wtorek, 26 września 2023, imieniny: Cyprian, Euzebiusz
Nowy Glinik
Powiat jasielski
Nowy Glinik

Nowy Glinik

Sołtys

 Leszek Chochołek 

Rada Sołecka

Wokurka Barbara
Wojtasiewicz Wincenty
Chochołek Jan
Wiśniowski Marian
Chochołek Wiesław
Lawera Zofia

 

Statut sołectwa Nowy Glinik

 

Rozdział I


Postanowienie ogólne

§ 1. 1. Mieszkańcy wsi Nowy Glinik teren wsi stanowią sołectwo, które jest jednostką pomocniczą
Gminy Tarnowiec.
2. Sołectwo obejmuje obszar 527.12 ha.
3. Sołectwa tworzy Rada Gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami
lub z ich inicjatywy.
§ 2. 1. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.
2. Sołectwo działa na podstawie:
a) ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
b) Statutu Gminy.
§ 3. Terenem działania sołectwa jest wieś Nowy Glinik .


Rozdział II


Zakres działania sołectwa

§ 4. 1. Do zadań sołectwa należy zapewnienie udziału mieszkańców w zaspokajaniu ich zbiorowych
potrzeb.
2. Zadania sołectwa obejmują w szczególności sprawy:
1) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,
2) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych,
opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem wypoczynku. Wspomaganie
Gminy w realizacji jej zadań.
3. Sołectwo wyraża opinię we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w
szczególności:
1) planu zagospodarowania gminy i jego realizacji,
2) projektów rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej spraw sołectwa,
3) występuje do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza jego
możliwości.


Rozdział III


Organy sołectwa

§ 5. 1. Organami sołectwa są:
a) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy,
b) sołtys - organ wykonawczy.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
3. Wybory do organów sołectwa zarządza Wójt Gminy.
4. Kadencja organów trwa 4 lata.
Zebranie Wiejskie
§ 6. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
b) Rady Sołeckiej,
c) Wójta Gminy.
2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne
prawo wyborcze.
4. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 1 a, b, c, powinno być zwołane w
terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
5. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa i Wójt Gminy muszą być powiadomieni co najmniej 7 dni
przed terminem.
Zawiadomienie powinno zawierać:
- informację, na czyj wniosek zebranie jest organizowane,
- dokładne określenie daty, godziny i miejsca zebrania,
- podanie proponowanego porządku obrad,
- podanie zakresu proponowanych do podjęcia uchwał.
§ 7. 1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:
1) dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 1/20
uprawnionych mieszkańców sołectwa,
2) uchwały zapadają jawnie zwykłą większością głosów.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego qworum, a zawiadomienie o nim
odpowiada wymogom § 6 ust. 6 ustala się następny termin zebrania co najmniej pół godziny później po
zebraniu zwołanym w terminie określonym w § 6 bez względu na liczbę zebranych.
§ 8. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie sołtysa,
2) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej,
3) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej,
4) opiniowanie spraw określonych w § 4 ust. 3,
5) współdecydowanie o prawach własności, użytkowania, lub innych sprawach rzeczowych,
majątkowych w zakresie mienia oddanego sołectwu,
6) wnioskowanie w sprawach ważnych dla mieszkańców sołectwa, a mianowicie:
a) dostosowania godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej i opiekuńczowychowawczej
do potrzeb ludności,
b) zmian w rozmieszczeniu przystanków i funkcjonowaniu komunikacji,
7) realizacja zadań określonych w § 4 niniejszego Statutu, w szczególności poprzez:
a) inicjowanie czynów społecznych,
b) przeprowadzenie w sołectwie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu sanitarnego
porządku i estetyki wsi,
c) organizowanie mieszkańców do poprawy ochrony przeciwpożarowej w sołectwie oraz
zabezpieczenia przeciwpożarowego,
d) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie
opieki, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowanie i wypoczynek,
e) organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców
niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej.
§ 9. 1. Zebranie wiejskie z zastrzeżeniem § 16 prowadzi sołtys.
2. Podczas obrad każdego zebrania sołtys składa sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków oraz
opinii zebrania poprzedniego.
3. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa.
4. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie bezzwłocznie.
§ 10. W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie rady gminy dla referowania spraw i udzielania
wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą
sprawy stanowiące przedmiot obrad.
§ 11. 1. Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a) numer, datę, miejsce zebrania oraz numery podjętych uchwał,
b) stwierdzenie prawomocności zebrania,
c) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
d) zatwierdzenie porządku zebrania,
e) przebieg zebrania: streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i przyjętych wniosków.
2. Protokoły numeruje się cyframi:
- rzymską - oznaczającą numer zebrania,
- arabską - oznaczającą rok odbycia zebrania.
3. Uchwały numeruje się cyframi:
- rzymską - oznaczającą numer uchwały,
- arabską oznaczającą rok podjęcia uchwały.
4. Kolejność numeracji protokołów i uchwał zachowuje się przez okres kadencji.
5. Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.
§ 12. 1. Protokół z zebrania powinien być w terminie 14 dni po odbyciu zebrania przekazany do Urzędu
Gminy.
2. Każdy mieszkaniec Gminy ma prawo wglądu do protokołu, robienia z niego notatek oraz wyciągów.
Sołtys i Rada Sołecka
§ 13. 1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.
2. Rada Sołecka wspomaga sołtysa w realizacji zadań.
3. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być wybrany zamieszkujący na stałe mieszkaniec
sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy.
4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 14. 1. Rada Sołecka składa się z 3 -7 osób.
2. Liczbę osób wchodzących w skład Rady Sołeckiej ustala Zebranie Wiejskie.
§ 15. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym
Zarządzeniem Wójta Gminy do 6 miesięcy po wyborze Rady Gminy.
§ 16. 1. Zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy. Wójt lub
upoważniona przez niego osoba dokonuje otwarcia zebrania, stwierdza jego prawomocność, a następnie
zarządza wybory przewodniczącego zebrania, który dalej prowadzi obrady.
2. Wójt lub upoważniona przez niego osoba uczestniczy w zebraniu z głosem doradczym oraz
nadzoruje przestrzeganie przepisów statutu sołectwa.
§ 17. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do
głosowania.

2. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej
przeprowadza się oddzielnie.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku
uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, głosowanie należy powtórzyć. Jeżeli kandydaci ponownie
uzyskają równą liczbę głosów komisja skrutacyjna przeprowadza losowanie.
4. Sołtys przewodniczy Radzie Sołeckiej.
§ 18. 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników
zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
2. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i
ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisuje
przewodniczący zebrania i członkowie komisji.
§ 19. 1. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:
a) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę
warunków życia społeczności sołeckiej,
b) zwoływanie zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom,
c) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
d) kierowanie realizacją uchwał organów gminy i zebrania wiejskiego,
e) prowadzenie zarządu, administracji i gospodarki tymi składnikami mienia, które gmina przekazała
sołectwu do korzystania.
2. Wnioskowanie do ośrodka pomocy społecznej w sprawie przyznawania mieszkańcom sołectwa
zasiłków lub udzielenia innej pomocy.
3. Wykonywanie innych zadań w zakresie obronności i ochrony pożarowej, inkasa niektórych podatków
i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków.
4. Uczestniczenie w sesjach Rady Gminy oraz współdziałanie z Wójtem Gminy w sprawach
odnoszących się do Sołectwa.
§ 20. Do zadań i kompetencji Rady Sołeckiej należy:
1) przygotowywanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,
2) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa,
3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców,
4) przesłanie do Urzędu Gminy w terminie do dnia 20.09. danego roku wniosków do budżetu
gminy na rok następny.
§ 21. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i
mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji na pisemny wniosek co najmniej 1/5
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają
postanowienia statutu i uchwał zebrań wiejskich lub dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii
środowiska.
2. Z wnioskiem o odwołanie może zwrócić się do Zebrania Wiejskiego również Wójt Gminy.
3. Uchwała o odwołanie z zajmowanej funkcji podejmowana jest większością ważnie oddanych głosów
po wysłuchaniu zainteresowanego.
§ 22. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia Sołtysa lub wszystkich członków Rady Sołeckiej -Wójt w
terminie 1 miesiąca zarządza wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 17.
3. Wybory uzupełniające poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza sołtys na zebraniu,
informując o tym Wójta Gminy.


Rozdział IV


Majątek sołectwa i jego finanse

§ 23. 1. Rada nie może uszczuplić dotychczasowych praw Sołectwa do korzystania z mienia bez zgody Zebrania Wiejskiego.
2. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone.
§ 24. 1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu . Gospodarka finansowa jednostek pomocniczych
prowadzona jest wyłącznie w ramach budżetu gminy, gdzie kumulowane są wszystkie dochody i skąd finansowane są wszystkie wydatki.
2. Uzyskane przez Sołectwo dochody z tytułu:
- przedsięwzięć organizowanych z własnej inicjatywy,
- środków z dobrowolnych wpłat i świadczeń osób fizycznych i prawnych, winny być odprowadzone na
rachunek budżetu Gminy wraz z uchwałami Rady Sołeckiej określającymi ich przeznaczenie, w
pierwszej kolejności na utrzymanie domu ludowego.
3. Wydatki o których mowa w ust. 2 winny być uzgodnione ze Skarbnikiem Gminy.


Rozdział V


Kontrola organów Gminy nad działalnością sołectwa

§ 25. 1. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
3. Działalność finansowa sołectwa podlega nadzorowi i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i
Skarbnika Gminy.
4. Wójt zobowiązany jest czuwać, żeby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia
oraz aby dochody sołectwa i świadczenia pobierane na jego korzyść były wydatkowane zgodnie z prawem i
statutem.
§ 26. Rada Gminy dokonuje oceny pracy organów sołectwa oraz organizuje wyminę doświadczeń w
tym zakresie.
§ 27. Zmiana statutu wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy.

 

www.wirtualnejaslo.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2023