niedziela, 26 września 2021, imieniny: Cyprian, Euzebiusz
Artykuły
Czy i kiedy powstanie zbiornik Kąty-Myscowa?
05 grudnia 2010 | Dział: Wiadomości | Region: Miasto Jasło

Budowa zbiornika wodnego Kąty-Myscowa jest tematem rozmów mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego od klikudziesięciu lat. Sprawa budowy zbiornika została nagłośniona w czasie czerwcowej powodzi, która nawiedziła nasz region. Wtedy to na Sesji Rady Powiatu, Sesji Rady Miasta Jasła była poruszana sprawa budowy zbiornika.

Politycy prześcigali się wówczas w pokazywaniu swoich zasług dla jej realizacji, obwiniali innych o zaniechanie budowy. Najdziwiejsze w tym wszystkim było to, że nie mieli "zielonego" pojęcia o tym, czy w ogóle i jakie kwoty były dotychczas wydatkowane na realizację zbiornika wodnego Kąty-Myscowa.

Nasz Portal zwrócił się do kilku Ministerstw, gdzie uzyskaliśmy dane o wykonawcach, kosztach oraz okresie wykonania poszczególnych zadań i planowanym okresem zakończenia inwentaryzacji przyrodniczej.

Kto i ile do tej pory zarobił na zbiorniku Kąty-Myscowa?

Analiza kosztów i korzyści inwestycji zbiornik wodny Katy-Myscowa wg standardów Funduszu Spójności UE, wraz z wnioskiem o współfinansowanie inwestycji zbiornik wodny Kąty-Myscowa przez Fundusz Spójności UE - Lemtech Kraków - 28.02.07 - 159 724,84 złote.

Dokumentacja do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym zbiornik wodny Katy - Myscowa - ocena ekofizjograficzna rejonu inwestycji zbiornik wodny Kąty Myscowa - PAN Kraków - 30.10.06 - 28 012,00 złotych.

Aktualizacja podkładów geodezyjnych oraz stabilizacja sieci punktów odniesienia do celów budowy zbiornika wodnego Kąty - Myscowa - OPGK Kraków - 30.06.07 - 789 418,08 złotych.

Raport o oddziaływaniu na środowisko zbiornika wodnego Kąty-Myscowa - Integrated Engineering Raszyn - 15.02.07 - 171 410,00 złotych.

Operat wodno- prawny na wykonanie urządzeń wodnych dla zbiornika Kąty-Myscowa - Hydroprojekt Kraków - 30.11.06 - 139 777,02 złotych.

Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji budowa zbiornika Kąty-Myscowa - Hydroprojekt Kraków - 30.11.06 - 242 046,08 złote.

Określenie deficytu wody pitnej rejonu Krempna - Jasło - GIG Katowice - 30.11.06 - 271 368,02 złotych.

Inwentaryzacja ptaków lęgowych i miejsc gniazdowania ptaków chronionych w obszarze planowanego zalewu zbiornika wodnego Katy - Myscowa wraz ze sprawozdaniem - Marian Stój - 20.08.2007 - 24 200,00 złotych.

Ekspertyza florystyczna szczególnie cennych gatunków roślin podlegających ochronie prawnej występujących na obszarze planowanego zbiornika Kąty - Myscow a, wraz z programem ochrony ex situ tych gatunków - Joanna Pawelec - 14.09.2007  - 20 670,00 złotych.

Zasięg oddziaływania zbiornika wodnego Katy - Myscowa i efekt redukcji wezbrań powodziowych -Ekoprojekt Kraków - 12.2007r. - 71 982,40 złote.

Wielowariantowe rozszerzenie studium wykonalności - Kompleksowa rehabilitacja systemu gospodarowania wodami w rejonie Jasła i ochrony przeciwpowodzowej w zlewni Wisłoki, jako instrument stymulujacji rozwoju regionu - Hydroprojekt Kraków - 30.03.2009 r. - 169 760,56 złotych.

Ustalenie linii brzegowej rzeki Wisłoki - 549 455,84 złotych.

