środa, 08 grudnia 2021, imieniny: Klement, Maria
Artykuły
gggggg
brak danych | Dział: Konkurs | Region: Miasto Jasło

Zatrudnienie (praca) odgrywa doniosłą rolę w życiu człowieka i społeczeństwa. W wielkim uproszczeniu można powiedzieć, że spełnia ono pięć podstawowych współzależnych zadań: jest czynnikiem tworzenia produktu społecznego, jest środkiem uzyskiwania dochodu, jest środkiem promowania popytu, jest środkiem zwiększenia dochodów publicznych i jest na koniec środkiem zaspokajania aspiracji zawodowych i społecznych.Wzrost zatrudnienia jest warunkiem wzrostu gospodarczego i poprawypoziomu życia społeczeństwa, jednak tworzenie miejsc pracy i zwiększeniezatrudnienia nie są tylko zależne od elastyczności rynku pracy, ale głównie od mikroekonomicznej, lokalnej polityki społeczno - gospodarczej, na który wpływ mają partnerzy społeczni: samorządy lokalne, pracodawcy, organizacje pozarządowe, związki zawodowe oraz instytucje i organizacje działające na rzecz lokalnego społeczeństwa w obszarze edukacji (w tym edukacji ustawicznej), bezpieczeństwa socjalnego, zdrowia i gospodarki ekonomicznej.Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku liczba bezrobotnychzarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle wynosiła 9.780 osób, z czego 1.142 osoby uprawnione były do pobierania zasiłku. Stopa bezrobocia na terenie powiatu jasielskiego na koniec grudnia 2011 roku wynosiła 17,4 %, w województwie podkarpackim 15,7 %, a w Polsce 12,5 %.

Natomiast w dniu 31 grudnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracyw Jaśle zarejestrowanych było 10.415 bezrobotnych, z czego 1.281 z prawem do zasiłku. Stopa bezrobocia na terenie powiatu jasielskiego na koniec roku 2012 wynosiła 18,6 %, w województwie podkarpackim – 16,3 %, a w Polsce – 13,4%.

Porównując powyższe dane należy stwierdzić zwiększenie liczbybezrobotnych o 635 osób oraz wzrost stopy bezrobocia o 1,2 %.Wśród 21 powiatów województwa podkarpackiego powiat jasielski znajdował się na 12 miejscu pod względem stopy bezrobocia.Na koniec grudnia 2012 roku wyższą stopę bezrobocia zanotowano w powiatach: niżańskim – 24,7%, brzozowskim – 24,2%, bieszczadzkim – 23,7%, strzyżowskim – 22,9%, leskim – 22,4%, ropczycko – sędziszowskim – 21,7%, przemyskim – 20,2%, jarosławskim – 19,4%, przeworskim – 19,3%, leżajskim – 19,2%, krośnieńskim – 19,0%.

,815,918,71617,2 17,4 18,60510152025Stopa bezrobocia w powiecie jasielskim lata 2000 do 20122000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 201252. Struktura bezrobocia w powiecie jasielskim1) miejsce zamieszkania bezrobotnychNa koniec grudnia 2012 roku największa liczba osób bezrobotnychzarejestrowana była na terenie miasta Jasła – 3.089 osób (29,7 % wszystkichbezrobotnych w powiecie) oraz na terenie gmin: Jasło – 1.472 osoby (14,1 %),Skołyszyn – 1.171 osób (11,2 %), Kołaczyce – 984 osoby (9,4 %), Nowy Żmigród –891 osób (8,6 %) oraz Tarnowiec – 804 osoby (7,7 %).Struktura bezrobocia – miejsce zamieszkaniaLp Miasto/gminaDane GUSLiczbabezrobotnychw dniu31.12.2010 r.Liczbabezrobotnychw dniu31.12.2011 r.Liczbabezrobotnychw dniu31.12.2012 r.powierzchniaw km2liczbaludnościOgółemzprawemdozasiłkuOgółemzprawemdozasiłkuOgółemzprawemdozasiłku1 JASŁOMIASTO37 36 918 2 848 520 2 918 381 3 089 3602 BRZYSKA 45 6 426 528 119 523 64 537 813 DĘBOWIEC 86 8 619 719 132 728 89 796 1154 JASŁO GMINA 93 16 277 1 356 218 1 431 176 1 472 1915 KOŁACZYCE 60 9 099 934 139 946 102 984 1196 KREMPNA 204 2 004 187 23 175 15 202 187 NOWYŻMIGRÓD105 9 377 825 137 829 80 891 1018 OSIEKJASIELSKI60 5 410 389 70 425 51 469 589 SKOŁYSZYN 78 12 476 1 061 182 1 101 121 1 171 12610 TARNOWIEC 63 9 183 693 121 704 63 804 112RAZEM POWIAT 831 115 789 9 540 1 661 9 780 1 142 10 415 1 28162) wiek bezrobotnychNajliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych bezrobotnych są osobyw przedziale wiekowym od 25 do 34 lat – 3.194 osoby (30,7 % wszystkichbezrobotnych). Drugą, co do wielkości grupę stanowią osoby w przedziale wiekowymdo 24 lat – 2.363 osoby (22,7 %), a kolejną osoby w wieku od 35 do 44 lat – 2.290osób (22,0%), bezrobotni