sobota, 06 czerwca 2020, imieniny: Dominika, Norbert
Artykuły
Radni Rady Powiatu mówią po raz drugi NIE Mateuszowi Lechwarowi - Co dla mieszkańców Jasła i Powiatu Jasielskiego chce zrobić Adam Pawluś
29 listopada 2018 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Dziś w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyła się II Sesja nowo wybranej  Rady Powiatu Jasielskiego. Starosta Jasielski Adam Pawluś ponownie zgłosił kandydaturę Mateusza Lechwara na stanowisko wicestarosty.

W tajnym głosowaniu 11 radnych było " za", 12 radnych "przeciw" - tak więc po raz drugi większość radnych opowiedziała się za tym, aby Mateusz Lechwar nie pełnił funkcji wicestarosty jasielskiego.

Adam Pawluś - Starosta Jasielski 

Przypominamy, że podczas obrad I Sesji Rady Powiatu, Mateusz Lechwar zgłoszony  Starostę Adama Pawlusia do pełnienia funkcji wicestarosty uzyskał 10 głosów, a 12 radnych było przeciw. 

Mateusz Lechwar - radny Rady Powiatu Jasielskiego - zdj. arch. 

- Radny Mateusz Lechwar dałby sobie już spokój z tym kandydowaniem. Ileż razy można? -  mówił  po zakończeniu obrad jeden z radnych.  

Radni wybrali Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Jaśle. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Ryszard Lisowski. Ponadto w skład komisji wszedł Jan Czajka, Krzysztof Buba, Sławomir Madejczyk, Franciszek Miśkowicz, Stanisław Święch oraz Janusz Przetacznik 

Do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki została wybrana Irena Baciak, Ewa Wawro, Anna Nigborowicz, Józef Rosół  Jan Muzyka , Stanisław Pankiewicz, Antoni Zwierzyński , Bożena Macek-Lubaś oraz Jan Urban. 

Ponadto została  powołana Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Jaśle oraz Komisja Finansowo-Budżetowa. 

Przed rozpoczęciem obrad dzisiejszej Sesji ślubowanie złożył radny Stanisław Święch.

Starosta Jasielski Adam Pawluś przedstawił radnym zamierzenia i kierunki działań, które będą podejmowane w najbliższym okresie czasu.

Odbudowa Przemysłu

- PKP Cargo, Rafineria Jasło , ZPS Gamrat oraz KronoFlooring. Uruchomienie nowych terenów pod inwestycje,  zagospodarowanie m.in. terenów po byłym Gospodarstwie Zespołu Szkół w Trzcinicy  pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe.

                               Aktywizacja zawodowa bezrobotnych

 Wspieranie lokalnego rynku pracy, przedsiębiorczości (zwiększenie miejsc pracy –    zmniejszenie bezrobocia).  Finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i  aktywizacji zawodowej przez Powiatowy Urząd Pracy. W 2018r – 16.029.800,00 zł.  Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle na dzień 31.10.2018r wynosiła  – 4.906 osób, z czego 651 osób było uprawnionych do pobierania zasiłku. Stopa bezrobocia na dzień 30.09.2018r      - na terenie powiatu jasielskiego – 9,4%,  w województwie podkarpackim – 8,5%, w Polsce – 5,7% 

Ochrona Zdrowia (troska o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu)

Szpital – rozbudowa infrastruktury  : Oddanie do użytku  Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego. Koszt inwestycji, która zapewnia kompleksowa opiekę zdrowotną - 22 mln złotych.  Modernizacja oddziału chirurgii,  rozszerzenie zakresu świadczeń zabiegowych o procedury urologiczne, realizowane  w ramach oddziału chirurgii z pod oddziałem urologiczny. Budowa nowego Pawilonu w celu dostosowania infrastruktury szpitala do  kompleksowej opieki psychiatrycznej, poprzez centralizację opieki stacjonarnej w   Oddziale Psychiatrycznym, opieki dziennej w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym   i ambulatoryjnej w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Leczenia Uzależnień.   Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu  medycznego (rezonans magnetyczny, cyfrowy   aparat RTG. Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do przepisów poprzez budowę  lądowiska.

