poniedziałek, 09 grudnia 2019, imieniny: Joachim, Leokadia
Artykuły
Tomasz Klich nowym Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Jaśle
07 sierpnia 2019 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Od 1 sierpnia 2019 roku Tomasz Klich pełni funkcję Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w  Starostwie Powiatowym w Jaśle.

Tomasz Klich - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Jaśle 

Tomasz Klich posiada długoletnie doświadczenie, wszelkie kompetencje oraz odpowiednie wykształcenie. Pracował w Wydziale Ochrony Środowiska i Wydziale Gospodarki Komunalnej UM Jasła, gdzie zajmował się sprawami dotyczącymi ochrony środowiska, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa. 

Swoją drogę zawodową zaczął od stażysty, pomocy administracyjnej. Był referentem, podinspektorem oraz inspektorem. 

W okresie od 19.10.2009 roku do 18 kwietnia 2010 roku odbywał staż w UM w Jaśle. Od 1 czerwca 2010 roku do 30 listopada 2011 roku pracował jako pomoc administracyjna. Następnie wygrał konkurs na stanowisko referenta w Wydziale Ochrony Środowiska, potem zajmował stanowisko podinspektora i inspektora. 

Czym zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony środowiska należy w szczególności koordynowanie spraw związanych z sporządzeniem powiatowego programu ochrony środowiska oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z jego realizacji. Wydział zajmuje się udostępnianiem informacji o środowisku, prowadzi sprawy związane z historycznym zanieczyszczeniem ziemi,opiniuje program ochrony powietrza,opiniuje plany działań krótkoterminowych w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu,prowadzi okresowe badania  jakości gleby, przygotowuje projekty uchwał dotyczących ograniczenia lub zakazów używania jednostek pływających na określonych zbiornikach wód stojących lub wodach płynących, koniecznych do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,sporządza co 5 lat mapy akustyczne dla terenów poza aglomeracjami oraz przekazywanie ich zarządowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,przygotowuje projekty uchwał dotyczących programów działań celem dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego dla terenów na których poziom hałasu jest przekroczony,wydaje decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki wodnej należy prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegu, rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi do tych wód,wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia przejścia w trwały zarząd gruntów pokrytych wodami płynącymi Skarbu Państwa,wydawanie decyzji stwierdzających przejście gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,przygotowywanie projektów uchwał dotyczących wprowadzenia powszechnego korzystania z wód powierzchniowych innych niż publiczne,ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody,nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów p. powodziowych oraz z terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,ustanawianie stref ochronnych urządzeń pomiarowych państwowych służb hydrologiczno-meteorologicznych oraz hydrogeologicznych,wydawanie pozwoleń wodnoprawnych oraz wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń, zatwierdzanie statutów spółek wodnych,ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób nie będących członkami spółki wodnej, a odnoszącymi korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie postępowania z odpadami należy wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,wydawanie decyzji na zbieranie i transport odpadów,wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów, tj. na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w tym przygotowanie odpadów poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszeń przepisów ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem oraz cofanie zezwoleń w przypadku niedopełnienia obowiązków,prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie transportu odpadów,wydawanie decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi,wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz zgody na ich zamknięcie,wydawanie decyzji nakładających na sprawcę wypadku obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami z wypadków,

