Przydatne informacje
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśl
08 lipca 2010

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Jaśle


Adres:
ul. Koralewskiego 13
38 - 200 Jasło
e-mail : psse.jaslo@pis.gov.pl
Tel.: (013) 446 30 08,
       (013) 446 30 09

Fax: (0-13) 446 34 66


Telefon alarmowy

604 271 301


Godziny pracy:
 Poniedziałek - Piątek od 7.30 - 15.05


Godziny przyjmowania próbek;
Woda                                                                        poniedziałek - czwartek 7.45- 14.00
Żywność - badania fizyko-chemiczne                              poniedziałek - piątek 7.45 - 14.00
Żywność - badania mikrobiologiczne                               poniedziałek - środa 7.45 - 14.00
Diagnostyka medyczna                                                 poniedziałek - piątek 7.45 - 14.00
Książeczki zdrowia-badania trwające trzy dni, początek w poniedziałek lub wtorek 7:45 - 10:00


Schemat organizacyjny Stacji
Nadzór Sanitarny
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Pracy
- Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży
- Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Stanowisko Pracy ds. Statystyki

Laboratorium
- Pracownia Mikrobiologii i Parazytologii
- Pracownia Higieny Komunalnej
- Pracownia Higieny Żywności i Żywienia
- Pracownia Higieny Pracy

Oddział Ekonomiczny i Finansowy
- Sekcja Ekonomiczna
- Sekcja Administracyjna

Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości


Zasięg terytorialny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna obejmuje swym działaniem teren miasta Jasła oraz powiatu jasielskiego.
Działa na obszarze: Miasto Jasła oraz Gmin: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec


Zadania Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaśle jest zakładem opieki zdrowotnej wykonującym zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 roku (Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 851 z późn. zm.) Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Cel ten jest realizowany poprzez szerzenie oświaty zdrowotnej i promowanie zdrowego stylu życia oraz poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
higieny środowiska
higieny pracy w zakładach pracy
higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku
zdrowotnymi żywności i żywienia
higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.


G ODDZIAŁ EPIDEMIOLO II realizuje zadania nadzoru sanitarnego w dziedzinie zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i pasożytniczych mogących szerzyć się epidemicznie, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, nadzoru nad szczepieniami ochronnymi poprzez:
Monitorowanie i analiza bieżącej sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i pasożytniczych na terenie powiatu oraz ustalanie kierunków działania przeciwepidemicznego.
Przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych w ogniskach chorób zakaźnych, zarówno w przypadku zbiorowych zatruć pokarmowych jak i innych chorób spowodowanych warunkami środowiska.
Sprawowanie nadzoru sanitarno- higienicznego nad placówkami lecznictwa zamkniętego, otwartego oraz gabinetów prywatnych ze szczególnym uwzględnieniem kontroli skuteczności prowadzonych procesów dezynfekcji i sterylizacji.
Współpraca ze szpitalnymi zespołami ds. zakażeń szpitalnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.
Realizowanie zadań wynikających z udziału Polski w programach eliminacji i eradykacji chorób zakaźnych.
Koordynowanie i nadzorowanie szczepień ochronnych, dystrybucja szczepionek.
Kontrola punktów szczepień z zakresu przechowywania i gospodarki szczepionkami, stanu uodpornienia dzieci i młodzieży, realizacji programu szczepień ochronnych.

ODDZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA realizuje zadania w zakresie urzędowych kontroli żywności, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością oraz kosmetyków poprzez:
Zatwierdzanie i rejestrowanie zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.
Pobieranie próbek żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w ramach urzędowej kontroli i monitoringu.
Kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością (w tym funkcjonowania GHP/GMP oraz systemu HACCP).
Kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie kosmetyków.
Prowadzenie postępowania w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF).
Prowadzenie postępowania w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych kosmetykach (RAPEX).
Współudział w opiniowaniu dokumentacji projektowej zakładów żywnościowo -żywieniowych.
Współudział w szerzeniu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w zakresie higieny żywności i żywienia.
Udział w działalności profilaktycznej oraz w zapobieganiu i zwalczaniu zatruć pokarmowych. Opracowywanie teoretycznej oceny jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.


ODDZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ realizuje zadania z zakresu kontroli i nadzoru nad higieną środowiska naturalnego i środowiska bytowania ze szczególnym uwzględnieniem higieny urządzeń wodnych i obiektów użyteczności publicznej poprzez:
Kontrolę przestrzegania przepisów dot. higieny środowiska, urządzeń wodnych i obiektów użyteczności publicznej.
Prowadzenie stałego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia.
Kontrola basenów kąpielowych.
Dokonywanie ocen stanu sanitarno -porządkowego miasta, gmin, ośrodków turystycznych, urządzeń wodnych i innych na podległym terenie oraz podejmowanie stosownych działań.
Kontrola obiektów i urządzeń wodnych.
Kontrola obiektów służby zdrowia i użyteczności publicznej.
Nadzór nad ośrodkami wypoczynkowymi i rekreacyjnymi.
Kontrola jakości wód powierzchniowych, na których oparte są ujęcia wodne.
Kontrola środków transportu osobowego i do przewozu zwłok.
Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok oraz opinii dotyczących sprowadzania zwłok z zagranicy.
Wydawanie opinii dotyczących organizowania imprez masowych.
Opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku.
Działania związane z oceną oraz likwidacją skutków sytuacji kryzysowych w zakresie ochrony środowiska.

ODDZIAŁ HIGIENY PRACY wykonuje zadania w zakresie kontroli warunków zdrowotnych środowiska pracy i zapobiegania chorobom zawodowym oraz innym związanym z warunkami pracy poprzez:
Analizę aktualnej sytuacji w zakresie higienicznych warunków pracy, ekspozycji zawodowej, zagrożenia zatruciami i chorobami zawodowymi oraz podejmowanie skutecznego działania w tym zakresie.
Inicjowanie działań promujących zdrowie w zakładach pracy.
Wykonywanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad zakładami pracy oraz działalność profilaktyczna zmierzająca do zapobiegania chorobom zawodowym.
Dokonywanie oceny stopnia zagrożenia zdrowia pracowników na podstawie kontroli warunków pracy i wyników analiz laboratoryjnych.
Prowadzenie postępowania wyjaśniającego i dokumentacji w sprawie chorób zawodowych, współdziałanie z placówkami rozpoznającymi te choroby.
Prowadzenie sprawozdawczości i statystyki chorób zawodowych.
Nadzór nad stosowaniem i wprowadzaniem do obrotu niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.
Udział w opracowaniu opinii sanitarnych dotyczących rozwiązań projektowych inwestycji lub modernizacji zakładów pracy pod względem wymagań higieny pracy i udział w kontrolach dopuszczających obiekty do eksploatacji.

SEKCJA HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w placówkach nauczania i wychowania, w szkołach wyższych oraz placówkach rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez:
Kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczące:
Higieny procesów nauczania i wychowania.
Higieny wypoczynku i rekreacji.
Higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz placówkach wypoczynku.
Realizacji wymogów w kontrolowanych warsztatach szkolnych praktycznej nauki zawodu.
Realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów, chemicznych w pracowniach, klaso-pracowniach, laboratoriach i warsztatach szkolnych.
Warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych w szkołach.
Rozkładu zajęć lekcyjnych.
Ocenę oświetlenia sztucznego i naturalnego pomieszczeń do nauki.
Ocenę opieki medycznej w szkołach.
Przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego.
Kwalifikowanie obiektów na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży.
Współudział z innymi komórkami organizacyjnymi stacji w dopuszczaniu do użytku obiektów przeznaczonych na placówki nauczania i wychowania.