Edukacja młodego pokolenia

             Wychowanie patriotyczne młodego pokolenia - tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym,  kształtowanie postaw patriotycznych, zapoznawanie z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami i instytucjami, które mają  istotne znaczenie dla funkcjonowania Państwa,  przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym,  lekcje wychowania patriotycznego, akademie okolicznościowe, obchodzenie uroczystości rocznicowych, przeglądy kulturalne, pomniki oraz rajdy.       

Infrastruktura placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego:

               Poprawa jakości kształcenia ogólnego i zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu Jasielskiego oraz dostosowanie  infrastruktury edukacyjnej (wyposażenie sal i pracowni  dydaktycznych) do środowiska pracy zawodowej, szkolenia, kursy, warsztaty, zajęcia laboratoryjne oraz  staże zawodowe, wyposażenie pracowni grafiki komputerowej, programowania obrabiarek sterowanych                      numerycznie, pojazdów samochodowych, montażu i eksploatacji  maszyn oraz urządzeń elektrycznych, budownictwa, architektury i krajobrazu, geodezji, gastronomiczną, fryzjerską, itp. podniesienie kwalifikacji nauczycieli,  kompetencji uczniów oraz doposażenie pracowni  w zakresie przedmiotów ogólnych

Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego :

Zespołu Szkół Technicznych,Centrum Kształcenia (opracowane są już projekty),  LO w Kołaczycach,  II LO w Jaśle, budynku AR i MR w Jaśle ul. Słowackiego (projekty do wykonania. Dofinansowanie z III Edycji Funduszy Norweskich I EOG 2014-2021)

Poprawa infrastruktury sportowej  (budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach):

- Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Nr 3 (Chemik), Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych,  I LO W Jaśle, Zespół Szkół Technicznych ( wniosek na dofinansowanie  w/w inwestycji został złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki . Oczekujemy na rozstrzygnięcia) 2.4. SOSW – Budowa nowego budynku i sprzedaż „Starego” przy ul. P. Skargi

Wspieranie osób niepełnosprawnych

 Działania prospołeczne - pomoc społeczna (opieka senioralna), wspieranie rodzin, zapobieganie  marginalizacji osób  niepełnosprawnych, zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w ramach działalności placówek  opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu jasielskiego, organizowanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego                            i prawnego dla rodzin zastępczych, osób niepełnosprawnych i seniorów,                        - organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, mających na celu podnoszenie ich  kwalifikacji,  udzielanie wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej, przeprowadzanie diagnozy środowiska lokalnego w zakresie występowania zjawiska  przemocy w rodzinie, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz informacyjno-edukacyjnej (kampanie  społeczne, prelekcje dla szkół, seniorów).

Zapobieganie marginalizacji osób  niepełnosprawnych

rehabilitacja społeczna,  dofinansowanie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych.

 Powiatowy Urząd Pracy – rehabilitacja zawodowa

- udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne,  doradztwo i pośrednictwo pracy,  dofinansowanie wyposażenia lub adaptacji miejsc pracy osób niepełnosprawnych,  finansowanie staży i szkoleń niepełnosprawnych pracowników

                                                     PFRON - dodatkowa pomoc

                            - realizacja programu „Aktywny Samorząd” (dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, kursu prawa jazdy, opieki dla osoby zależnej, studiów wyższych),.  Adaptacja  budynku internatu przy LO w Kołaczycach na Dom Dziecka (dostosowanie  do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zmniejszenie liczby wychowanków do 14), przeniesienie siedziby Domu dziecka z Wolicy do Kołaczyc.Adaptacja budynku Domu Dziecka w Wolicy na Ośrodek (Dom) dla Seniorów.  

Zwiększenie dostępności do powiatu poprzez poprawę infrastruktury drogowej.

