poniedziałek, 23 kwietnia 2018, imieniny: Gerard, Helena
Artykuły
Radni Rady Miejskiej Jasła powiedzieli " NIE" na 10 -letni związek z Krosnem
14 lutego 2017 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Dziś radni Rady Miejskiej Jasła powiedzieli "NIE" dla zawarcia 10-letniego porozumienia z Gminą Miasto Krosno, w sprawie powierzenia wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku. Projekt uchwały przewidywał, iż Miasto Krosno miało zapewnić utrzymanie i eksploatację regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych obejmującego zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych z terenu Gminy Miejskiej Jasło w Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie. 

Ryszard Pabian - burmistrz Miasta Jasła 

- Dzisiejsza decyzja radnych Rady Miejskiej Jasła spowodowała, że nie mam upoważnienia do zawarcia takiego porozumienia. Trudno teraz przesądzać jakie będą skutki, takich,  a nie innych działań. W Powiecie Jasielskim może powstać nowa Regionalna Instalacja Regionalna do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Gmina będzie prowadzić działania i postępowanie otwarte w celu wyłonienia podmiotu, który będzie spełniał wymogi Instalacji Regionalnej. Takim podmiotem może być również zakład z Wolicy. Przetarg będzie ogłoszony w przeciągu kilku najbliższych  miesięcy. Dzisiejsza decyzja nie jest też bez znaczenia  dla mieszkańców Krosna - mówił burmistrz Miasta Jasła. 

Miasto Krosno dysponuje obecnie własną Regionalną Instalacją do przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych, którą zarządza MPGK Sp. z o.o. w Krośnie. Zgodnie z treścią proponowanego porozumienia, Miasto Krosno zobowiązywało się do przyjmowania i przetwarzania na ww. instalacjach odpadów zmieszanych i zielonych  pochodzących z terenu Miasta Jasła.  Miasto Jasło miało pokrywać koszty realizacji zdania w formie dotacji celowej.

Marcin Gustek - z/ca kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  UM w Jaśle

Zawarcie porozumienia umożliwiało MPGK Krosno aplikowanie o środki z Unii Europejskiej na rozbudowę instalacji w Krośnie. Porozumienie miało być zawarte na okres 10 lat bez możliwości wcześniejszego wypowiedzenia. 

Ceny zagospodarowania odpadów w Krośnie należą do najwyższych cen w Województwie Podkarpackim i wynoszą  odpowiednio 367,20 zł/Mg brutto i 275,10 zł/MG brutto. Średnie ceny za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych  w Województwie Podkarpackim na regionalnych instalacjach kształtują się odpowiednio  288,87 zł/Mg i 217,08 zł/Mg brutto. Najniższa cena wynosi 201,96 zł/Mg oraz 105,84 zł/Mg brutto - czytamy w opinni do projektu uchwały.

Henryk Rak - przerwodniczący Rady Miejskiej Jasła 

Przypominamy, że w dniu 5 stycznia 2017 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr XXXI/551/17 uchawalił Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Uchwała ta daje możliwość powstania w Powiecie Jasielskim Regionalej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami założył powstanie 5 regionów na terenie województwa podkarpackiego. W Regionie Południowym obejmującym Jasło i Powiat Jasielski plan przewiduje funkcjonowanie trzech instalacji regionalnych. W tej chwili jest 1 instalacja krośnieńska, która ma status tzw. "Ripoku". 

Zdj. archiwalne

Powiat Jasielski został przypisany do instalacji w Krośnie. Odpady komunalne z Jasła nie mogą być więc transportowane do innych tańszych instalacji na Podkarpaciu. Dopiero w momencie, kiedy Krosno odmówi przyjmowania odpadów z Jasła, wówczas odpady mogą być odbierane przez instalacje zastępczą w Wolicy. 

Andrzej Czernecki - były burmistrz Miasta Jasła 

Co w grudniu 2012 roku mówił były burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki 

-  Gdyby na terenie Jasła była instalacja regionalna, to na pewno opłaty za wywóz śmieci byłyby niższe. A tak decyzja z 2007 roku o zaniechaniu budowy Międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaśle, będzie brzemienna w skutkach – podkreślał Andrzej Czernecki.

– Nie wykluczamy jednak budowy instalacji regionalnej przez gminy, które współpracują w ramach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - dodawał. 

Poniżej publikujemy protest skierowany do burmistrza Miasta Jasła Andrzej Czerneckiego w 2011 roku    

Jasło, dnia 14.11.2011r.

 

Szanowny Pan

Andrzej Czernecki

Burmistrz Miasta Jasła

 PROTEST

Dotyczy: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa instalacji do segregacji i kompostowania odpadów ”, które zostanie zlokalizowane na działkach o nr ewid. 3/32, 3/149, 3/33 obręb 18-Gamrat.

Szanowny Panie Burmistrzu

w związku z zamierzeniem realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa instalacji do segregacji i kompostowania odpadów” , które ma być zlokalizowane na działkach o nr ewid. 3/32, 3/149, 3/33 obręb 18 – Gamrat – przez inwestora Jerzego Kotulaka zam. Jasło, Hankówka 28 my mieszkańcy Osiedla Gamrat , Bryły, Krajowice, oraz Sołectw leżących

w strefie oddziaływania zamierzenia - wyrażamy sprzeciw wobec realizacji w/w inwestycji.