Do zadań S EKCJI ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO należy:
Uzgadnianie projektów, kierunków, studium i planów zagospodarowania przestrzennego miast i wsi.
Wydawanie postanowień o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowych przedsięwzięć zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska.
Uzgadnianie projektowych przedsięwzięć na etapie poprzedzającym wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowych przedsięwzięć zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska.
Opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Kontrola budowy w trakcie realizacji.
Uczestniczenie w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych.

Do zadań STANOWISKA PRACY DS. OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA należy prowadzenie działalności w zakresie inicjowania, organizowania, prowadzenia, koordynowania i nadzorowania działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez:
Rozpoznawanie i określanie potrzeb zdrowotnych na terenie powiatu.
Opracowywanie i realizacja lokalnych programów prozdrowotnych.
Współrealizowanie programów, akcji i kampanii pro-zdrowotnych o zasięgu wojewódzkim i krajowym.
Udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej placówkom ochrony zdrowia, oświaty i innym w realizacji zadań pro-zdrowotnych.
Monitorowanie i ocenianie podejmowanych działań.
Organizowanie szkoleń i narad metodycznych związanych z realizacją programu oświaty zdrowotnej.
Udzielanie porad i konsultacji indywidualnych oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych, koordynowanie całokształtu działań pro-zdrowotnych na terenie działalności ppis.


Badania wody

Pobieranie i transport próbek wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych (Badanie wody używanej dla własnych potrzeb).
Pobieranie próbek wody należy dokonywać do odpowiednich butelek pobranych z Laboratorium.


Pobierani próbek z instalacji wodociągowej:
- zdjąć z kurka wszelkie sitka, węże itp
- otworzyć kurek, spuścić wodę ok. 2-3 min., następnie kurek zamknąć
- wylot kurka umyć wodą z mydłem i wytrzeć czystą ściereczką.
- metalowy kurek opalić płomieniem (np. zapalniczki).
- otworzyć kurek i spuszczać wodę ok. 30s aby woda spływała swobodnym strumieniem
- bezpośrednio przed pobraniem próbki otworzyć butelkę bakteriologiczną, usunąć pasek papieru założony między szyjką butelki i korek; podczas pobierania próbki korek trzymać cały czas w ręce przez papierowy kapturek dolną częścią do dołu, chroniąc go przed zanieczyszczeniem
- nalać wodę do butelki napełniając ją do ok. 3/4 pojemności, następnie zamknąć korkiem odpowiednio zabezpieczonym kapturkiem i oznakować etykietą.
- butelkę do badań fizyko-chemicznych bezpośrednio przed napełnieniem przepłukać pobieraną wodą, napełnić całkowicie, zamknąć a następnie oznaczyć etykietą.

Pobieranie próbek ze studni:

- przepompować wodę do wyraźnej zmiany temperatury w celu oczyszczenia wylewki - pozostałe czynności jw.
- w przypadku studni bez urządzenia do pompowania wody próbkę pobierać za pomocą urządzenia czerpalnego (wiadra) - wodę należy wlewać z wiadra do butelek. Pozostałe czynności jw.
Czas od momentu pobrania próbki do dostarczenia do laboratorium nie powinien przekraczać 4 godz.
W miarę możliwości transport próbki winien odbywać się w termoizolowanym pojemniku.
Odpowiedzialność za prawidłowe pobranie i transport próbek ponosi klient (zleceniodawca badań).
Uwaga: W ramach czynności kontrolnych Państwowa Inspekcja Sanitarna respektuje wyłącznie wyniki badań próbek wody pobranych przez przeszkolonych próbkobiorców (obiekty użyteczności publicznej, obiekty żywieniowo-żywnościowe, nauczania i wychowania, służby zdrowia itp.)


Pobieranie próbek żywności.
Pobieranie i transport próbek żywności
(Informacja dla klientów indywidualnych)

Próbki trwałe i półtrwałe:
np. mąka, kasza, bułka tarta, warzywa suszone, warzywa świeże, pieczywo:
- Masa próbki - co najmniej 100 g lub 1 sztuka
- Warunki transportu - zabezpieczone przed wpływem środowiska, w temperaturze otoczenia.
- Oznakowanie - miejsce pobrania próbki, data i godzina pobrania.

