wtorek, 05 grudnia 2023, imieniny: Anastazy, Gerald
Powiat jasielski
Lublica

Lublica

sołtys

Wiesław Tutro

Rada Sołecka

Władysław Dziędzioł

Stanisław Skarżyński

Czesław Święch

Franciszek Urban

 

 

Statut
Sołectwa Lublica

I.Postanowienia ogólne

§ 1

Statut Sołectwa Lublica określa:
1.nazwę i obszar Sołectwa,
2.zasady i tryb wyborów organów Sołectwa,
3.organizację i zadania organów Sołectwa,
4.zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów Sołectwa.

§ 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1.Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Lublica,
2.Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Bieździadka,
3.Statucie Sołectwa - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Bieździadka,
4.Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Kołaczyce,
5.Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kołaczyce,
6.Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kołaczyce,
7.Sołtysie - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Bieździadka,
8.Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć Radę Sołecką w Sołectwie Bieździadka

II.Sołectwo.
§ 3

1.Sołectwo Lublica jest jednostką pomocniczą Gminy Kołaczyce.
2.Sołectwo jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na terenie sołectwa.
3.Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 4

Sołectwo obejmuje obszar 961.2560 ha, zaś granice Sołectwa są określone na mapie, która stanowi załącznik do Statutu.


§ 5

Sołectwo działa na podstawie:
1.ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
2.ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz.148 z późn. zm)
3.Statutu Gminy Kołaczyce,
4.niniejszego Statutu.

§ 6

Zadaniem sołectwa jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów Gminy Kołaczyce w realizacji ich zadań.
Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
1.reprezentowanie potrzeb zbiorowych i indywidualnych, mieszkańców sołectwa przed organami Gminy Kołaczyce,
2.inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3.zarządzanie przekazanym sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie dochodami z tego mienia.


§ 7

1.Sołectwo w zakresie zwykłego zarządu korzysta z przekazanego mu przez Radę Gminy mienia komunalnego po przez:
a)załatwia bieżące sprawy związane z zarządzaniem i korzystaniem z mienia, zgodnie z przeznaczeniem oraz pobiera dochody,
b)może prowadzić działalność gospodarczą z użyciem mienia, którym zarządza w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,
c)może przeznaczać do oddania w najem, dzierżawę lub do innego korzystania lokale, obiekty i grunty mienia komunalnego.
2.W sprawach określonych w ust. 1 Sołectwo reprezentuje Sołtys.
3.Sołectwo zobowiązane jest do stosowania w swojej działalności ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 8

1.Gospodarka finansowa Sołectwa jest prowadzona w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego, ustalonego przez Wójta Gminy z uwzględnieniem propozycji złożonych przez zebranie wiejskie.
2.Zmian w planie finansowo-rzeczowym sołectwa dokonuje Wójt Gminy na wniosek zebrania wiejskiego lub z własnej inicjatywy.
3.Zebranie wiejskie może upoważnić Sołtysa do występowania do Wójta Gminy z wnioskami o zmianę planu finansowo-rzeczowego Sołectwa.
4.Plan finansowo-rzeczowy Sołectwa podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Sołectwa.

§ 9

1.Sprawy związane z gospodarką finansową Sołectwa prowadzi Urząd Gminy w Kołaczycach.
2.Środki finansowe z budżetu gminy oraz inne środki uzyskane przez sołectwo można przeznacza się na:
a)finansowanie statutowej działalności Sołectwa,
b)dofinansowanie inicjatyw społecznych w Sołectwie,
c)cele określone uchwałami zebrania wiejskiego zgodnie z planem finansowo rzeczowym o którym mowa w §8 ust.1,
d)bieżące utrzymanie i inwestycje w przekazane Sołectwu przez gminę mienia.

III.Organy sołectwa, ich organizacja i zadania.

§ 10

1.Organem uchwałodawczym sołectwa jest Zebranie Wiejskie.
2.Organem wykonawczym jest Sołtys.
3.Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
4.Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

§ 11

1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a)Rady Sołeckiej poparty przez co najmniej 5% stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania,
b)Rady Gminy w Kołaczycach,
c)Wójta Gminy w Kołaczycach.
2. W przypadku, gdy Sołtys odmówi zwołania Zebrania Wiejskiego, Zebranie zwołuje Wójt i mu przewodniczy.
3. Punkt 2 na zastosowanie również podczas nieobecności lub choroby Sołtysa trwającej dłużej niż 3 m-ce.
4. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek powinno się odbyć najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 12

O terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego informuje Sołtys , a w przypadku wskazanym w § 11 pkt. 2 osoba wskazana przez Wójta, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. przez wywieszenie zawiadomień.

