazwisko protokolanta.
3.Protokoły z Zebrania numeruje się cyframi
1) "rzymską" - oznaczająca numer Zebrania,
2) "arabską" - oznaczająca kolejne posiedzenie Zebrania.
4.Kolejność numeracji protokołów zachowuje się przez okres kadencji.
5.Do protokołu z Zebrania dołącza się listę obecności stałych mieszkańców Osiedla i zaproszonych gości spoza Osiedla oraz podjęte przez Zebranie uchwały.
6.Protokół z Zebrania podpisują: Przewodniczący Zebrania i protokolant.
7.Protokół z Zebrania wykłada się w jednym egzemplarzu do publicznego wglądu w siedzibie Zarządu przez okres 1 miesiąca od dnia odbycia Zebrania oraz na każdym następnym Zebraniu.
8.W trakcie wyłożenia protokołu, ale nie później niż na najbliższym Zebraniu stali mieszkańcy Osiedla mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, które zostaną odczytane i omówione w trakcie Zebrania.

§ 17

1.Odpis protokołu z Zebrania winien być do 7 dni po odbyciu posiedzenia przesłany do Burmistrza.
2.Wyciągi z protokołu przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym w terminie do 14-tu dni od zamknięcia Zebrania.

§ 18

1.Zebranie stosownie do przepisów ustawy oraz postanowień Statutu, podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą lub bezwzględną większością głosów.
2.Zwykła większość oznacza, że liczba głosów "za" jest co najmniej o jeden większa od liczby głosów "przeciw", niezależnie od tego ile było głosów "wstrzymujących się".
3.Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów oddanych "za" jest co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów ( głosów "przeciw" i "wstrzymujących się" ).

§ 19

1.Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki .
2.Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad, przeliczając głosy oddane "za", "przeciw" i głosy "wstrzymujące się", sumuje je, porównując z listą stałych mieszkańców Osiedla obecnych na Zebraniu i nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole Zebrania.
3.Do przeliczania głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć członków Zarządu lub inne osoby obecne na Zebraniu.
4.Wyniki głosowania jawnego - bezpośrednio po ich ustaleniu - ogłasza Przewodniczący Zebrania.

  § 20

1.Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych w ustawie.
2.W głosowaniu tajnym stali mieszkańcy Osiedla głosują za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią Zebrania, o której mowa w § 29 ust. 1 pkt 1.

  §21

1.Przewodniczący Zebrania przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i ogłasza zebranym proponowana treść w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2.W pierwszej kolejności Przewodniczący Zebrania poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.
3.W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący Zebrania przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
4.W trakcie wyborów do Zarządu postanowienia Rozdziału IV Regulamin Wyborów stosuje się odpowiednio.

   § 22

1.W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały w postaci uzupełnień, skreśleń, zmian brzmienia treści, porządku przepisów - ich treści musi być dokładnie sprecyzowana wraz z ustaleniem miejsca tej poprawki w projekcie uchwały.
2.Zgłoszenie poprawki z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust.1 i 2 Przewodniczący Zebrania poddaje kolejno pod głosowanie i w zależności od wyników głosowania, są one wprowadzane lub nie wprowadzane do projektu uchwały.
3.Projekt uchwały z wniesionymi do niej poprawkami Przewodniczący Zebrania poddaje w całości pod głosowanie.
                                                                    

§ 23

1.Kadencja Zarządu trwa 4 lata do czasu wyboru nowych organów Osiedla zarządzanych przez radę.
2.Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Zebranie na wniosek co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Osiedla, jeżeli nie wykonują lub wykonują niewłaściwie swoje obowiązki albo utracili zaufanie mieszkańców Osiedla. Z tych samych przyczyn i w tym samym trybie można odwołać cały Zarząd.
3.Uchwały w sprawie odwołania Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4.Wybory uzupełniające przeprowadza się w trybie określonym w Rozdziale IV Regulaminu Wyborów.