Próbki nietrwałe:
np. mleko. lody, ciasta z masą, dania obiadowe, wędliny:
w kierunku mikrobiologii:
- masa próbki - co najmniej 100 g lub 1 sztuka
- warunki transportu - opakowanie zabezpieczające przed zanieczyszczeniem drobnoustrojami np. słoik twist sterylny (wyparzony, wygotowany), zabezpieczone przed wpływem środowiska, w temperaturze nie stwarzającej warunków do namnażania się drobnoustrojów (termotorba lub chłodziarka samochodowa), temperatura próbki w chwili przyjęcia do Laboratorium powinna wynosić:
- produktu trwałe i świeże - temp. otoczenia,
- produkty chłodzone - 0 do 4°C,
- produkty mrożone - temp. < 0°C (próbka zamrożona),
- przedział czasu od pobrania do dostarczenia do Laboratorium nie dłuższy niż 4 godziny,
- oznakowanie - miejsce pobrania próbki, data i godzina pobrania.
w kierunku fizykochemii:
- masa próbki - co najmniej 100 g lub 1 sztuka,
- warunki transportu - zabezpieczone przed wpływem środowiska, w temperaturze otoczenia,
- oznakowanie - miejsce pobrania próbki, data i godzina pobrania.

Uwaga!!!
Za prawidłowe pobranie i transport próbek odpowiada klient (zleceniodawca badań).

SPORAL
Pobieranie i transport wskaźników biologicznych (Sporal A i S)
(Informacja dla klientów indywidualnych)
Pobieranie wskaźników biologicznych do badań:
a) Sporal A
- włożyć wskaźniki testowe (z aktualną datą ważności) do nie mniej niż dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego,
- przeprowadzić ustalony program sterylizacji,
- po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny dostarczyć do laboratorium, gdzie zostanie wykonany posiew,
b) Sporal S
- wyjęte z torebki foliowej krążki (z aktualną datą ważności) w papierowych kopertach włożyć do największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w różnych miejscach komory sterylizatora,
- przeprowadzić ustalony program sterylizacji,
- po zakończeniu procesu sterylizacji, spadku temperatury w sterylizatorze co najmniej do 80oC wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie do 24 godzin dostarczyć do laboratorium gdzie zostanie wykonany posiew,
Uwaga!
Krążki po wyjęciu ze sterylizatora mogą być przechowywane przed posiewem do dnia następnego pod warunkiem zabezpieczenia ich przed zawilgoceniem
Uwaga!
Wraz z próbką właściwą należy dostarczyć wskaźnik nie poddany procesowi sterylizacji, z tej samej serii.
Zabezpieczenie i transport wskaźników biologicznych do badań:
Wskaźniki należy zabezpieczyć w sposób wykluczający możliwość pomyłki, uszkodzenia ich, ujemnego wpływu warunków zewnętrznych oraz należy oznakować w sposób nie budzący wątpliwości, co do ich identyfikacji. Wskaźniki biologiczne należy dostarczyć do pracowni w opakowaniu zbiorczym (np. kopercie) w temperaturze otoczenia.
Za sposób pobrania oraz za stan dostarczonych wskaźników odpowiedzialny jest zleceniodawca.

Pobierania próbek z powierzchni za pomocą płytek odciskowych
Płytki odciskowe służą do kontroli zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni dezynfekowanych (np. stołów, ścian, urządzeń) metodą kontaktową.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem płytki doprowadzić do temperatury pokojowej.
Otworzyć płytkę nie dotykając palcami podłoża.
Podłoże docisnąć do badanej powierzchni na około 10 sekund.
Płytkę zamknąć, opisać i zabezpieczyć przed otwarciem.
Dostarczyć do Laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (najlepiej w ciągu 2 godzin od pobrania próbek).