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie gospodarki leśnej należy sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w przypadku wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu grożącym trwałości tych lasów,prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów przebudowy i odnowienia drzewostanu w lasach, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami i gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia sprawcy, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,wydawanie decyzji o zmianie lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej,ustalanie na podstawie inwentaryzacji stanu lasu zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o pow. do 10 ha,zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa,nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasu oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej,wyrażanie zgody na pozyskanie drewna niezgodne z uproszczonym planem urządzenia lasu,wyznaczanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających uproszczonych planów urządzenia lasu,opiniowanie przygotowanych przez nadleśnictwa rocznych planów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,prowadzenie rozliczeń środków finansowych przeznaczonych na wypłaty ekwiwalentów,wydawanie decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu w przypadku prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej niezgodnie z planem zalesienia a następnie z uproszczonym planem urządzania lasu oraz wskazywanie warunków przywrócenia wypłaty ekwiwalentu,wydawanie decyzji nakazującej zwrot ekwiwalentu wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zniszczenia uprawy leśnej w wyniku celowego działania właściciela gruntu,dokonywanie oceny udatności upraw leśnych.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie prawa łowieckiego należy wydawanie zezwoleń,  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich, wydawanie w szczególnych przypadkach nakazu wykonania odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony przyrody należyprowadzenie rejestru roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych znajdujących się na terenie Powiatu, podlegających ograniczeniu przy przewozie przez granicę państwa na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną,wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów stanowiących własność gmin,nakładanie kar za nielegalną wycinkę drzew i krzewów stanowiących własność gmin,prowadzenie spraw dotyczących nakazania usunięcia drzew i krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,współdziałanie z Wydziałem Geodezji, Katastru i Nieruchomości w w sprawach związanych z wyrażaniem zgody na wycięcie drzew z nieruchomości Skarbu Państwa bądź Powiatu.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie geologii należy prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i rocznym wydobyciu do 20 tys. m3, bez użycia materiałów wybuchowych,przenoszenie koncesji za zgodą przedsiębiorcy na rzecz innego podmiotu,wygaszanie koncesji,zatwierdzanie projektów prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,wydawanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych,zobowiązywanie przedsiębiorcy do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie niż przewiduje ustawa,gromadzenie informacji uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,zatwierdzanie dokumentacji geologicznej,przekazywanie do rejestru obszarów górniczych wymaganych dokumentów,ustalanie wysokości opłat eksploatacyjnych w razie niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty eksploatacyjnej,ustalanie opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub w zatwierdzonym projekcie geologicznym,sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji,sprawowanie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznej,przyjmowanie projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,archiwizowanie danych geologicznych,prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rybactwa śródlądowego należy wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej,wystawianie legitymacji i przyznawanie oznaki Społecznej Straży Rybackiej.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie rolnictwa należy w szczególności współpraca z Agencją Rynku Rolnego, Izbami Rolniczymi, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,współpraca z samorządami gminnymi w pozyskiwaniu środków na rzecz restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa,współpraca ze społeczno - zawodowymi organizacjami rolników,pozyskiwanie środków na rozwój rolnictwa.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ochrony gruntów rolnych należy prowadzenie spraw dotyczących rekultywacji gruntów,prowadzenie spraw związanych z nietrwałym wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie rekultywacji i nietrwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej,przygotowywanie danych do sprawozdań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie należącym do właściwości Wydziału.

Stanisław Grzywacz 

Liczba odsłon: 3369


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~Renia  |  sobota, 10 sierpnia 2019 12:45
A ilu w tym MPGK-u teraz kierowników!!!
#2  ~ryba  |  czwartek, 08 sierpnia 2019 19:52
Bardzo porządny człowiek i kompetentny.Gratuluje
#3  ~Jd  |  czwartek, 08 sierpnia 2019 19:15
Kto sponsorował artykuł ?
#4  ~no no  |  czwartek, 08 sierpnia 2019 10:21
jeden wspólny lot z Markiem K. z Warszawy do Rzeszowa i od razu awans
#5  ~WOJSKO  |  czwartek, 08 sierpnia 2019 07:56
Nowy "Żołnierz" Pana Starosty na stanowisku ! Brawo !
#6  ~GeoLog  |  czwartek, 08 sierpnia 2019 00:06
brawo Tomasz !!! odpowiedni facet na odpowiednim miejscu, Brawo TY !!!
#7  ~Dunia  |  środa, 07 sierpnia 2019 21:03
Jasła czy okolic ?
#8  ~Rika  |  środa, 07 sierpnia 2019 19:53
Tomasz Klich to bardzo inteligentny człowiek. Nie dziwię się, że odszedł z Urzędu Miasta. Tam nie ma miejsca dla takich jak on. W urzędzie i podległych mu instytucjach jest miejsce tylko dla ekipy Pabiana
#9  ~WochMam  |  środa, 07 sierpnia 2019 17:12
NO WŁAŚNIE NIECH SIĘ WYPOWIE PAN BURMISTRZ KOGO TO ZATRUDNIA W MPGKU... ( A RZEKOMO NIE MA PRZYJĘĆ ) JEDNA WIELKA BANDA
#10  ~a.lechowski  |  środa, 07 sierpnia 2019 16:47
"Odpowiedni człowiek na odpowiednim stanowisku". Pozdrawiam.
#11  ~Elwira  |  środa, 07 sierpnia 2019 16:44
Czy ktoś wie o przyjęciach do pracy w MPGK Jasło - Kogo tam z komitetu wyborczego przyjęto????????????????????????
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
WPADŁ BO JECHAŁ BEZ ZAPIĘTYCH PASÓW
09 grudnia 2019
Jasielscy policjanci wyeliminowali z ruchu nietrzeźwego kierowcę osobowego peugeota. Mężczyzna prowa..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2019