Obecnie opracowywana jest poniższa dokumentacja dotycząca zbiornika wodnego Kąty Myscowa:

  15.02.2007 r. został sporządzony -Raport oddziaływania na środowisko zbiornika wodnego Kąty - Myscowa. Dokument został przedłożony do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 15 marca 2007 r. wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Podkarpacki Urząd Wojewódzki wydał postanowienie, w którym zgłosił uwagi oraz zasugerował uzupełnienie Raportu o dodatkowe informacje. Uwagi oraz sugestie zostały przekazane Wykonawcy Raportu, który zaktualizował opracowanie. W ramach powyższej aktualizacji, celem uzupełnienia informacji o środowisku przyrodniczym rejonu zbiornika wodnego Kąty - Myscowa oraz uszczegółowienia zasięgu terenów zalewowych w dolinie rzeki Wisłoki  po wybudowaniu zbiornika, RZGW zlecił dodatkowo wykonanie następujących opracowań: Inwentaryzacja ptaków lęgowych i miejsc gniazdowania ptaków chronionych w obszarze planowanego zalewu zbiornika wodnego Kąty-Myscowa wraz ze sprawozdaniem.

Ekspertyza florystyczna szczególnie cennych gatunków roślin podlegających ochronie prawnej występujących na obszarze planowanego zbiornika Kąty- Myscowa, wraz  z programem ochrony ex situ tych gatunków. Zasięg oddziaływania zbiornika wodnego Kąty - Myscowa i efekt redukcji wezbrań powodziowych.

27 listopada 2007 r. RZGW przekazał do Wojewody Podkarpackiego opracowanie          pt.Aktualizacja raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego zbiornika wodnego Kąty- Myscowa na rzece Wisłoce wraz z załącznikami oraz aneksem. W ramach toczącego się postępowania administracyjnego, w dniach od 7 stycznia 2008 r. do 28 stycznia 2008 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne (art. 31, 32 ustawy POŚ). Dnia 11 stycznia 2008 r. w budynku Urzędu Gminy w Krempnej odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na której zostało omówione przedmiotowe przedsięwzięcie z uwzględnieniem jego oddziaływania na środowisko (art. 32 ustawy POŚ). W rozprawie, którą kierował Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, wzięło udział 115 osób (mieszkańcy gmin Krempna i Nowy Żmigród , przedstawiciele Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z Jasła, przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Jasła, przedstawiciele organizacji ekologicznych). Protokół z rozprawy wraz z materiałami uzupełniającymi umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Podkarpacki Urząd Wojewódzki wraz z RZGW w Krakowie na bieżąco odnosi się do uwag zgłoszonych w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych. 15.05.2008 r. z inicjatywy Wojewody Podkarpackiego został  powołany Zespół Roboczy, którego zadaniem  jest określenie zakresu uzupełnień niezbędnych do zakończenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