UWAGA: odciski należy pobierać z suchych powierzchni

Zasady pobierania kału do badań mikrobiologicznych
Naczynie do którego ma być oddany stolec przeznaczony do badania dokładnie umyć za pomocą środków myjących, wypłukać wodą i wygotować lub wyparzyć wrzątkiem.
Umyć dokładnie ręce.
Otworzyć probówkę lub pakiet w przypadku podłoża transportowego.
Wyjąć pałeczkę zakończoną watą trzymając za korek.
Wacik znajdujący się na końcu patyczka włożyć do kału i kilkakrotnie obracając zebrać materiał do badania, gdy to jest możliwe zawierający krew, śluz, ropę.
Umieścić ponownie probówkę w jałowej, suchej probówce lub w probówce z żelem w przypadku podłoża transportowego.
Szczelnie zamknąć probówkę.
Opakowanie bezpośrednie umieścić w opakowaniu wtórnym.
Na kartce naklejonej na probówce napisać nazwisko i imię osoby badanej, wiek, rodzaj materiału, datę i godzinę pobrania próbki.
Wypełnić dokładnie i czytelnie druk „Zlecenie badania bakteriologicznego" - załącznik ZD/IS/L/36/01
Próbki przechowywać w lodówce w temperaturze (4-8)ºC.
Próbki dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od chwili pobrania .
Próbki w podłożu transportowym dostarczyć do laboratorium nie później niż w ciągu 48 godzin od pobrania.

Zasady pobierania wymazu z odbytu do badań mikrobiologicznych
Umyć dokładnie ręce
Otworzyć pakiet.
Wyjąć pałeczkę zakończoną watą trzymając za korek.
Zwilżyć wacik jałową solą fizjologiczną lub przegotowaną wodą ( w przypadku pobierania na podłoża transportowe nie jest to konieczne)
Koniec patyczka z watą włożyć do odbytu na głębokość ok.4-5cm (u osoby dorosłej), ok.1-2 cm (u dzieci w zależności od wieku) i ruchem okrężnym zebrać materiał do badania.
Umieścić ponownie wymazówkę w jałowej, suchej probówce /ewentualnie w probówce z żelem w przypadku podłoża transportowego/.
Szczelnie zamknąć probówkę.
Opakowanie bezpośrednie umieścić w opakowaniu wtórnym.
Na kartce naklejonej na probówce napisać nazwisko i imię osoby badającej się, wiek, rodzaj materiału, datę i godzinę pobrania próbki.
Wypełnić dokładnie i czytelnie druk „Zlecenie badania bakteriologicznego" - załącznik ZD/IS/L/36/01
Próbki dostarczyć do laboratorium w ciągu 2 godzin od chwili pobrania.
Próbki umieszczone w podłożu transportowym przechowywać w lodówce w temperaturze (4- 8)ºC i dostarczyć do laboratorium najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili pobrania.


Linki
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna Jasło    http://www.psse.jaslo.pl/
Ministerstwo Zdrowia                                                     http://www.mz.gov.pl/
Główny Inspektorat Sanitarny                                       http://www.gis.gov.pl/
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Rzeszowie    http://www.wsse.rzeszow.pl/
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny   http://www.pzh.gov.pl/page/
Instytut Żywności i Żywienia                http://www.izz.waw.pl/
Główny Inspektorat Weterynarii          http://www.wetgiw.gov.pl/
Krajowe Centrum ds. AIDS                   http://www.aids.gov.pl/
Polskie Centrum Akredytacji                 http://www.pca.gov.pl/
Polski Komitet Normalizacyjny               http://www.pkn.pl/

Opracowała: I. Warzecha
Na podstawie mat.PSSE Jasło

 

Liczba odsłon: 7403

nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Rusza budowa pierwszego etapu nowej drogi powiatowej Kąty - Myscowa
23 lipca 2024
W dniu 19.07.2024 r., w Starostwie Powiatowym w Jaśle, podpisano umowę na budowę pierwszego eta..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone - 2024