§ 13

1.Zebranie Wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa,

§ 14

1.Zebranie jest ważne, gdy uczestniczą w nim stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania w liczbie nie mniejszej niż 5% ogółu mieszkańców sołectwa.
2.W przypadku braku quorum określonego w ust. 1, Zebranie odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu o pół godziny później od wyznaczonego terminu w zawiadomieniu i jest ważne jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 2% stałych mieszkańcy uprawnionych do głosowania.
3.Zebraniu przewodniczy Sołtys, a w przypadku, gdy Sołtysa jeszcze nie wybrano lub podczas nieobecności - Zastępca Sołtysa lub inny członek Rady Sołeckiej.

§ 15

1.  Do zadań Zebrania Wiejskiego należy:
a)przyjmowanie sprawozdań Sołtysa z wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego,
b)udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych dotyczących mieszkańców sołectwa,
c)kształtowanie zasad współżycia społecznego mieszkańców,
d)organizowanie wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
e)zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy, przekazanego na rzecz sołectwa uchwałami,
f)określenie ilości członków Rady Sołeckiej.
2.  Zebranie Wiejskie opiniuje, w części dotyczącej sołectwa przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał, a także wydaje opinie w innych sprawach, jeśli przepisy ustaw tak stanowią.

§ 16

1.Zebranie Wiejski podejmuje uchwały we wszystkich istotnych dla sołectwa sprawach oraz przekazuje Wójtowi Gminy opinie i wnioski.
2.Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie jest jawne.
3.Z zebrania sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca zebraniu i protokolant.
4.Do protokołu załącza się listę obecności, podjęte uchwały i inne dokumenty.
5.Protokół z zebrania wraz z dokumentami, sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 7 dni po odbyciu zebrania.
6.Wójt Gminy w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na Sesji Rady Gminy. O sposobie załatwienia spraw informuje się zebranie wiejskie lub sołtysa.

§ 17

Do obowiązków Sołtysa należy :
1.zwoływanie i prowadzenie Zebrań Wiejskich,
2.zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej,
3.wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców sołectwa służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie oraz dbania o czystość i porządek w sołectwie,
4.reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i Wójta Gminy,
5.uczestniczenie w szkoleniach i naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy,
6.wykonywanie zadań powierzonych przepisami prawa z zakresu administracji publicznej,
7.składanie Zebraniu Wiejskiemu sprawozdania ze swej działalności,
8.bieżące informowanie mieszkańców sołectwa o uchwałach Rady Gminy i Wójta Gminy.

§ 18

Do zadań Rady Sołeckiej należy:
1.wspomaganie Sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,
2.podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju gospodarczego Sołectwa,
3.inicjowanie zadań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,
4.przygotowanie na wniosek Sołtysa i mieszkańców materiałów dotyczące potrzeb społeczności Sołectwa,
5.wybiera ze swojego grona Z-cę Sołtysa.

§ 19

1.Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej jest jawna i obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów Sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej, uchwałami Zebrania Wiejskiego, oraz pisemnymi odpowiedziami organów gminy na przedstawione im uchwały, wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego.
2.Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane. Zastosowanie mają odpowiednio przepisy § 16 pkt. 3 i 4.
3.Radę Sołecką zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku

§ 20

1.Działalność w organach Sołectwa ma charakter społeczny.
2.Sołtys ma prawo do zryczałtowanej diety miesięcznej na zasadach ustalonych przez Radę Gminy w odrębnej uchwale.