w wieku od 45 do 54 lat 1.836 osób stanowią 17,6 %,natomiast bezrobotni w wieku 55 lat i więcej – 732 osób (7,0 %).Struktura bezrobocia – wiek bezrobotnychLp Miasto/gminaLiczba bezrobotnychzarejestrowanychw dn. 31.12.2011w wiekuLiczba bezrobotnychzarejestrowanychw dn. 31.12.2012w wiekudo 24lat25 -3435 -4445 -5455 -5960 -64do 24lat25 -3435 -4445 -5455 –5960 -641 JASŁO MIASTO 484 941 655 561 243 34 544 938 726 583 247 512 BRZYSKA 124 161 128 86 20 4 149 162 116 81 24 53 DĘBOWIEC 196 227 159 112 27 7 198 248 180 123 39 84 JASŁO GMINA 332 404 329 272 75 19 336 420 327 284 88 175 KOŁACZYCE 217 288 222 174 34 11 229 288 239 178 43 76 KREMPNA 53 48 24 34 13 3 64 55 31 39 10 37 NOWY ŻMIGRÓD 227 296 134 124 37 11 243 318 147 133 37 138 OSIEK JASIELSKI 125 137 79 66 13 5 154 151 76 68 15 59 SKOŁYSZYN 254 348 245 188 53 13 291 370 249 192 56 1310 TARNOWIEC 143 218 170 120 45 8 155 244 199 155 41 10RAZEM POWIAT 2 155 3 068 2 145 1 737 560 115 2 363 3 194 2 290 1 836 600 13273) wykształcenie bezrobotnychNajliczniejszą grupę wśród bezrobotnych zarejestrowanych w dniu31 grudnia 2012 roku stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym -3.327 osób (31,9%), kolejną grupą byli bezrobotni z wykształceniem policealnymi średnim zawodowym – 27,0 % wszystkich zarejestrowanych (2.807 osób). Niecomniej liczną kategorią wśród bezrobotnych są osoby legitymujące sięwykształceniem gimnazjalnym i poniżej, stanowią bowiem one 21,7 % wśródwszystkich bezrobotnych (2.259 osoby). Najmniej liczną grupę stanowią osobyz wykształceniem wyższym – 1.127 osób (10,8 %) oraz osoby z wykształceniemśrednim ogólnokształcącym – 895 osób (8,6%)Struktura bezrobocia – wykształcenie bezrobotnychLp Miasto/gminaLiczba bezrobotnychzarejestrowanych w dniu31.12.2011 r.posiadających wykształcenieLiczba bezrobotnychzarejestrowanych w dniu31.12.2012 r.posiadających wykształceniewyższepolicealnei śr.zaw.LO ZSZgimnazjalnei poniż.wyższepolicealnei śr.zaw.LO ZSZgimnazjalnei poniż.1 JASŁO MIASTO 411 805 290 788 624 467 872 305 806 6392 BRZYSKA 48 107 44 188 136 45 124 57 184 1273 DĘBOWIEC 68 212 55 262 131 73 213 61 300 1494 JASŁO GMINA 127 395 100 478 331 132 412 113 503 3125 KOŁACZYCE 79 222 76 324 245 90 225 79 359 2316 KREMPNA 15 40 13 38 69 21 50 19 50 627 NOWY ŻMIGRÓD 86 215 71 240 217 102 236 66 280 2078 OSIEK JASIELSKI 31 111 41 136 105 35 122 55 149 1089 SKOŁYSZYN 97 299 72 403 230 98 340 91 413 22910 TARNOWIEC 57 199 41 246 161 64 213 49 283 195RAZEM POWIAT 1 020 2 605 803 3 103 2 249 1 127 2 807 895 3 327 2 25984) czas pozostawania bez pracySpośród 10.415 zarejestrowanych bezrobotnych 4.653 osoby (44,7 %)pozostaje bez pracy powyżej 1 roku, w tym 2.848 osób (27,3 %) figuruje w ewidencjibezrobotnych powyżej 24 miesięcy. Osoby te znajdują się w szczególnieniekorzystnej sytuacji, gdyż długotrwałe bezrobocie powoduje utratę uprawnieńi umiejętności zawodowych, co w istotny sposób utrudnia powrót na rynek pracy.Struktura bezrobocia – czas pozostawania bez pracyLp Miasto/gminaLiczba bezrobotnychzarejestrowanych w dniu31.12.2011 r.pozostających bez pracy- w miesiącachLiczba bezrobotnychzarejestrowanych w dniu31.12.2012 r.pozostających bez pracy- w miesiącachdo11 - 3 3 - 6 6 - 1212 -24pow.24do11 - 3 3 - 6 6 - 1212 -24pow.241 JASŁO MIASTO 233 444 485 472 585 699 242 545 481 487 547 7872 BRZYSKA 53 78 63 86 102 141 53 88 89 87 74 1463 DĘBOWIEC 69 116 101 131 147 164 69 151 120 122 148 1864 JASŁO GMINA 92 209 218 232 270 410 128 262 215 184 252 4315 KOŁACZYCE 79 115 146 118 189 299 70 162 144 103 175 3306 KREMPNA 18 29 41 17 26 44 21 36 35 27 39 447 NOWY ŻMIGRÓD 92 125 126 110 184 192 86 142 141 137 140 2458 OSIEK JASIELSKI 38 62 64 66 87 108 38 80 77 59 88 1279 SKOŁYSZYN 75 149 168 172 238 299 96 186 166 175 201 34710 TARNOWIEC 48 89 106 126 150 185 61 140 135 122 141 205RAZEM POWIAT 797 1 416 1 518 1 530 1 978 2 541 864 1 792 1 603 1 503 1 805 2 84895) najliczniejsze zawodyWśród zarejestrowanych bezrobotnych, do najliczniejszych grup zawodowychnależały osoby posiadające zawody: sprzedawca – 600, kucharz – 275, technikekonomista – 246, robotnik