poniedziałek, 19 października 2020, imieniny: Ferdynand, Piotr
Artykuły
Zebranie wiejskie mieszkańców Niegłowic - Jakie inwestycje zostaną zrealizowane w 2021 roku zadecydują mieszkańcy
08 września 2020 | Dział: Na sygnale | Region: Miasto Jasło

Czym jest zebranie wiejskie? Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa, a szczegółowy zakres jego obowiązków określa statut. Na dzień 9 września 2020 roku zostało zwołane Zebranie Wiejskie sołectwa Niegłowice.  

Krzysztof Pszczoła - sołtys wsi Niegłowice 

Sołectwo Niegłowice jest jednostką pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z innymi sołectwami tworzą wspólnotę samorządową Gminy Jasło.

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie . Organ uchwałodawczy podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania sołectwa. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys . Działanie sołtysa wspomaga rada sołecka, wybierana spośród stałych mieszkańców sołectwa. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest sołtys.

Zakres działań i kompetencji organów sołectwa

Do kompetencji zebrania wiejskiego należy określenie składu ilościowego i wybór rady sołeckiej, opiniowanie w części dotyczącej sołectwa, przedstawione do konsultacji przez Radę Gminy projekty uchwał w sprawie  planu zagospodarowania przestrzennego, planu budżetu na dany rok, zmiany granic i zniesienie sołectwa, zbycia składników mienia komunalnego położonego na terenie sołectwa, przepisów gminnych w zakresie dotyczącym sołectwa, występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres możliwości mieszkańców sołectwa, podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia do władz Gminy z wnioskiem o podjęcie budowy, utrzymania, konserwacji i remontów domów ludowych, urządzeń komunalnych dróg, dokonanie okresowych ocen działalności sołtysa i rady sołeckiej, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności wiejskiej.

Do zadań i kompetencji sołtysa należy w szczególności

organizowanie i koordynowanie przy współpracy z działającymi organizacjami społecznymi inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa, reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, przewodniczenie radzie sołeckiej, kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego i rady sołeckiej, występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców, sporządzanie rozliczeń gospodarczej i finansowej działalności sołectwa, wykonywanie zadań należących do sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów z zakresu obronności, ochrony p.poż, inkasa podatków i opłat, zapobieganie klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich skutków, uczestniczenie w sesji Rady Gminy z prawem wnoszenia uwag dotyczących sołectwa, współdziałanie z organami Gminy w zakresie publikacji przepisów gminnych i informacji urzędowych w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z nimi.

Sołtys z mocy prawa korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy przygotowanie zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań, opracowanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu programów pracy, występowanie z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu, organizowanie i wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego, prowadzenie społecznej kontroli jednostek organizacji prowadzących obsługę miejscowej ludności, formułowanie wniosków pokontrolnych analizowanie ich realizacji.

Działalność organów sołectwa i rady sołeckiej jest jawna .

Jawność działania obejmuje w szczególności prawo mieszkańców sołectwa do uzyskania informacji o działalności organów sołectwa, prawo wglądu do protokołów z zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, prawo zapoznania się z uchwałami zebrania wiejskiego oraz pisemnymi odpowiedziami organów gminy na uchwały lub wnioski zebrania wiejskiego.

Zakres działania sołectwa

Do zakresu działań sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne mające istotne znaczenie dla mieszkańców, przekazane mu przez Radę Gminy Jasło w drodze uchwały, a w szczególności  opiniowanie spraw dotyczących sołectwa, w których zwróci się Rada Gminy, występowanie do Rady Gminy z wnioskami w sprawach sołectwa i gminy, współpraca z komisjami Rady Gminy, załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Rady Gminy.

Red.

Liczba odsłon: 977


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Leon  |  czwartek, 10 września 2020 18:35
swot, pisz ty lepiej sobie swoje dyrdymały na pudełku ponieważ wjasło to poważny portal👍
#2  ~swot  |  środa, 09 września 2020 20:30
gość się nie nadaje na sołtysa......
#3  ~bajarka z bojdów  |  środa, 09 września 2020 00:13
...być sołtysem
to jest fucha
bo sołtysa
każdy słucha
przy nim stoi
rada sołecka
czasem trafi
się zdradziecka
bo to niby
piknie ładnie
a czeka aż sołtys
podpadnie..
sołtys ma też
poważanie
szanują go wszystkie
panie...
no chyba że
się ktoś mu trafi
kto przy pomocy
parafi mąci
i psuje mu szyki
chcąc podbić
sobie wyniki
tudzież druhów
zawerbuje
a ci to są prze...uje
i się robi nieciekawie
nie daj Boże
przy zabawie
trochę alko
się poleje
i znów limo
podsinieje..
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Glorietka – zwycięskie zdjęcie września i głosowanie na najlepsze zdjęcie 2020 roku zdaniem internautów
19 października 2020
Ogłoszony przez Miasto Jasło konkurs fotograficzny FOTOEye powoli dobiega końca. Ostatnim zwycięskim..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020