Powiat jasielski
Gorzyce


  Gorzyce

Sołtys

Marchewka Józef

Rada Sołecka

Cichoń Sylwester
  Stanek Zenon
  Agaś Eugeniusz
  Rozmund Stanisław
  Skała Zygmunt
  Smoleń Piotr
  Rozmund Józef

 

Statut
sołectwa Gorzyce


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Sołectwo Gorzyce jest jednostką pomocniczą Gminy Nowy Żmigród, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych Sołectw tej gminy tworzą wspólnotę samorządową.

§ 2

Statut Sołectwa Gorzyce zwany dalej „Statutem" określa:
1.nazwę i obszar Sołectwa,
2.zadania i kompetencje Sołectwa,
3.organizację i zadania organów Sołectwa,
4.zasady i tryb wyborów organów Sołectwa,
5.zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów Sołectwa.

§ 3

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1)Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nowy Żmigród,
2)Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w §1 niniejszego Statutu,
3)Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa,
4)Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa,
5)Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa,
6)Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.

§ 4

1.Sołectwo obejmuje obszar o pow.  396.38 ha .
2.Obszar i granice sołectwa określa mapka stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego statutu.
3.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
4.Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, statutu gminy i niniejszego statutu.

Rozdział II

Zadania i kompetencje sołectwa

§ 5

1.Do zakresu działania Sołectwa należą wszystkie sprawy mające znaczenie dla jego mieszkańców, niezastrzeżone przepisami prawa na rzecz innych podmiotów.
2.Zadaniem Sołectwa jest organizowanie życia społeczno-gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw w sprawach dotyczących Sołectwa , a w szczególności:
1)udział w rozpatrywaniu spraw socjalno- bytowych mieszkańców,
2)opieki zdrowotnej,
3)pomocy społecznej, tworzenie pomocy sąsiedzkiej,
4)gospodarki terenami i ochrony środowiska,
5)lokalnych dróg, ulic, mostów i placów,
6)wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych i odpadów, zaopatrzenia w energię,
7)utrzymania czystości,
8)utrzymania komunikacji publicznej,
9)kultury, sportu i wypoczynku,
10)porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
11)utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
12)organizowania wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
13)sprawowania kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi,
14)zarządzania przekazanym mu przez gminę mieniem komunalnym,
15)inne wynikające z przepisów szczególnych.
16)

§ 6

Zadania określone w § 5 Sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1.podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,
2.opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,
3.współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
4.występowanie z wnioskami do Rady Gminy, uprawnionych instytucji i organów o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
5.współpracę z radnymi z terenu Sołectwa, w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,
6.ustalenie zadań dla Sołtysa i Rady Sołeckiej do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.

§ 7

1.Sołectwo może podejmować realizację wspólnych przedsięwzięć z innymi Sołectwami.
2.Zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań określany jest uchwałami Zebrania Wiejskiego.
3.Przy podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć z innymi samorządami samorząd może podejmować z nimi wspólne uchwały.

§ 8

1.Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy , powierzonego mu przez Radę Gminy na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy.
2.Sołectwo zarządza i korzysta z powierzonych składników mienia komunalnego w granicach zwykłego zarządu. Czynności zwykłego zarządu obejmują załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymaniem mienia w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów.
3.Realizując zadania, o których mowa w ust.1 Sołectwo rozporządza w ramach budżetu gminy dochodami osiągniętymi z gospodarowania składnikami majątkowymi Gminy przekazanymi do korzystania.

§ 9

Obowiązkiem organów i mieszkańców Sołectwa uczestniczących w zarządzaniu mieniem Gminy Nowy Żmigród jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochroną.

§ 10

1.Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.
2.Gospodarka finansowa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.
3.Środki finansowe pochodzące z budżetu gminy wydzielone na wspomaganie określonych zadań Sołectwa, mogą być przeznaczone na cele określone w uchwale Rady Gminy.
4.Statut Gminy określa uprawnienia Sołectwa do prowadzenia gospodarki finansowej
w ramach budżetu Gminy.

