środa, 08 grudnia 2021, imieniny: Klement, Maria
Artykuły
Śmieci
brak danych | Dział: Konkurs | Region: Miasto Jasło

witamW związku z Pana zapytaniem dotyczącego nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przesyłam poniżej kilka informacji:- zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVIII/310/2012 Rady Miejskiej w Dębica z dnia 28 listopada 2012 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:"§ 1.1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 32. Wymagalność opłaty o której mowa w ust.1 powstaje z dniem 1 lipca 2013 roku. Opłatę tę należy uiszczać w terminie do 15 lipca 2013 r.3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Urzędu Miejskiego, przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasta Dębica lub w placówkach pocztowych."- zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXVIII/309/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębica § 1. Ustala się sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica – jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. § 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9,00 zł miesięcznie z zastrzeżeniem § 3. § 3. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbieranie w sposób selektywny w wysokości 7,50 zł miesięcznie.- Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXIX/333/12 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:"§1.1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą:a) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości,b)zebrane w sposób selektywny odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, popiołów i żużli z domowych palenisk - w każdej ilości;2) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą zebrane w sposób selektywnych odpady ze szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, popiół i żużel z domowych palenisk - w każdej ilości.§2.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych:1) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi - dwa razy w miesiącu;2) z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi – trzy razy w tygodniu;2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania zebranych w sposób selektywny odpadów komunalnych następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, odpady zielone, popiołów i żużli z domowych palenisk:a) z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zabudowanych budynkami jednorodzinnymi - jeden raz w miesiącu;b) z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi – od jeden do trzech razy w tygodniu;"Ponadto informuje, że nie przewidujemy zniżek dla studentów mieszkających w innych miastach ponieważ mieszkańcy składający deklarację, deklarują tylko osoby zamieszkałe w swoich nieruchomościach wykazując studentów jako osoby mieszkające w miastach gdzie jest uczelnia – po ukończeniu studiów lub powrotu np. na wakacje każdy mieszkaniec ma obowiązek zmienić deklarację w której wykaże studenta.jeśli chodzi o lokale handlowe Miasto Dębica w nowym systemie obejmuje tylko właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.wzór deklaracji, uchwały, oświadczenia dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www.debica.plTomasz Baran Urząd Miejski w Dębicy

Liczba odsłon: 1959


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Zmiany w zasadach bezpieczeństwa – nowe limity osób i nauka zdalna
07 grudnia 2021
Walka z IV falą pandemii trwa. Każdego dnia odnotowujemy wiele nowych zakażeń COVID-19. W trosce o n..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2021