IV.Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 21

1. Wybory sołtysa zarządza Rada Gminy Kołaczyce określając datę, godzinę, siedzibę obwodowej komisji wyborczej oraz kalendarz wyborczy,
2. Zarządzenie wyborów następuje w okresie 90 dni od dnia wyborów do Rady Gminy lecz nie później niż 6 miesięcy od upływu kadencji Rady Gminy.
3. Okręg wyborczy obejmuje wyborców zamieszkujących na obszarze działania sołectwa.
4. Wybory przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, w który osoba biorąca udział w głosowaniu potwierdza otrzymanie kart do głosowania.
5. Spisy wyborców sporządza Wójt.
6.Wybory na sołtysa są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec sołectwa , który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.
7. Wybory odbywają się w lokalu obwodowej komisji wyborczej.
8. Kandydować na sołtysa może każdy, kto posiada prawo wybierania, ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze działania sołectwa.
9. Kandydatów na sołtysa zgłasza się do Wójta Gminy w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
10. Zgłoszenie danego kandydata powinno być poparte co najmniej przez 10 wyborców stale zamieszkałych w sołectwie. Zgłoszenie powinno zawierać ponadto imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek i wykształcenie.
11. Do każdego zgłoszenia kandydata na sołtysa należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
12. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.
13.Wójt Gminy lub upoważniona osoba na podstawie pisemnych zgłoszeń rejestruje kandydatów na sołtysa i w terminie wynikającym z kalendarza wyborczego, podaje do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, dane o kandydatach na sołtysa.
14. W przypadku nie zgłoszenia kandydatów na sołtysa przedłuża się termin zgłaszania o 7 dni informując o tym mieszkańców sołectwa.
15. Jeżeli zgłoszony został 1 kandydat na sołtysa, to wyborów się nie przeprowadza, a uznaje się osobę zgłoszoną za wybraną. Fakt ten potwierdza Wójt spisując protokół.
16. Wybory są ważne jeżeli wzięło w nich udział co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku frekwencji Wójt Gminy wyznacza kolejny termin wyborów przypadający nie później niż 30 dni od dnia poprzednich wyborów.


§ 22

1. Dla przeprowadzenia wyborów sołtysa Wójt Gminy powołuje spośród złożonych zgłoszeń skład osobowy obwodowej komisji wyborczej.
2. Skład komisji liczy 5 osób: przewodniczący, zastępca i 3 członków komisji, w tym z urzędu jako członek wchodzi osoba wskazana przez Wójta spośród pracowników samorządowych. Komisja pracuje nieodpłatnie.
3. Wójt Gminy lub upoważniona osoba przyjmuje zgłoszenia pisemne, które powinny zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz zgodę kandydata w terminie określonym w kalendarzu wyborczym.
4. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń kandydatów jest wyższa niż określona w ust.2, Wójt Gminy ustala listę członków komisji w drodze losowania.
5. Osoba powołana do komisji nie może kandydować na sołtysa .
6. Zmian i uzupełnień w składzie komisji dokonuje Wójt.
7. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do obwodowej komisji wyborczej, składy osobowe ustala Wójt spośród wyborców stale zamieszkałych w sołectwie.
8. Pierwsze posiedzenie zwołuje Wójt. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego i zastępcę.
9. Do zadań komisji należy:
1. Przygotowanie lokalu wyborczego,
2. Przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
3. Ustalenie wyników głosowania i podanie ich do wiadomości publicznej.

§ 23

1.Głosowanie przeprowadza się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 8:00 do 18:00 w dniu ustawowo wolnym od pracy .
2. W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsce zasłonięte zapewniające tajność głosowania, oraz godło państwowe.
3. W lokalu mogą przebywać mężowie zaufania wskazani przez kandydatów na sołtysa.

§ 24

1. Druk, zabezpieczenie oraz dostarczenie kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym zapewnia Wójt.
2. Na karcie do głosowania znajdują się imiona i nazwiska kandydatów umieszczone w porządku alfabetycznym, przy każdym kandydacie z lewej strony znajduje się kratka, u dołu odcisk pieczęci komisji oraz informacja o sposobie głosowania i nadruk pieczęci Rady Gminy Kołaczyce.
3. Głos będzie ważny tylko wtedy jeżeli:
- zostanie oddany na urzędowej karcie do głosowania,
- na karcie do głosowania na sołtysa wyborca postawi znak „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata na którego głosuje,
4. Za wybranego uznaje się kandydata, który otrzymał najwięcej ważnie oddanych głosów.
5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania mandatu, Wójt Gminy zarządza ponowne wybory w terminie 30 dni licząc od dnia poprzednich wyborów.
6. Komisja wyborcza wywiesza protokół z przeprowadzonych wyborów na drzwiach lokalu wyborczego.