Rozdział III

Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 11

1.Organami Sołectwa są :
1)Zebranie Wiejskie - jako organ uchwałodawczy,
2)Sołtys - jako organ wykonawczy,
2.Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

§ 12

1.Do zadań i kompetencji Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Sołectwa , a w szczególności:
1)wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie,
2)uchwalenie rocznego planu finansowo- rzeczowego i jego zmian,
3)określenie sposobu korzystania ze składników mienia stanowiącego własność Gminy przekazanych Sołectwu oraz przeznaczania dochodów uzyskanych z tego źródła,
4)określanie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji Sołectwa,
5)wnioskowanie o przekazanie Sołectwu składników mienia komunalnego gminy,
6)podejmowanie uchwał w sprawie wniosku o zmianę Statutu Sołectwa oraz wyrażanie opinii dot. statutu,
7)wyrażanie opinii w sprawie łączenia, podziału, znoszenia lub zmiany granic Sołectwa,
8)wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa lub, gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ Gminy,
9)występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, o istotnym znaczeniu dla Sołectwa,
10)dokonywanie okresowych ocen działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,
11)rozpatrywanie skarg na działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej,
12)inicjowanie przedsięwzięć na rzecz realizacji zadań Sołectwa,
13)podejmowanie przedsięwzięć wspólnie z innymi Sołectwami.
2.Uchwały Zebrania Wiejskiego, w tym zawierające wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy.
3.Wójt Gminy, w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia przez Radę Gminy.
4.O sposobie załatwienia spraw Wójt informuje Zebranie Wiejskie lub Sołtysa.

§ 13

1.Działalność Sołectwa, Sołtysa i Rady Sołeckiej jest jawna .
2.Jawność działania Sołectwa, Sołtysa i Rady Sołeckiej obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej, uchwałami Zebrania Wiejskiego, oraz pisemnymi odpowiedziami organów gminy na przedstawione im uchwały, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego.

§ 14

1.Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego obrad są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
2.W zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy oraz zaproszeni goście.
3.Zebranie Wiejskie powinno odbywać się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 15

Uprawnione osoby biorące udział w Zebraniu Wiejskim posiadają następujące prawa do :
1)inicjatywy uchwałodawczej,
2)udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
3)zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na Zebraniu Wiejskim przedstawicielom Gminy,
4)udziału w głosowaniach,
5)zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 16

1.O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa.
2.Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:
a)z własnej inicjatywy,
b)z inicjatywy Rady Sołeckiej,
c)na żądanie organów Gminy,
d)na pisemny wniosek 1/10 uprawnionych mieszkańców do udziału w Zebraniu Wiejskim.
3.Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców lub organów Gminy powinno odbyć się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 17

1.Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys .
2.Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
3.W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej przez nią wybrany.

§ 18

1.Przewodniczący Zebrania Wiejskiego uprawniony jest do decydowania o:
1)kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
2)udzielaniu głosu poza kolejnością,
3)określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
4)odebraniu głosu,
5)zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
6)żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
2.Przewodniczący Zebrania Wiejskiego nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
3.W przypadku, gdy mówca w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad albo, gdy forma, treść jego wystąpienia lub zachowanie w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad czy uchybiają powadze zebrania przewodniczący zebrania przywołuje mówcę słowami „proszę do porządku", a jeśli przywołanie nie odniesie skutku może odebrać mu głos.

§ 19

1.O Zebraniu Wiejskim sołtys zawiadamia mieszkańców Sołectwa, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem , w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.
2.Zawiadomienie o zebraniu powinno zawierać datę, godzinę i miejsce zebrania oraz zasadnicze punkty porządku obrad.
3.Zebranie Wiejskie wybiera protokolanta obrad Zebrania Wiejskiego, do którego obowiązku należy prowadzenie protokołu zebrania.
4.Protokół zebrania powinien zawierać:
1)numer, datę, miejsce zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa,
2)liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu oraz stwierdzenie jego prawomocności,
3)nazwiska i funkcje osób zaproszonych na zebranie,
4)zatwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
5)sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania.
6)zatwierdzenie porządku zebrania,
7)przebieg obrad: streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków,
8)uchwały podjęte na zebraniu,
9)podpis prowadzącego zebranie i protokolanta.
5.Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników zebrania.
6.Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwały arabskimi. Nową numerację zaczyna się z początkiem każdego roku kalendarzowego.

§ 20

1.Sołtys lub osoby, o których mowa w §17 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego i podają go do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w Sołectwie.
2.Zebranie Wiejskie jest ważne /prawomocne/, jeżeli na zebraniu jest obecnych nie mniej niż 1/20 mieszkańców i jeżeli mieszkańcy zostali o nim powiadomieni w sposób określony w §19.
3.Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganej obecności określonej w ust.2, zebranie zwołuje się w drugim terminie, który nie może być krótszy niż 1/2 godziny od pierwszego wyznaczonego terminu.