Infrastruktura drogowo-kolejowa -  Rozbudowa Drogi Krajowej  nr 73 na odcinku Pilzno-Jasło, wraz z budową obwodnic miejscowości Pilzno, Brzostek, Kołaczyce, Jasło.  Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 – jako fragment drogi szybkiego ruchu Jasło-Jedlicze-Krosno- Iskrzynia (węzeł S-19).   Przebudowa  odcinka drogi krajowej nr 28  (Kaczorowy – Rondo Solidarności).             Rozbudowa linii kolejowej nr LK 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica, o odcinek Dębica -Jasło.  Skomunikowanie przemysłowej strefy Gamrackiej  z siecią dróg powiatowych oraz z drogą krajową nr 73 (budowa łącznika dróg powiatowych  nr 1829 R i Nr 1313 R przez   teren  Gamratu, połączenie strefy Gamratu z  nową drogą Nr 73 w okolicy Wróblowej).  

Zrównoważony Rozwój Powiatu i Gmin

                Utworzenie Powiatowo-Gminngo Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim  (ustawa  o publicznym  transporcie zbiorowym). Przedłużenie ulicy Fabrycznej – wykonanie w miejscowości Roztoki łącznika od drogi  powiatowej nr 1849 R Wolica-Gliniczek-Sadkowa - Dobrucowa  do ul. Fabrycznej na  terenie miasta Jasła, poprzez  wybudowanie nowego mostu na rzece Jasiołce.  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847 R Szebnie -Tarnowiec -Jedlicze -Potok wraz z  dojazdami.  Rozbudowa  drogi powiatowej Nr 1860 R Trzcinica -Jarenówka. Poprawa nawierzchni dróg powiatowych – połączenia z siecią dróg gminnych.  Budowa chodników przy drogach powiatowych (w 2018 r wykonano ponad 8 km  chodników).

Współpraca Polsko-Słowacka

 Konferencja międzynarodowa „Czyste Karpaty”,  Droga Powiatowa Nr 1854R Jasło-Dębowiec-Folusz. Rozbudowa drogi krajowej Nr 992 (od ronda do ronda). Droga Powiatowa Nr 1896R Krosno-Kobylany-Toki. Droga Powiatowa Nr 1909R Krempna-Żydowskie-Grab .

Sport i Kultura

 Przebudowa stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Trzcinicy wraz z rozbudową obiektów  lekkoatletycznych – wartość inwestycji 5.212.539,00 zł. (projekt zrealizowany). Młodzieżowy Dom Kultury – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej (okres realizacji  projektu : IV kw.2018-31.12.2019),    budowa Amfiteatru w Foluszu, budowa parkingów (miejsc) pod turystykę Caravaningową.

 Organizacja imprez

Międzynarodowy Bieg Beskidnika,  przeglądy zespołów folklorystycznych, konkursy, wystawy rękodzielnictwa, przekształcenie  „Starego Szpitala” w Muzeum Pamięci.

      

Stanisław Grzywacz 

Weź udział w sondzie : Czy Mateusz Lechwar powinien zostać wicestarostą jasielskim? - strona główna zakładka SONDA

 

 