§ 25

1.Wójt Gminy wydaje obwieszczenie o wynikach wyborów na podstawie otrzymanych protokołów od obwodowej komisji wyborczej.
2. Wyborcy wyznaczeni przez poszczególnych kandydatów mogą wnosić do Wójta Gminy protesty dotyczące ważności wyborów przez 7 dni od poprzednich wyborów. Wójt Gminy bada protesty, a w razie stwierdzenia rażących uchybień, które miały wpływ na wyniki wyborów unieważnia wybory i wyznacza kolejny termin przypadający nie później niż na 14 dni od daty unieważnienia.

§ 26

Wójt Gminy ustala wzory druków:
a) zgłoszenie kandydata na sołtysa,
b) zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej
c) zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborcze,
d)wzór karty do głosowania na sołtys,
e)wzór protokołu z przeprowadzonych wyborów sołtysa,
f)wzór protokołu z przeprowadzonego losowania.

§ 27

1. Odwołanie sołtysa może nastąpić na zwołanym przez Wójta Gminy zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 1/5 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Głosowanie winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanych stron.
2. Wniosek w sprawie odwołania sołtysa składany jest do Wójta Gminy w formie pisemnej i podpisany przez co najmniej 1/10 stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
3. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa może zwrócić się do zebrania również Wójt Gminy, jeżeli sołtys nie wywiązuje się z obowiązków, dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska oraz za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, popełnione z chęci zysku lub innych niskich pobudek.
4. Utrata mandatu sołtysa następuje w skutek :
a) pisemnego zrzeczenia się funkcji
b) niemożności pełnienia funkcji lub nieobecności w miejscu zamieszkania trwającej dłużej niż 3 miesiące ,
c) śmierci sołtysa .
5. W przypadkach wymienionych w ust.4 Rada Gminy zarządza w terminie 30 dni wybory uzupełniające, a do czasu wyborów funkcję sołtysa pełni Zastępca Sołtysa wybrany przez Radę Sołecką.

§ 28

1.Do wyborów Rady Sołeckiej zastosowania mają odpowiednio przepisy dotyczące wyborów sołtysa, z wyłączeniem § 24 pkt. 5 oraz z zastrzeżeniem poniższych punktów.
2.Zgłoszenie danego kandydata powinno być poparte co najmniej przez 5 wyborców stale zamieszkałych w sołectwie. Zgłoszenie powinno zawierać ponadto imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek i wykształcenie.
3.Wybory uzupełniające do składu Rady Sołeckiej przeprowadza się jeżeli - bez względu na przyczynę - w składzie Rady Sołeckiej pozostaje mniej niż 50% składu Rady.
4.Wybory uzupełniające przeprowadza się w głosowaniu tajnym na zebraniu wiejskim.

§ 29

1. Rada sołecka lub poszczególni członkowie rady sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji , jeżeli nie wywiązują się ze swoich obowiązków, naruszając przepisy prawa, postanowienia uchwał lub zarządzeń organów gminy i zebrania wiejskiego, albo dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii mieszkańców sołectwa.
2. Z wnioskiem o odwołanie rady sołeckiej może wystąpić sołtys lub grupa co najmniej 20 mieszkańców sołectwa, posiadających czynne prawo wyborcze.
3. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym, większością głosów.
4. Wybory uzupełniające można przeprowadzić w trybie określonym § 28 ust.3 na tym samym zebraniu na którym podjęto uchwałę o odwołaniu.
5. Głosowanie winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanych stron.


V.Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa.

§ 30

1.Nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.
2.Organem kontroli działalności organów Sołectwa jest powołana przez Radę Gminy komisja rewizyjna.
3.Bieżący nadzór nad statutową działalnością Sołectwa sprawuje Wójt Gminy.
4.Organy kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizji w Sołectwie oraz uczestniczenia w zebraniach wiejskich oraz posiedzeniach Rady Sołeckiej.
5.Do wykonywania czynności, o których mowa w ust.4 organy kontroli i nadzoru nad działalnością organów Sołectwa mogą delegować swoich przedstawicieli.

§ 31

1.Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy wszystkich uchwał zebrania wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
2.Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego, które są sprzeczne z prawem lub nie odpowiadają zasadom celowości, rzetelności lub gospodarności.

§ 32

Komisja rewizyjna kontroluje działalność organów Sołectwa w zakresie zleconym jej przez Radę Gminy i zgodnie z ustaleniami statutu gminy, a Skarbnik Gminy sprawuje kontrolę nad działalnością finansową Sołectwa.

VI.Postanowienia końcowe.

§ 33

W sprawach nie uregulowanych w Statucie Sołectwa mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Statutu Gminy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa powiatu jasielskiego
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2023