§ 21

1.Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, opinii i wniosków, w drodze głosowania.
2.Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3.W głosowaniu jawnym mieszkańcy wypowiadają się poprzez podniesienie ręki.
4.Zwykła większość głosów jest to więcej głosów „za" od głosów „przeciw".

§ 22

1.Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa, uchwałami i zarządzeniami organów Gminy.
2.Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy w szczególności:
1)reprezentowanie mieszkańców Sołectwa na zewnątrz,
2)zwoływanie i przewodniczenie Zebraniom Wiejskim,
3)zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i przewodniczenie jej pracy,
4)przygotowywanie porządku obrad oraz projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
5)organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego i informowanie Zebrania Wiejskiego o ich wykonaniu,
6)współpraca z Radą Gminy i Wójtem Gminy w realizacji zadań Sołectw,
7)reprezentowanie gminy w wykonywaniu zarządu mieniem do niej należącym i przekazanym Sołectwu do korzystania,
8)uczestniczenie w sesjach Rady Gminy na zasadach określonych w statucie gminy,
9)organizowanie i koordynowanie inicjatyw mieszkańców mających na celu poprawę gospodarki i warunków życia w sołectwie,
10)uczestniczenie w naradach Sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta,
11)przedstawianie na Zebraniach Wiejskich informacji i sprawozdań ze swej działalności i działalności Rady Sołeckiej oraz o realizacji planu finansowo- rzeczowego,
12)wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów gminy.
3.Sołtys składa na Zebraniu Wiejskim- w terminie do końca marca każdego roku - sprawozdanie ze swej działalności i działalności Rady Sołeckiej w roku poprzednim.

§ 23

1.Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką.
2.Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
3.Rada Sołecka składa się z 3 - 10 osób.
4.Zebranie wiejskie ustala liczbę członków Rady Sołeckiej.
5.Do zadań Rady Sołeckiej należy:
a)udział w przygotowaniu Zebrań Wiejskich, projektów uchwał,
b)udział w opracowaniu projektów programów pracy Sołectwa,
c)udział w opracowaniu projektu finansowo- rzeczowego,
d)udział w organizowaniu wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,
e)podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczenia środków finansowych na cele rozwoju gospodarczego sołectwa, inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,
f)współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa.
6.Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Rozdział IV

Zasady i tryb wyborów organów sołectwa

§ 24

1.Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy.
2.Sołtys i Rada Sołecka pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.
3.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:
a)tajności,
b)bezpośredniości,
c)powszechności,
d)równości,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

§ 25

1.Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy, określając termin i miejsce Zebrania Wiejskiego oraz wyznaczając jego przewodniczącego.
2.Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu Zebrania Wiejskiego, o którym mowa ust.1 podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.
3.Wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję dokonuje się w terminie 6- ciu miesięcy od daty wyborów do Rady Gminy.

§ 26

1.Dla dokonania wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wymagany jest udział, co najmniej 1/5 stałych, uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa .
2.Jeżeli na zebraniu nie ma wymaganej obecności mieszkańców, zebranie zwołuje się w drugim terminie, który nie może być krótszy niż 1/2 godziny od pierwszego wyznaczonego terminu.
3.Wybory w nowym terminie przeprowadza się bez względu na liczbę obecnych mieszkańców Sołectwa.
4.Uprawnieni uczestnicy zebrania mają obowiązek podpisania listy obecności.

§ 27

1.W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie powołuje 3 - osobową komisję wyborczą.
2.Do zadań komisji należy:
1)rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
2)przeprowadzenie głosowania,
3)ustalenie i podanie do wiadomości uczestnikom Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów,
4)sporządzenie protokołu o wynikach wyboru.
3.Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
4.Protokół z wyborów podpisują członkowie komisji.
5.Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa, ani do Rady Sołeckiej, a także być w składzie ustępujących organów.
6.Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy.
7.Wzory kart do głosowania, jak również wzory protokołów o wynikach głosowania ustala Wójt Gminy.

§ 28

1.W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa, a w drugiej członków Rady Sołeckiej.
2.Kandydatury na stanowisko Sołtysa mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.
3.Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie uczestnicy Zebrania Wiejskiego.
4.Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie Zebrania Wiejskiego.

§ 29

Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po zarejestrowaniu i odczytaniu wszystkich nazwisk i imion kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zebrania Wiejskiego.

