niedziela, 28 maja 2023, imieniny: Augustyn, Wiktor
Artykuły
Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki stawia na energię słoneczną - W Polsce zasoby ropy, gazu i węgla wyczerpią sie średnio za 31 lat
06 października 2012 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

W Jaśle odbyła się konferencja inauguracyjna Projektu pn.: "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki".  Koferencji przewodniczył burmistrz Miasta Jasła, a zarazem Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki. 

 

Odnawialne źródła energii to przyszłość. W krótkim okresie czasu zostaną całkowicie  wyczerpane  surowce energetyczne w Polsce.

Zasoby gazu ziemnego wyczerpią się za 17 lat, ropy naftowej za 25 lata, zasoby węgla kamiennego za 23 lata oraz węgla brunatnego za 62 lata.

W konferecji wzięli udział : Andrzej Czernecki   burmistrz Miasta Jasła, Dominique Favre - dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,  prof.dr Franz Baumgartner - ZHAW Zurich University of Appleid Sciences, Mieczysław Kasprzak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Maria Lignar - dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej, Aneta Więcka - Specjalista ds. energetyki słonecznej z Instytutu Energii Odnawialnej, Krzysztof Augustyn - wójt Gminy Nowy Żmigród, Kazimierz Miśkowicz - wójt Gminy Krempna, Zenon Szura - wójt Gminy Skołyszyn, Stanisław Pankiewicz - wójt Gminy Jasło, Rafał Papciak - wójt Gminy Brzyska, wójt Gminy Tarnowiec Bobusław Wójcik, Małgorzata Salacha - burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce oraz wójtowie z ościennych gmin, które należą do ZGDW.   

Andrzej Czernecki - burmistrz Miasta Jasła 

Instytucją Realizującą Projekt jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, natomiast gminy Związku jako Partnerzy Projektu, są odpowiedzialne za relacje z Mieszkańcami, w tym przeprowadzenie naboru wniosków, zawieranie umów z Mieszkańcami. Gminy biorące udział w Projekcie to: Miasto Jasło, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków.

Dominique Favre - dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy czyli tzw. Fundusz Szwajcarski to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej w wysokości 1 mld franków szwajcarskich przyznanej przez Szwajcarię 10 państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Dla Polski Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF). Beneficjentami Funduszu Szwajcarskiego są instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe.

 

prof.dr Franz Baumgartner - ZHAW Zurich University of Appleid Sciences 

Zgodnie z założeniami Umowy ramowej pomiędzy Szwajcarską Radą Federalną a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, realizacja Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przyczyni się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej zaawansowanymi państwami rozszerzonej Unii Europejskiej oraz do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych na obszarze Polski pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się regionami a słabo rozwiniętymi obszarami peryferyjnymi, określonymi jako obszar koncentracji geograficznej.

Najistotniejsze  dla Mieszkańców założenia Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

W ramach Projektu zapewnia się zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie kompletnej instalacji solarnej wraz z nadzorem inwestorskim. Instalacja solarna przeznaczona jest do celów podgrzewania wody użytkowej w zakresie potrzeb  gospodarstw domowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

  Mirosław Karapyta - marszałek województwa podkarpackiego

Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi 75% kosztów kwalifikowanych realizacji instalacji.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest to, by lokalizacja budynku była na terenie Gminy należącej do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, był uregulowany stan prawny nieruchomości, nie występował brak jakichkolwiek nieuregulowanych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy, był złożony Wniosek o umożliwienie uczestnictwa w Projekcie, nastąpiło podpisanie z Gminą Umowy na instalację układu solarnego (planowane w IV kwartale 2012 r.), była dokonana  wpłata z tytułu uczestnictwa w Projekcie stanowiącej równowartość 25 % wydatków brutto na instalację określonego typu układu solarnego oraz dokonanie  wpłaty zryczałtowanego kosztu ubezpieczenia instalacji od żywiołów do końca okresu trwałości Projektu (5 lat od daty zakończenia Projektu). Szacuje się, że wartość kosztów ubezpieczenia nie powinna przekroczyć kwoty 60 zł za rok.

