wtorek, 05 grudnia 2023, imieniny: Anastazy, Gerald
Przydatne informacje
Umowa zlecenie
22 czerwca 2010

UMOWA ZLECENIA

zawarta dnia .............................................. w .......................................... pomiędzy:
...............................................z siedzibą w ................................., ul., zarejestrowaną w ......................... pod numerem...................................., NIP .................................,reprezentowaną przez :
..........................................................................,
..........................................................................,
zwanym dalej: "Zleceniodawcą" , a :
Panem/ią,
Imię i nazwisko ............................................................................
zam. .............................................................................................
legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego] .........................................................................
zwanym dalej: " Zleceniobiorcą".


§ 1


Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§ 2

Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w terminie od dnia ................................. do dnia ...............................................................

§ 3


Za prawidłowe wykonanie wymienionych w § 1 czynności Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:.......................... (słownie:....................................................). Wynagrodzenie płatne będzie w terminie ....................................... dni od daty wykonania zleconych czynności.


§ 4


Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zlecone czynności w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę(lub)w miejscu przez siebie ustalonym.


§ 5


Zleceniobiorca zobowiązuje się nie powierzać zleconych w niniejszej umowie czynności do wykonania osobom trzecim.

§ 6


W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty Zleceniodawca ma prawo do pomniejszenia wynagrodzenia lub anulowania zlecenia bez odszkodowania.


§ 7


Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§ 8


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd Rejonowy w Jaśle.


§ 9

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.

 

............................

     Zleceniodawca

............................

Zleceniobiorca

 

Liczba odsłon: 2972

nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2023