§ 24

Zebranie może powołać komisje lub zespoły określające ich skład osobowy i zalecając im ściśle określony zakres zadań pomocniczych.
                                                        

Rozdział IV
                         

  Regulamin Wyborów
                                                                    

§ 25

1.Wybory Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 3 zarządza rada w drodze uchwały nie później niż 6 miesięcy od daty odbycia wyborów samorządowych.
2.Zebranie, na którym ma być wybrany pierwszy Zarząd lub w przypadku określonych w § 8 ust. 3 zwołuje Burmistrz.
3.Postanowienie § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 26

1.W pierwszej kolejności Zebranie wybiera Przewodniczącego Zarządu spośród stałych mieszkańców Osiedla w odrębnym głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
2.W drugiej kolejności, podczas tego samego Zebrania, wybiera się spośród stałych mieszkańców Osiedla Zarząd Osiedla, w składzie od 3 do 7 osób, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wyboru członków Zarządu można dokonać w jednym akcie głosowania. Postanowienia § 27 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
3.O ilości członków Zarządu Osiedla danej kadencji decyduje Zebranie.

  § 27

1.Zebranie zatwierdza w głosowaniu jawnym listę kandydatów na Przewodniczącego Zarządu w porządku alfabetycznym.
2.Na karcie do głosowania nie umieszcza się kandydatów:
1)nieobecnych na zebraniu,
2)którzy cofnęli zgodę na kandydowanie.
3.Kandydaci na Przewodniczącego Zarządu przed głosowaniem przedstawiając swój program działania na najbliższa kadencję.

   § 28

1.Techniczna obsługę wyborów prowadzi co najmniej 3 osobowa Komisja Skrutacyjna, która wybierana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów z grona stałych mieszkańców Osiedla. Podczas wyboru Komisji Skrutacyjnej głosy liczy Przewodniczący Zebrania.
2.Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach.
3.Komisja Skrutacyjna w głosowaniu jawnym wybiera spośród siebie przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

  § 29

1.Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przygotowanie kart do głosowania wypełnionych tylko po jednej stronie, a po drugiej opieczętowanych pieczęcią Zabrania,
2) ustalenie liczby osób uprawnionych do głosowania, które potwierdziły swoja obecność na liście obecności Zebrania,
3) przygotowanie urny do głosowania,
4) policzenie głosów i sporządzenie protokołu z wyników wyborów,
5) przygotowanie tekstu uchwały wyborczej,
6) liczenie głosów w głosowaniach jawnych imiennych.
2.Kart do głosowania nie może być więcej niż stałych mieszkańców Osiedla obecnych na Zebraniu, którzy złożyli podpisy na liście obecności. Komisja Skrutacyjna wydaje karty do głosowania tylko osobom umieszczonym na liście obecności.
3.Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej każdorazowo przed wyboru objaśnia technikę głosowania i przeprowadza głosowanie wyczytując z listy obecności, o której mowa w ust. 2 kolejno osoby uprawnione do udziału w głosowaniu. W przypadku nieobecności osoby wpisanej na listę Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej nakazuje odnotowanie tego faktu w protokole z wyników wyborów, a przygotowana karta do głosowania ulega zniszczeniu.
4.Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i w tym celu:
1) określa na podstawie listy obecności liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę osób, którym wydano karty do głosowaniach,
2) liczy znajdujące się w urnie karty do głosowania, w przypadku gdy liczba kart do głosowania różni się od liczby kart wydanych ustala przyczyny niezgodności,
3) oblicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów po dokonaniu ustaleń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Przy obliczaniu za nieważne uznaje głosy oddane na kartach:
a) innych niż określono w ust. 1 pkt 1,
b) całkowicie przekreślonych lub podartych,
c) w których liczba nieskreślonych kandydatów przewyższa liczbę możliwych do wybrania.
4) przyjmuje, iż dopisanie na karcie do głosowania dodatkowego kandydata nie powoduje jej nieważności, ale nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych.
5.Komisja Skrutacyjna sporządza protokół głosowania, w którym określa:
1) datę i miejsce głosowania,
2) skład Komisji,
3) liczbę osób uprawnionych do głosowania,
4) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania,
5) liczbę oddanych głosów,
6) liczbę głosów nieważnych,
7) liczbę głosów ważnych,
8) liczbę głosów oddanych ważnie na poszczególnych kandydatów.
6.W części końcowej protokołu omawia się zwięźle incydenty i okoliczności związane z przebiegiem głosowania, o ile takie wystąpiły. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni przy jego sporządzaniu. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad Zebrania.
7.W przypadku prowadzenia kolejnych wyborów lub głosowań, przed przygotowaniem kolejnych kart do głosowania Przewodniczący Zebrania zarządza uzupełnienie listy obecności osób uprawnionych do udziału w wyborach.
8.Wyniki wyborów i te4kst uchwały wyborczej odczytuje Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