 

Mieczysław Kasprzak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Przewiduje się trzy typy instalacji solarnych w zależności od liczby osób stale zamieszkujących w budynku: 

do 3 osób - instalacja solarna typu A;od 4 do 5 osób - instalacja solarna typu B;powyżej 5 osób - instalacja solarna typu C.

Dokładna wysokość wpłaty Mieszkańca ustalona będzie po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na wyłonienie Wykonawcy robót i Inżyniera Kontraktu.

Grzegorz Wiśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej

Szacowana na podstawie  dokumentacji aplikacyjnej wysokość wpłaty Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w Projekcie nie powinna przekroczyć kwoty brutto:

3.419,00 zł dla instalacji solarnej typu A;

3.865,00 zł dla instalacji solarnej typu B;

4.713,00 zł dla instalacji solarnej typu C.

Wpłata winna być dokonana w dwóch ratach:- I rata w kwocie 1000,00 zł płatna do 1 m-ca od rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na Wykonawcę tj. początkiem 2013 r., - II rata w pozostałej kwocie płatna do 3 miesięcy przed rozpoczęciem prac na nieruchomości Mieszkańca. 

W przypadku, gdy wyliczona po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na Wykonawców  i Ubezpieczyciela, wysokość wpłat Mieszkańca okaże się wyższa niż wielkości szacowane, Mieszkaniec ma prawo do odstąpienia od Umowy.

Aneta Więcka - Specjalista ds. energetyki słonecznej z Instytutu Energii Odnawialnej

Przez okres 5 lat od zakończenia Projektu tj. do 30.09.2021 r. zapewnione są bezpłatne okresowe przeglądy i konserwacja instalacji solarnej w ramach gwarancji Wykonawcy, w okresie późniejszym tj. do 30.09.2026 r. obowiązki te przechodzą na Mieszkańca.

W Projekcie przewidziana jest instalacja kolektorów słonecznych płaskich charakteryzujących się wysoką jakością potwierdzoną certyfikatami, np. Solar Keymark lub równoważnymi.

Montaż instalacji planowany jest w okresie od I kwartału 2013 r. do końca 2015 r.

Instalacja solarna do upływu 5 lat od zakończenia Projektu tj. do 30.09.2021 r. pozostaje własnością Gminy, po tym czasie, bez dodatkowych opłat, prawo własności przechodzi na Mieszkańca. 

Mieszkaniec jest zobowiązany do korzystania z instalacji solarnej przez okres 10 lat od zakończenia Projektu, tj. do 30.09.2026 r. 

Maria Lignar - dyrektor Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 

Kryteria wyboru grupy docelowej Beneficjentów końcowych Projektu

1. Kryteria środowiskowe  -  lokalizacja gospodarstw domowych na obszarach Natura 2000 oraz na obszarach podlegających innym formom ochrony (chronionych prawem polskim i unijnym),  rodzaj paleniska wykorzystywanego do uzyskania ciepłej wody użytkowej -  węgiel,  olej opałowy lub gaz, inne - Kryteria socjalno-ekonomiczne -  kryterium dochodowe upoważniające rodzinę do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,  kryterium dochodowe upoważniające rodzinę do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,  osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym,  rodziny zastępcze, rodziny wielodzietne, tj. takie, na których utrzymaniu znajduje się min. 3 dzieci (w tym młodzież ucząca się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz studiująca, nie osiągająca własnego dochodu, w wieku do 24 lat).

 

Bogdan Miszczak - prowadzący konferencję, właściciel TV Obiektyw

Głównym celem Projektu jest spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W konferencji wziąła udział Ewa Cierlak z Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców.

Ewa Cierlak - członek Zarządu Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców 

Wartość przedsięwzięcia to blisko 83 mln zł, w tym dotacja wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. 

Stanisław Grzywacz 

 

 

 

Liczba odsłon: 8099


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Dzień Mamy i Taty w Szkole Podstawowej w Kątach
27 maja 2023
      Dzień Matki - jest to szczególne święto, które honoruje wszystkie..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2023