gospodarczy – 220, ślusarz – 181, fryzjer – 171, robotnikbudowlany – 159, cukiernik – 156, krawiec – 153, murarz – 151, robotnik pomocniczyw przemyśle przetwórczym – 147, mechanik pojazdów samochodowych – 141.Na koniec grudnia 2012 roku 1.886 osób zarejestrowanych w PowiatowymUrzędzie Pracy w Jaśle nie miało przygotowania zawodowego. Stanowi to 18,1%ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Są to osoby posiadające wykształcenieogólnokształcące oraz podstawowe lub niepełne podstawowe, które po ukończeniuszkoły nie ukończyły kursu lub szkolenia, po zakończeniu którego uzyskałybyodpowiednie kwalifikacje zawodowe. Są to również osoby, które nie pracowaływ żadnym zawodzie minimum rok, bądź pracowały w danym zawodzie ponad rok,ale nie mają ciągłości w wykonywaniu tej pracy.Nazwa zawoduKodzawoduLiczbaosóbbezrobotnychLiczbaofertpracywg "Klasyfikacji zawodów i specjalności"OGÓŁEM 10 415 1 805Bez zawodu 1 886 0Sprzedawca 522301 600 223Kucharz 512001 275 21Technik ekonomista 331403 246 0Robotnik gospodarczy 515303 220 212Ślusarz 722204 181 9Fryzjer 514101 171 7Robotnik budowlany 931301 159 29Cukiernik 751201 156 28Krawiec 753105 153 11Murarz 712102 151 7Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 932911 147 7Mechanik pojazdów samochodowych 723103 141 26Ekonomista 263102 132 010Technik mechanik 311504 128 0Pozostali ślusarze i pokrewni 722290 120 0Kucharz małej gastronomii 512202 116 5Technik żywienia i gospodarstwa domowego 322002 110 0Technik budownictwa 311204 105 1Posadzkarz 712204 101 2Specjalista administracji publicznej 242217 92 1Pedagog 235107 88 0Technik handlowiec 522305 79 5Technik administracji 334306 75 0Kelner 513101 73 20Pakowacz 932101 68 3Sprzątaczka biurowa 911207 67 21Szwaczka 753303 63 7Magazynier 432103 59 23Laborant chemiczny 311101 58 0Rolnik 613003 57 0Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych,hotelarskich i turystycznych242222 55 0Tokarz w metalu 722314 54 3Malarz budowlany 713102 51 1Technik technologii odzieży 311924 50 4113. Pośrednictwo pracy – oferty pracyPośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innymosobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia orazpracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.W 2012 roku pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle1.805 ofert pracy, w tym dotyczących pracy subsydiowanej - 1111 oraz dla osóbniepełnosprawnych - 61.Najwięcej ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców dotyczyło bezrobotnychposiadających zawody:sprzedawca - 223 (12,4%), robotnik gospodarczy - 212 (11,7%), przedstawicielhandlowy - 125 (6,9%), kierowca samochodu dostawczego - 41 (2,3%), robotnikbudowlany - 29 (1,6%), cukiernik - 28 (1,6%), mechanik pojazdów samochodowych -26 (1,4%), magazynier - 23 (1,3%), kasjer handlowy - 22 (1,2%), kucharz - 21(1,2%),sprzątaczka biurowa - 21 (1,2%), kelner - 20 (1,1%), kierowca samochoduciężarowego - 20 (1,1%), spawacz metodą MAG - 19 (1,1%), operator urządzeń doformowania wyrobów z tworzyw sztucznych - 17 (0,9%), żałobnik - 17 (0,9%),opiekunka dziecięca - 16 (0,9%), urzędnik ubezpieczeń społecznych - 15 (0,8%).W okresie objętym informacją, pośrednicy pracy w wyniku kontaktówz pracodawcami pozyskali 1.103 oferty pracy.4. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz pomocw aktywnym poszukiwaniu pracyPoradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu:1) bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodui miejsca zatrudnienia w szczególności na:a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkoleniai kształcenia,b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiającychwybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tymbadaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych,12c) kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiającewydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunkuszkolenia,d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dlabezrobotnych i poszukujących pracy;2) pracodawcom pomocy:a) w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przezudzielanie porad