Budowa ta spowoduje:

 • Emisje do atmosfery zanieczyszczeń i hałasu

 • Odór powstający w procesie sortowania, kompostowania i magazynowania odpadów

 • Emisje ze spalania oleju napędowego

 • Ruch pojazdów dowożących odpady do zakładu jak i odbierających wysegregowane odpady

 • Ryzyko awarii eksploatowanych instalacji

Zwracamy uwagę, ze zarówno ul. Mickiewicza na odcinku osiedla Gamrat, Bryły jak też ul. Krajowicka są drogami o zniszczonej nawierzchni, słabej podbudowie a wzmożony ruch samochodów przywożących odpady i odbierających surowce, kompost i balast powstały w procesie przerobu, spowoduje dalsza ich dewastację. 

Wzdłuż ulicy Mickiewicza i ulicy Krajowickiej budynki mieszkalne przylegają bezpośrednio do infrastruktury drogowej, więc wzmożony ruch samochodów dowożących jak i wywożących odpady spowoduje wzrost hałasu i drgań uciążliwych dla mieszkańców osiedla Gamrat, Bryły, Krajowice i Sołectw leżących w bezpośrednim sąsiedztwie.

Osiedle Gamrat leżące w bezpośredniej strefie Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” narażone jest na emisje do atmosfery znacznych ilości zanieczyszczeń pyłowych – 33% emisji pyłów. (zgodnie z opracowanym Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Jasła na lata 2007-2013). W tej sytuacji lokalizacja Zakładu Odpadami spowoduje jeszcze większe zanieczyszczenie tego środowiska, a co za tym idzie niebezpieczeństwo chorób, zwłaszcza u dzieci. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Inwestor w przyszłości przy sortowni wybuduje spalarnie odpadów czy składowisko odpadów komunalnych, co spowoduje dalsze dodatkowe uciążliwości dla środowiska i mieszkańców, leżących w strefie oddziaływania w/w zamierzenia.

Lokalizacja sortowni odpadów komunalnych i kompostowni w terenie przemysłowym zdecydowanie obniży atrakcyjność tych terenów i przyciągniecie poważnych inwestorów i stworzenie setek miejsc pracy.

Ponadto lokalizacja a z pewnością woń segregowanych odpadów zniszczy atrakcyjność terenów, pod względem mieszkaniowym i rekreacyjnym i turystycznym: Karpacka Troja, Góra „LIWOCZ”, Winnice.

Należy również zwrócić uwagę, że zarówno transport jak i nawet czasowe składowanie odpadów w sąsiedztwie terenów mieszkalnych ale i terenów szkolnych i przedszkolnych zagrażać będzie nie tylko komfortowi mieszkańców, ale przede wszystkim ich bezpieczeństwu i zdrowiu.

Niektóre uciążliwości planowanej inwestycji nie są i nie będą mierzalne – brak jest standardów dotyczących np. uciążliwości odorów. W związku z tym, nie jest możliwe zobowiązanie właściciela sortowni odpadów do ograniczenia jej oddziaływania do terenu nieruchomości stanowiącego jego własność.

Analizując Raport oddziaływania na środowisko zamierzonej inwestycji sporządzony przez mgr inż. Kazimierza Szerląga kwestionujemy następujące zapisy zawarte w raporcie:

 

 1. Działka 396 przewidywana na plac dojrzewania kompostu położona jest w terenie zagłębionym topograficznie i posiada dogodne uwarunkowania do pełnienia tej funkcji, jednak jej dno jest silnie uwodnione i odwadniane ciekami powierzchniowymi. W raporcie brak odniesień do eksploatacji tej działki. Nie wiadomo czy uwzględniono odpowiednie zabezpieczenie odcieków ze składowanego kompostu.

 2. Hala jest przewidywana do zamontowania instalacji antyodorowej ale przewidywane składowisko dojrzewania kompostu będzie odory emitować. Nie oszacowano ich zasięgu?

 3. W raporcie brak odniesień do placu dojrzewania kompostu. Być może plac wyłączono do drugiego etapu realizacji (nie zaznaczono wyraźnie co będzie stanowić II etap realizacji) po to aby nie udzielić teraz takich wyjaśnień. Później argumentem za utworzeniem tego placu będzie istnienie instalacji.

 4. Jaki jest przewidywany czas przetrzymywania odpadów niebezpiecznych w magazynie czasowego przetrzymywania oraz jaką drogą będą transportowane (ilość 120 ton rocznie)? Do jakiego składowiska będą wywożone?

 5. Nie wskazano przewidywanej liczby przejazdów samochodów transportowych do i z zakładu.

 6. Wskazane są jako najczęstsze wiatry o małych prędkościach – 1 ms (około 13 częstości) co sprzyja wzrostowi imisji zanieczyszczeń (w tym odorów). (Sumy % czasu wiatrów o różnych prędkościach w przytoczonych w raporcie danych sumują się do 101% !).