   § 30

Uchwała wyborcza jest zapisem woli Zebrania wyrażonym w głosowaniu tajnym i nie podlega
dalszemu głosowaniu.
                                                   

  Rozdział V
                          

                                         Protesty wyborcze                                          

§ 31

1.Każdy stały mieszkaniec Osiedla w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia wyborów może wnieść do Rady za pośrednictwem Burmistrza protest wyborczy.
2.Rada rozpatruje wniesiony protest wyborczy po uzyskaniu opinii Komisji Samorzadowo-Statutowej na najbliższej Sesji Rady.
3.W wyniku rozpatrzenia protestu wyborczego Rada może:
a) odrzucić protest,
b) unieważnić wyniki wyborów w całości lub części i zarządzić ponowne przeprowadzenie wyborów. Postanowienia § stosuje się odpowiednio.
                                                         

Rozdział VI
              

Mienie Komunalne i finanse Osiedli
                                                                 

§ 32

1.Mienie komunalne o wartości powyżej 30.000 EURO Rada przekazuje do zarządzania i korzystania w drodze uchwały. Mienie niższej wartości zakupione w ramach środków przeznaczonych uchwałą budżetową dla poszczególnych Osiedli przekazywane jest do zarządzania i korzystania Zarządowi przez Burmistrza za potwierdzeniem odbioru.
2.Osiedle samodzielnie zarządza i korzysta z przekazanych mu składników mienia komunalnego zgodnie z niżej podanymi zasadami i w zakresie:
1) krótkotrwałego wynajmowania do celów komercyjnych mienia komunalnego na podstawie umowy zawieranej przez osoby wskazane przez Zarząd działający w imieniu Miasta. Jeden egzemplarz zawartej umowy Zarząd przekazuje w terminie do 3 dni od zawarcia umowy Burmistrzowi. Wzór umowy ustalany jest przez Burmistrza.
2) stawki za korzystanie ( wynajem ) z poszczególnych składników mienia, zwolnienia oraz upusty ustalone przez Zarząd podlegają zatwierdzeniu przez Burmistrza. Burmistrz może skorygować ustalenia Zarządu w w/w zakresie.
3) stawki, o których mowa w pkt 2, przedkłada Zarząd do zatwierdzenia corocznie w okresie di końca miesiąca lutego danego roku. Stawki mogą być zmienione przez Zarząd w ciągu roku z zastrzeżeniem pkt. 2.
4) Zarząd nie może podejmować uchwał dotyczących składników mienia komunalnego w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu określonego w ustawach i Statucie, w szczególności dokonywać czynności rozporządzających mieniem tj. Sprzedawać, darować itp.

§ 33

Osiedle nie tworzy własnego budżetu. Gospodarkę finansową Osiedla prowadzi Wydział
Finansowy Urzędu Miasta w Jaśle w ramach księgowości budżetu Miasta.

  § 34

Środki finansowe wydzielone dla Osiedla przez Radę wydatkowane są przez Burmistrza w
uzgodnieniu z Zarządem.

   § 35

1.Dochody uzyskane w wyniku zarządzania mieniem przez Zarząd są dochodami budżetu Miasta.
2.W przypadku wypracowania przez Zarząd dochodów, o których mowa w ust. 1, większych od zaplanowanych wydatków wydzielonych w budżecie Miasta dla Osiedla, nadwyżkę Rada przeznacza na cele określone przez Zarząd i zgodne z niniejszym Statutem.

  § 36

Środki przeznaczone w budżecie Miasta dla Osiedla mogą być wykorzystane na bieżące wydatki Zarządu oraz na zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Osiedla, a w szczególności na eksploatację, zakup, budowę, remonty i konserwację mienia przeznaczonego dla użyteczności publicznej na terenie Osiedla.
                                 