W oparciu o doświadczenia i wnioski zebrane w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych,  w ramach toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zbiornika RZGW zostało zobligowane do wykonania analizy wariantowej dwu etapowej: - etap I analiza rozwiązań wariantowych strona techniczna, - etap II inwentaryzacja przyrodnicza (uzupełnienie Raportu), określony po zakończeniu etapu    Etap I został zrealizowany w ramach wykonania opracowania Wielowariantowe rozszerzenie studium wykonalności Kompleksowa rehabilitacja systemu gospodarowania zasobami wodnymi      w rejonie jasła i ochrony przeciwpowodziowej w zlewni Wisłoki, jako instrument stymulacji rozwoju regionu.  Analiza zawiera następujące warianty:  1. Budowa wielozadaniowego Zbiornika Wodnego Kąty Myscowa wraz ze związaną z nim infrastrukturą techniczną; 2. Rezygnacja z budowy wielozadaniowego Zbiornika Wodnego Kąty Myscowa na rzecz następujących, jednoczesnych rozwiązań: Modernizacja istniejącej i budowa nowych obwałowań Wisłoki z rozpatrzeniem możliwości budowy polderów przeciwpowodziowych, Zapewnienie dodatkowych zasobów wodnych dla zaopatrzenia w wodę Jasła i obszary pomiędzy Nowym Żmigrodem i Jasłem w oparciu o istniejący zbiornik wodny; 3. Rezygnacja z budowy wielozadaniowego Zbiornika Wodnego Kąty Myscowa na rzecz następujących, jednoczesnych rozwiązań: Zaniechanie użytkowania terenów zalewowych           do poziomu zalewu wodą o p=1%, likwidacja infrastruktury tego obszaru, Zapewnienie dodatkowych zasobów wodnych dla zaopatrzenia w wodę Jasła i obszaru pomiędzy Nowym Żmigrodem i Jasłem w oparciu o istniejący zbiornik wodny lub nowy jednozadaniowy zbiornik wodny; 4.Rezygnacja z budowy wielozadaniowego Zbiornika Wodnego Kąty Myscowa na rzecz następujących, jednoczesnych rozwiązań: Modernizacja istniejących i budowa nowych obwałowań Wisłoki z rozpatrzeniem możliwości budowy polderów przeciwpowodziowych, Zapewnienie dodatkowych zasobów wodnych dla zaopatrzenia w wodę Jasła i obszary pomiędzy Nowym Żmigrodem i Jasłem poprzez budowę nowego jednozadaniowego zbiornika wodnego w Myscowej; 5.Rezygnacja z nowych inwestycji w gospodarce wodnej w zakresie ochrony przed powodzią i zapewnienie zasobów wodnych pozwalających na zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w wodę ludności. Wielowariantowe rozszerzenie studium zostało wykonane przez firmę Hydroprojekt Kraków w terminie do 30 marca 2009 r. Koszt opracowania wyniósł 169 760,56 zł.  Opracowanie finansowane zostało ze środków nie wygasających z rokiem budżetowym 2008       na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008r.  Opracowanie to zostało przekazane RDOŚ na spotkaniu w dniu 18.05.2009 r. W dniu 29.06.2009 r. na naradzie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wybrano trzy warianty alternatywne budowy zbiornika Kąty Myscowa, które zostaną szczegółowo rozpatrywane w dalszej dokumentacji. Są to warianty 1, 2 oraz 3. Realizacja etapu II jest możliwa po zaakceptowaniu przez NFOŚiGW Wniosku  o sfinansowanie uzupełnienia raportu. RZGW w Krakowie w dniu 12.11.2009 r. przesłał Wniosek  do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej celem jego akceptacji przez jednostkę nadzorującą.

     W dniu 23.11.2009 r. Prezes KZGW zaakceptował Wniosek i przekazał do NFOŚiGW. NFOŚiGW pismem z dnia 15 marca 2010 r. poinformował, że wniosek wymaga zmian i uzupełnień.  Ze względu na zmiany funkcjonowania NFOŚiGW wprowadzone ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 215, poz. 1664) w roku 2010 zakłada się finansowanie przedsięwzięcia w rocznym horyzoncie czasowym. Wykonanie pełnej inwentaryzacji przyrodniczej, a także pozostałych prac Etapu II wymaga minimum 1,5 roku.

Stanisław Grzywacz

 

 

 

Liczba odsłon: 7674


nick:
*

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy. Odpowiedzialność za swoje komentarze ponosi Użytkownik. Redakcja ma prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które zawierają wulgaryzmy i obrażają osoby trzecie.
Komentarz zostanie dodany po akceptacji moderatora.

:)
:]
:(
:D
Cool
Uśmiech
:|
;P
:<
:o
Love
;)
Co?
:/
:P
:[
Ziew
:*
Tak
Nie
Brak komentarzy
Mapa powiatu jasielskiego
Najnowsze artykuły
Zakończenie sezonu motocyklowego 2021 w Dębowcu
26 września 2021
W niedzielę 26.09.2021 roku Msza Święta odprawiona w Bazylice Mniejszej Najświętszej Ma ryi Pann..
© Wirtualne Jasło - Wszelkie prawa zastrzeżone 2021