środa, 27 września 2023, imieniny: Amadeusz, Damian
Przydatne informacje
Umowa o pracę
21 czerwca 2010

.............................................
(Miejsce i data)


............................................
(Pieczęć pracodawcy)

UMOWA O PRACĘ

Na podstawie art. 29 § 1 Kodeksu Pracy w dniu ........................................ roku zostaje zawarta umowa pomiędzy:

Pracodawcą:
................................... z siedzibą w ............................... , ul. ......................................... , zarejestrowaną w ................................... , pod numerem................................................, z zarządem w składzie ........................................................... , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości ........................................................., NIP...................................., reprezentowanym przez :
1. ....................................

a

Panem/ ią : ................................................................................................................
zam. w: ...............................
legitymującym/ cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ...............................

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas .............................................

Strony ustalają następujące warunki zatrudnienia:
    1)rodzaj umówionej pracy
      ...............................................
    2)miejsce wykonywania pracy
      ................................................
    3)wymiar czasu pracy
      .............................................
    4)wynagrodzenie - określone w sposób i na zasadach przewidzianych w (przepisy o    wynagrodzeniu, regulamin wynagradzania, układ zbiorowy pracy) ., składać się będzie z następujących pozycji:

                       - stawka płacy zasadniczej:
..........................................(słownie: ................................................)
                       - grupa i stawka dodatku funkcyjnego - specjalnego:
.......................................(słownie: .................................................)
                       - premie i dodatki na zasadach i warunkach określonych w  .........................................
     5) inne warunki zatrudnienia
.................................................................

Dzień rozpoczęcia pracy: ...............................................

Załączniki:
Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności


Oświadczam, iż otrzymałem(am) egzemplarz niniejszej umowy. Zapoznałem(am) się z jej treścią. Zaproponowane mi warunki pracy i wynagrodzenia przyjmuję. Równocześnie przyjmuję do wiadomości treść obowiązującego u Pracodawcy regulaminu pracy i oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.

 

.......................................................    

     (data i podpis pracownika)   

   .................................................

      (podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej
pracodawcę albo osoby upoważnionej do
składania oświadczeń w imieniu pracodawcy)

 

Liczba odsłon: 3104

nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Kto w Dębowcu zasiadał w Komisji Wyborczej do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej
26 września 2023
Na terenie Jasła i powiatu jasielskiego  odbyły się wybory do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izb..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2023