Rozdział VII
                                   

  Zarząd

   § 37

1.Zarząd wykonuje uchwały Zebrania i inne zadania określone przepisami prawa.
2.Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań o których mowa w § 8 ust. 1,
2) przygotowanie projektów uchwał, stanowisk, i opinii Zebrania,
3) określenie sposobu i zasad wykonania uchwał Zebrania,
4) bieżące gospodarowaniem mieniem komunalnym pozostającym w zarządzie Osiedla,
5) występowania wobec Zebrania z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb Osiedla i organizowanie mieszkańców do rozwiązywania lokalnych problemów,
6) składanie Zebraniu sprawozdań z realizacji podjętych uchwał oraz o wykorzystaniu powierzonego majątku Miasta i rozliczaniu środków finansowych będących w dyspozycji Osiedla,
7) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w granicach
określonych uchwałami Rady,
8) współdziałanie z radnymi, komisjami Rady i Burmistrzem w sprawach dotyczących
Osiedla,
9) współdziałanie z mieszkańcami sąsiednich Osiedli,
10) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz i ochrona interesów ogółu mieszkańców,
11) wybór przedstawiciela Zarządu do udziału w pracach komisji Urzędu Miasta w Jaśle:
a) przetargowych - jako obserwator,
b) odbierających wykonane prace powoływanych przez Burmistrza, a dotyczących
realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych
prowadzonych na Osiedlu.
3.Zarząd bierze udział w realizacji innych należących do właściwości Miasta zadań własnych i zleconych i pełni powierzone mu funkcje administracyjne na zasadach określonych od rębnymi przepisami.
4.W ramach ustalonego budżetu Miasta, Zarząd wnioskuje o kolejność wykonywania zadań inwestycyjno-remontowych.

§ 38

Na wniosek Zarządu, właściwe jednostki organizacyjne Urzędu Miasta w Jaśle prowadzą obsługę Zarządu i udzielają mu pomocy organizacyjno-technicznej w granicach określonych przez Burmistrza.

  § 39

1.Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2.Przewodniczący Zarządu organizuje prace Zarządu.
3.Zarząd podejmuje decyzje kolegialne, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Zarządu.
4.W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział bez prawa głosowania także inne osoby w tym stali mieszkańcy Osiedla. 

 

   Rozdział VIII 


Zakres i forma kontroli oraz nadzór nad działalnością Osiedla  

  § 40

1.Bieżąca kontrolę nad statutową działalnością Osiedla sprawuje Burmistrz.
2.Skarbnik Miasta Jasła sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Osiedla.
3.Burmistrz Zarządzeniem wstrzymuje wykonanie uchwały Zebrania lub Zarządu sprzecznej z prawem i przekazuje ją w terminie 21 dni od daty jej otrzymania od Przewodniczącego Zarządu wraz z uzasadnieniem do ponownego rozpatrzenia.
4.Zebranie lub Zarząd rozpatruje wstrzymaną przez Burmistrza uchwałę w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
5.Zebrania lub Zarząd może odwołać się od Zarządzenia Burmistrza o wstrzymaniu wykonania uchwały w terminie 30 dni od daty jego otrzymania od Rady, której stanowisko jest ostateczne.
6.W przypadku niepodjęcia przez Zebranie lub Zarząd uchwały o odwołaniu się do Rady od Zarządzenia Burmistrza, o którym mowa w ust. 3 lub po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, wstrzymanie wykonania uchwały Zebrania lub Zarządu jest ostateczne. Organ Osiedla, który przyjął wstrzymaną uchwałę jest zobowiązany w najbliższym terminie zmienić lub uchylić zakwestionowaną przez Burmistrza uchwałę

  § 41

Nadzór nad działalnością Osiedla sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

  § 42

Organy nadzoru, o których mowa w § 4 ust. 3, mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Osiedla, dokonywania wizytacji oraz uczestniczenia w posiedzeniach jej organów.
                                                      

Rozdział IX 
                

Postanowienia i przypisy końcowe

  § 43

1.Rada uchwala Statut Osiedla w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2.W sprawach nie objętych niniejszym Statutem Rada decyduje odrębnymi uchwałami podejmowanymi w trybie ust. 1.
3.Do czasu zarządzenia przez Radę nowych wyborów do Zarządu Osiedli, Zarządy działają w dotychczasowych składach.
4.Zarząd nowej kadencji dokonuje protokolarnego przejęcia dokumentacji od poprzedniego Zarządu.

§ 44

1.Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.
2.Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się komisji Rady Miejskiej Jasła właściwej do spraw samorządowych i statutowych.

  § 45

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2.Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Miasta w Jaśle oraz Obiektywie Jasielskim.
3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

  § 46

Tracą moc:
1)      Uchwała nr XI/76/1991 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 czerwca 1991 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Osiedli w m. Jaśle stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Jasła,
2)      Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr XV/133/1995 z dnia 24 sierpnia 1995 r.,
3)      Uchwała Rady Miejskiej Jasła Nr XLVI/452/1001 z dnia 20 grudnia 2001 r.

 

 

 

 


 

 

 

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024