zawodowych.W 2012 roku w ramach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej2979 osób bezrobotnych i poszukujących pracy objęto następującymi formamiwsparcia:1) 1235 osób (w tym 793 osoby zamieszkałe na wsi) skorzystało po raz pierwszyz porady indywidualnej. Osoby te zostały objęte rozmową wstępną, której celembyło pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej, o potrzebach i oczekiwaniachoraz ustalenie form niezbędnej pomocy: z zakresu aktywnego poszukiwaniapracy, szkolenia zawodowego, poradnictwa grupowego, kontynuowaniaindywidualnego procesu doradczego lub innej usługi rynku pracy. W przypadkukonieczności kontynuowania procesu doradczego osoby nim objęteuczestniczyły w kolejnych rozmowach doradczych (porada indywidualna dwu -lub wieloetapowa).2) 250 osób (w tym 133 osoby zamieszkałe na wsi) kontynuowało proces doradczyrozpoczęty w roku ubiegłym w ramach porady indywidualnej dwu - lubwieloetapowej,3) 248 osób (w tym 123 osoby zamieszkałe na wsi) uczestniczyło w poradachgrupowych, których celem było rozwijanie umiejętności podejmowania decyzjizwiązanych z planowaniem swojej kariery zawodowej oraz dokonaniemsamooceny,4) 1246 osób skorzystało z informacji zawodowej dotyczącej zawodów, rynkupracy, metod poszukiwania pracy, możliwości szkolenia i kształcenia (363 osobyskorzystały z informacji zawodowej indywidualnej, a 883 osób uczestniczyłow spotkaniach informacyjnych grupowych).13W ramach usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej 891 osóbskorzystało z badań testowych (badania predyspozycji, zainteresowań i uzdolnieńzawodowych), a 1455 osób z pomocy w sporządzeniu i realizacji indywidualnegoplanu działania.Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracyPomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowywaniubezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniui podejmowaniu zatrudnienia, w szczególności przez:1) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,2) uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych,3) dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniuumiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia.W 2012 roku w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 499 osóbbezrobotnych i poszukujących pracy objęto następującymi formami wsparcia:1) 187 osób (w tym 92 osoby zamieszkałe na wsi) uczestniczyły w szkoleniuz zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanym w oparciu o programszkolenia rekomendowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,2) 312 osób (w tym 201 osób zamieszkałych na wsi) uczestniczyło w zajęciachaktywizacyjnych dotyczących szczegółowych zagadnień przydatnychw uzupełnieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwaniapracy.W ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 254 osoby objęto pomocąw sporządzeniu i realizacji indywidualnego planu działania.14II. Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaślemające na celu zmniejszenie bezrobociaDziałając na podstawie art.109 ust.2 w związku z art.109 ust.8 ustawy z dnia20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy orazrozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmuustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwiePodsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ustalił na 2012 rokdla powiatu jasielskiego następujące kwoty środków Funduszu Pracy:1) 5.992,1 tys. zł. na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,2) 1.263,2 tys. zł. na finansowanie innych fakultatywnych zadań określonychw powołanym rozporządzeniu (903,2 tys. zł po przesunięciu).Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle na przestrzeni 2012roku mające na celu pozyskiwanie dla powiatu jasielskiego dodatkowych środkówz Funduszu Pracy i z Europejskiego Funduszu Społecznego spowodowałyzwiększenie kwoty środków przeznaczonych na realizację programów na rzeczpromocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej naterenie powiatu jasielskiego.Uwzględniając wnioski i projekty złożone przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle –Minister Pracy i Polityki Społecznej:1) w dniu 18 kwietnia 2012 r. zwiększył do kwoty 6.049,7 tys. zł. wysokośćśrodków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocjizatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,2) w dniu 6 lipca 2012 r. zwiększył o kwotę 3.226,5 tys. zł. wysokość środkówFunduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego „Więcejszans w powiecie jasielskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,153) w dniu 25 lipca 2012 r. zwiększył o kwotę 360,0 tys. zł. wysokość środkówFunduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – po przesunięciuśrodków z zadań fakultatywnych,4) w dniu 8 sierpnia 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy WojewódzkimUrzędem Pracy w Rzeszowie a Powiatowym Urzędem Pracy w Jaśleo dofinansowanie projektu „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanegoz Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 1.09.2012 r. do31.12.2013 r. Wartość projektu 2.188,0 tys. zł. W roku 2012 zaangażowanokwotę 64.093 zł.5) w dniu 16 sierpnia 2012 r. przyznał dodatkowe środki Funduszu Pracyw wysokości 2.179,8 tys. zł. z przeznaczeniem na finansowanie programów narzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacjizawodowej dla bezrobotnych:- do 30 roku życia – 968,8 tys. zł.,- powyżej 50 roku życia – 968,8 tys. zł.,- w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocjizatrudnienia i instytucjach rynku pracy – 242,2 tys. zł.,6) w dniu 11 grudnia 2012 r. przyznał dodatkowe środki Funduszu Pracyw wysokości 138,2 tys. zł. z przeznaczeniem na finansowanie programów narzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacjizawodowej.W związku z powyższym ogólna kwota środków Funduszu Pracy dla powiatujasielskiego w roku 2012 na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej ustalona została napoziomie 12.018.293 zł.16Sposób wykorzystania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizacjęprogramów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobociai aktywizacji zawodowej przedstawia się następująco:Lp Nazwa programuKwotaśrodkówFunduszuPracyLiczbabezrobotnychobjętychprogramem1 2 3 41 Prace interwencyjne 506 378 1582 Roboty publiczne 53 680 173 Prace społecznie użyteczne 74 798 1024 Szkolenia 930 463 5375 Staże 2 225 224 5306Przyznawanie bezrobotnym jednorazowośrodków na podjęcie działalności gospodarczej3 783 078 2607Refundowanie kosztów wyposażenia lubdoposażenia stanowisk pracy4 364 487 3148 Studia podyplomowe 8 471 29Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianymz pracy5 508 710 Stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki 66 206 20OGÓŁEM 12 018 293 1 94717Ponadto realizując ustawowe zadania dotyczące ustalania, przyznawaniai wypłacania świadczeń obligatoryjnych dla osób bezrobotnych Powiatowy UrządPracy w Jaśle wydatkował z Funduszu Pracy w roku 2012 kwotę 11.177.252,78 zł.Kwota ta przeznaczona została na wypłaty:1) zasiłków dla bezrobotnych - 10.975.442,42 zł,2) zasiłków transferowych - 19.216,86 zł,3) dodatków aktywizacyjnych - 182.593,50 zł,1. Prace interwencyjnePrace interwencyjne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przezpracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celuwsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w szczególnieniekorzystnej sytuacji i bardzo niekorzystnej sytuacji.Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnychna okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych, część kosztówponiesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczeniaspołeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej,nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionychw miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku dlabezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia

Liczba odsłon: 1780


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Zmiany w zasadach bezpieczeństwa – nowe limity osób i nauka zdalna
07 grudnia 2021
Walka z IV falą pandemii trwa. Każdego dnia odnotowujemy wiele nowych zakażeń COVID-19. W trosce o n..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2021