Liczba odsłon: 5215


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
#1  ~wf  |  sobota, 01 grudnia 2018 16:52
Wuefista wicestarstą. Jak się okazuje przez płotki łatwiej przeskoczyć.
#2  ~Nina  |  piątek, 30 listopada 2018 20:40
do tomek (Mariusz): Sąd odrzucił wniosek o przeprosiny, skończyło się na zamieszczeniu sprostowania. Jeżeli powiat potrzebuje fachowca to na pewno nie jest to Sepioł. Każdy umiałby siedzieć bezczynnie i brać za nic pieniądze prawie przez rok.
#3  ~dragoness  |  piątek, 30 listopada 2018 18:48
Tak... powrócił mąż opatrznościowy, a słońce zaświeciło nad powiatem. Przebił pan w żenadzie senatorzynę.
#4  ~Do dragoness  |  piątek, 30 listopada 2018 12:37
Wiecej zostanie zrealizowane. W poprzedniej kadencji przez rok nie bylo starosty (...Sepiol....). Przez ten rok nastapil upadek powiatu.Pan Starosta wrocil sie przez morze uratowal od upadku, a teraz czas na rozwoj. Wyborcy temu Panu podziekowali.
#5  ~Do dragoness  |  piątek, 30 listopada 2018 12:37
Wiecej zostanie zrealizowane. W poprzedniej kadencji przez rok nie bylo starosty (...Sepiol....). Przez ten rok nastapil upadek powiatu.Pan Starosta wrocil sie przez morze uratowal od upadku, a teraz czas na rozwoj. Wyborcy temu Panu podziekowali.
#6  ~P  |  piątek, 30 listopada 2018 11:55
Janusz idź na v-ce nadajesz się.
#7  ~dragoness  |  piątek, 30 listopada 2018 09:31
Jak pięknie się czyta te "zamierzenia". Ciekawe, ile z nich "stanie się ciałem"?
#8  ~a.lechowski  |  czwartek, 29 listopada 2018 21:52
" Stawiamy na młodych ALE młodych stosownie wykształconych już z jakimś doświadczeniem". Skoro Wyborcy znając wykształcenie i doświadczenie Pana Lechwara zdecydowali się aby to on reprezentował ich interesy w Radzie Powiatu to ma prawo kandydować na wicestarostę tyle razy ile pozwala regulamin a jak sobie poradzi to problem P.Radnego i jego wyborców.
#9  ~tomek  |  czwartek, 29 listopada 2018 21:02
A czy PiS w osobie Pana Pachera wykonał wyrok sądu i przeprosił Pama Mariusza Sepioła bo jakoś żaden portal Jasielski nie zauważył tego?
Wyroki Sądów się wykonuje nieprawdaz?
#10  ~CoToDa  |  czwartek, 29 listopada 2018 20:49
Vivat radni - moi radni. Powiat potrzebuje fachowca a nie karierowicza
#11  ~filcoki starosty  |  czwartek, 29 listopada 2018 18:54
...
rampampara
rampampara
znów wciskają
nam Lechwara
i choć Adaś
znów się stara
to opadła mu dziś wara
radnych wcale
to nie wzrusza
znów olali Mateusza!
nic na siłe
nie da rady
choć podobno
miał układy
i był też protegowany
a tu znów został
olany!
brakło znów
jednego głosu
czy to jest zrządzenie losu?
może to jest Boży palec
taki vice? to zakalec
tu trza fajne swieże ciasto
co poprowadzi powiat miasto
do rozwoju i progersu
a nie kolejnych ekscesów
tak że sygnał poszedł
prosty:szukamy
vice starosty!!!
...

;P
#12  ~vip-ek  |  czwartek, 29 listopada 2018 18:27
klawiszowanie ci zostało Mateuszku
#13  ~xxx  |  czwartek, 29 listopada 2018 18:07
układ działa, blokują młodych jak w kazdym zakladzie pracy
#14  ~do a.lechowski  |  czwartek, 29 listopada 2018 18:05
Masz racje. Stawiamy na młodych ale młodych stosownie wykształconych już z jakimś doświadczeniem a nie młodych typu "bo jemu się należy"
#15  ~Janusss  |  czwartek, 29 listopada 2018 17:24
Mnóstwo zamierzeń zw. z budową infrastruktury to nic innego jak kontynuacja prac rozpoczętych przez Pana Gorgosza. I bardzo dobrze realizowanych. Aż dziw bierze dlaczego Starosta nie chce by ten dobry trend nie był kontynuowany przez tego samego Wice.
Czy polityka musi brać górę nad zdrowym rozsądkiem?
Panowie, opamiętajcie się trochę.
#16  ~a.lechowski  |  czwartek, 29 listopada 2018 16:41
Ponoć "Stawiamy na młodych" a gdy przyjdzie do wyboru młodego na stanowisko wicestarosty to"Wapno się gasi".
A może wy czekacie aż wyborcy przyjdą i pomogą wam zacząć realizować swoje przedwyborcze pie....
#17  ~Ulka  |  czwartek, 29 listopada 2018 16:22
Marna ta przewaga, od początku nie ma porozumienia?
#18  ~Nikki  |  czwartek, 29 listopada 2018 15:37
Nie zrażać się Nikoś, do 3 razy sztuka.
#19  ~sieka  |  czwartek, 29 listopada 2018 15:31
Nie chcą chłopa a on jak nie drzwiami to oknem. Miej żesz trochę ambicjipanie radny
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
DZISIAJ ŚWIATOWY DZIEŃ ROWERU
04 czerwca 2020
Światowy Dzień Roweru obchodzony jest od 2018 roku. Ideą tego dnia jest promowanie roweru jako nieza..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2020