§ 30

1.Po zamknięciu listy kandydatów na stanowisko Sołtysa, przewodniczący komisji, o jakiej mowa w § 27 niniejszego Statutu, poddaje pod głosowanie Zebrania Wiejskiego wszystkie zarejestrowane kandydatury z zachowaniem kolejności, w jakiej zostały one zarejestrowane.
2.Wyborcy oddają głosy do zapieczętowanej urny.
3.Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą liczbę ważnie oddanych głosów.
4.W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów, którzy uzyskali najwięcej głosów, równej ilości głosów, Sołtysa wybiera się w II turze spośród tych kandydatów.

§ 31

1.Kandydatury na członków Rady Sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy Zebrania Wiejskiego.
2.Postanowienia § 28 ust 2,3 i 4,§ 29,§ 30 ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio.
3.W przypadku uzyskania w wyborach do Rady Sołeckiej przez dwóch lub więcej kandydatów jednakowej liczby głosów, którzy ze względu na brak miejsc w Radzie nie mogą wszyscy uzyskać mandatu, przepis art.30 ust.4 stosuje się odpowiednio.

§ 32

1.Mandat Sołtysa i członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:
1)śmierci,
2)zrzeczenia się,
3)odwołania przed upływem kadencji,
4)utraty prawa wybieralności,
5)upływu kadencji.
Wygaśnięcie mandatu stwierdza Zebranie Wiejskie.
2.Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskimi mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji.
3.Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na pisemny uzasadniony wniosek:
1)Rady Gminy lub Wójta Gminy, w przypadku nie wywiązywania się ze swoich obowiązków, naruszenia przepisów prawa oraz postanowień uchwał, zarządzeń organów Gminy i Zebrania Wiejskiego, dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska lub popełnienia przestępstwa umyślnego,
2)Grupy mieszkańców nie mniejszej niż 1/10 uprawnionych do głosowania. Wniosek z uzasadnieniem powinien być poddany pod głosowanie na zebraniu, na którym zostanie zgłoszony lub na następnym w terminie do 1 miesiąca od daty jego zgłoszenia.
3)Sołtysa, w stosunku do poszczególnych członków Rady Sołeckiej.
4.Odwołanie z zajmowanych funkcji powinno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego, jeśli jest obecny na Zebraniu Wiejskim.
5.Odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje w trybie i na zasadach ustalonych dla ich wyboru.

§ 33

1.W przypadku odwołania Sołtysa lub ustąpienia Sołtysa Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa.
2.Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie Wiejskie zwołane przez Sołtysa.
3.Do czasu wyboru nowego Sołtysa jego obowiązki pełni dotychczasowy Sołtys, nie dłużej niż 3 miesiące od jego odwołania lub ustąpienia.
4.W związku z chorobą lub śmiercią Sołtysa Wójt Gminy powierza prowadzenie spraw sołectwa członkowi Rady Sołeckiej lub innej osobie, po uprzednim zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego, do czasu wyboru nowego Sołtysa.
5.Wyborów ponownych nie przeprowadza się, jeżeli odwołanie lub rezygnacja nastąpiła na krócej niż 6 miesięcy przed upływem kadencji Sołtysa.
Rozdział V
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 34

1.Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności
z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2.Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
3.Działalność finansowa Sołectwa podlega kontroli:
a)Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w zakresie zleconym przez Radę Gminy i zgodnie
z ustaleniami Statutu Gminy,
b)Skarbnika Gminy.
4.Bieżący nadzór nad statutową działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy.
5.Organy kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizji w Sołectwie oraz uczestniczenia w posiedzeniach Zebrania Wiejskiego
i Rady Sołeckiej.
6.Do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 5 organy kontroli i nadzoru nad działalnością Sołectwa mogą delegować swoich przedstawicieli.

§ 35

1.Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy wszystkich uchwał Zebrania Wiejskiego oraz oryginału protokołu z Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty odbycia zebrania.
2.Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.
3.Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego, które są sprzeczne
z prawem lub nie odpowiadają zasadom celowości, rzetelności lub gospodarności.

4.O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego w całości lub części orzeka Wójt Gminy.
5.Od decyzji Wójta Gminy stwierdzającej nieważność uchwał Zebrania Wiejskiego służy odwołanie do Rady Gminy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 36

Zmian niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 37

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, postanowienia Statutu Gminy oraz innych uchwał i zarządzeń organów gminy.

§ 38

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024