 7. Przeważają wiatry południowe (14,91%) i południowo-wschodnie (12,53% czasu rocznego) – a więc emisje odorów będą spychane zarówno na północ jak i na północny zachód i zachód a nie tylko na północny-zachód jak napisano w raporcie.

 8. Dane do róży wiatrów pochodzą ze stacji w Nowym Sączu – nie ma przełożenia na lokalny ruch mas powietrza w Jaśle i w otoczeniu planowanej inwestycji.

 9. Uwzględniono dane z posterunku meteorologicznego przy ul. Floriańskiej. Posterunek ten znajduje się w odległości ponad 5 km od projektowanego zakładu sortowania odpadów i posiada całkowicie inną charakterystykę topograficzną.

 10. Ze względu na skomplikowane uwarunkowania terenowe planowanej lokalizacji zakładu sortowania odpadów (m. in. położenie w obniżeniu około 50 m poniżej krawędzi wzniesień znajdujących się na południe oraz położenie u wylotu głębokich parowów zbiegających ze zboczy wzniesień) można spodziewać się wymuszonego termicznie spływu zimniejszych mas powietrza z kierunku południowego ku placom składowym i dalej w kierunku doliny Wisłoki. Dlatego jednoznaczną odpowiedź na pytanie o przeważające kierunki wiatrów może dać jedynie roczna obserwacja (audyt wiatrowy) w miejscach planowanej inwestycji.

 11. Szata roślinna, świat zwierzęcy – rozdział 13.6 w raporcie. Tematyka całkowicie pominięta. W raporcie znajduje się idiotyczne (!) stwierdzenie, że „nie zaobserwowano miejsc lęgowych ptaków” – to jest niemożliwe.

Wg. osób pracujących na terenach zakładu Gamrat są: wiewiórki, sarny, lisy, zające i inne ptactwo, oraz są stanowiska lęgowe ptaków.

 1. Walory krajobrazowe – raport stwierdza, że nie istnieją tam lasy, zarośla i drzewa. Jeśli opis dotyczy również działki na której ma się odbywać w przyszłości składowanie dojrzewającego kompostu, to stwierdzenie to jest nieprawdziwe.

 2. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że w najbliższej odległości brak cennych siedlisk oraz chronionych gatunków roślin i zwierząt.

 3. Raport nie uwzględnia aktualnej listy obszarów Natura 2000, na które potencjalnie może wpływać inwestycja.

 4. Oczywiście, że teren ten ma charakter poprzemysłowy ale inwentaryzacja przyrodnicza powinna przynajmniej opisywać stan istniejący.

Składając podpisy pod tym protestem wyrażamy dezaprobatę co do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji do segregacji i kompostowania odpadów”  oraz obawiając się że przedmiotowa inwestycja spowoduje obniżenie wartości mieszkań, domów, działek budowlanych - oczekujemy poparcia w naszej sprawie ze strony władz miasta Jasła.

 

Czyżowicz Urszula - Radna R M Jasła,

Przew. Zarządu Osiedla Jasło-Gamrat

 

Rak Henryk – Radny RM Jasła

 

Niniejszy protest przekazujemy do wiadomości następujących osób i instytucji:

 1. Pani Senator RP Alicja Zając

 2. Pan Poseł RP Bogdan Rzońca

 3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. ul. Piłsudzkiego 38

 4. Marszałek Województwa Podkarpackiego - Rzeszów al. Ł. Cieplińskiego 4

 5. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie ul. Langiewicza 26

 6. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle. ul. Koralewskiego 13

 7. Starosta Powiatu Jasielskiego Pan Adam Kmiecik

 8. Przewodnicząca RM Jasła

 9. Inwestor PHU EKOMAX Pan Jerzy Kotulak ul. Hankówka 28

 

W załączeniu listy osób popierających niniejszy protest.

Krzysztof Czeluśniak - radny Rady Miejskiej Jasła 

Co mówił radny Rady Miejskiej Jasła Krzysztof Czeluśniak

Krzysztof Czeluśniak wyraził pogląd, że Jasło zaprzepaściło szansę budowy własnego zakładu zagospodarowania odpadów na terenie Gamratu. To włanie w 2007 roku zapadały decyzje o utworzeniu na terenie Gamratu zakładu gospodarowania odpadami. Zostało to odrzucone.  Teraz stoimy przed dylematem, czy będziemy wozić śmieci do Krosna, czy też znajdziemy  jakieś inne rozwiązanie. Gdbyśmy w 2007 roku jako radni podjęli decyzję, to dzisiaj mieszkańcy płaciliby mniej za śmieci. Uważam, że podjęcie tej uchwały w takim wydaniu, to jest niewolnictwo dla mieszkańców Jasła  – mówił radny Krzysztof Czeluśniak.

Stanisław Grzywacz 

Liczba odsłon: 2144


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
IV Bieg Króla w Jaśle
22 kwietnia 2018
Dziś w niedzielę 22 kwietnia 2018 roku już po raz czwarty Jasło stało się podkarpacką stolicą bieg&o..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2018