wtorek, 07 lutego 2023, imieniny: Romuald, Ryszard
Przydatne informacje
Komornik Sądowy w Jaśle
23 czerwca 2010

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle

Krzysztof Dolny
Kancelaria Komornicza w Jaśle

ul. Kochanowskiego 5
38-200 Jasło

Telefony do kancelarii:
  tel. 013 448 36 80
tel. 013 448 36 81 (należności sądowe i alimentacyjne)

email: jaslo@komornik.pl


Informacje o kancelarii

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00

NIP: 569-118-10-17

Rachunek bankowy: 40 1020 2964 0000 6602 0005 8701 (PKO BP S.A. Centrum w Krośnie)

 


 

Jasło dnia .......................................................

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jaśle
Krzysztof Dolny
ul. Kochanowskiego 5
38 - 200 Jasło

Wniosek egzekucyjny- alimenty

Wierzyciel .............................................................................................tel ............................................

Pesel..............................................NIP............................................... nr dow. .......................................

zam.........................................................................................................................................................

działający w imieniu alimentowanych :

1. ............................................................ ur. ................................... pesel .............................................

2. ............................................................ ur. ................................... pesel .............................................

3. ............................................................ ur. ................................... pesel .............................................

4. ............................................................ ur. ................................... pesel .............................................

Dłużnik ..................................................................................................................................................

urodziny ................................................... syn ( córka ) .......................................................................

zamieszkały ............................................................................................................................................

Pesel ........................................... NIP .........................................nr dow...............................................

Przedkładając wyrok, protokół ugody, postanowienie Sądu ...........................................................

w .................................................. z dnia ............................................. sygn. Akt ...............................

wnoszę o wszczęcie postępowanie egzekucyjnego przeciwko w/w dłużnikowi celem wyegzekwowania alimentów

1. alimentów bieżących od ............................................. po ......................................... zł miesięcznie

z zasądzonymi odsetkami od ..............................................w kwocie ...............................wg wyliczeń

komornika do dnia zapłaty

2. alimentów zaległych za czas od ................................................ do ..................................................

w kwocie ........................................... zł z zasądzonymi odsetkami od ................................... do dnia

zapłaty lub wg wyliczeń komornika.
3. inne................................................................................................................................................ zł


Egzekucję proszę prowadzić z wynagrodzenia za pracę w ...................................................................


................................................................................................................................................................


emerytury lub renty ...............................................................................................................................


rachunku bankowego .............................................................................................................................


wierzytelności i innych praw majątkowych ..........................................................................................


nieruchomości położonej w ..................................................................................................................


nr KW ....................................................................................................................................................


inne informacje dotyczące dłużnika .......................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Wyegzekwowane kwoty proszę przekazywać przelewem na rachunek bankowy .........................

................................................................................................................................................................

lub przekazem na adres ......................................................................................................................

 

 

...................................................................................
podpis wierzyciela

 

 


 

 

Jasło dnia ............................Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jaśle
Krzysztof Dolny
ul. Kochanowskiego 5
38 - 200 Jasło

Wniosek egzykucyjny

Wierzyciel: ....................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zamieszkały : ...................................................................................................

NIP ............................... PESEL ............................ dow.osob .............................

Dłużnik / czka / ..................................................................................................

.......................................................................................................................................................

urodzony/a / .......................w .................................. syn/córka ..................................

zamieszkały ....................................................................................................

NIP .................... PESEL ........................................ dow. Osob............................................

Przedkładam wyrok, nakaz, protokół, postanowienie Sądu ...........................................

w .................................. z dnia .............................. sygn. akt ..........................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
i wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi/czce w celu wyegzekwowania :

1. należności głównej ................................................................................... zł

z zasądzonymi odsetkami od dnia ................................................ do dnia zapłaty.

2. odsetki zaległe ......................................................................................... zł

3. koszty procesu ........................................................................................ zł

4. koszty klauzuli ........................................................................................ zł

5. koszty adwokackie ................................................................................... zł

6 inne koszty ........................................................................................................................... zł
Egzekucję proszę skierować do :

ruchomości ( wymienić nazwę ruchomości, miejsce położenia oraz inne dane identyfikujące wskazaną

ruchomość, np. nr rejestracyjny pojazdu, współwłaścicieli itp. ) ..................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

wynagrodzenia za pracę ( wymienić pełną nazwę oraz adres zakładu pracy ) .......................................

.......................................................................................................................................................

emerytury lub renty ( wymienić organ emerytalno - rentowy ) ........................................................

.......................................................................................................................................................

wierzytelności ( wymienić rodzaj wierzytelności oraz pełną nazwę i adres trzeciodłużnika )........................

..........................................................................................................................................

rachunku bankowego(wymienić pełną nazwę banku wraz z adresem ewentualnie znany numer rachunku )

...............................................................................................................................................

nieruchomości ( podać nr księgi wieczystej, wskazać miejsce zamieszkania uczestników, wskazać

współwłaścicieli, ) ..............................................................................................

....................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

innych praw majątkowych ( opisać dane prawo do którego skierowano egzekucję wraz z podaniem adresu osoby - podmiotu, która z zajętego prawa jest obciążona względem dłużnika ) ............................

........................................................................................................................
wyegzekwowane należności proszę przekazać na mój rachunek w ....................................
nr rachunku ...................................................................................................
lub..................................................................................................................................................


...............................................
czytelny podpis wierzyciela

 

 

Liczba odsłon: 5136

nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2023